OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-28/12. Dostawa przenośnego wieloparametrowego miernika dwu kanałowego do pomiarów pH, przewodności lub tlenu z wyposażeniem oraz kolorymetru terenowego z wyposażeniem i zestawem testów do badania parametrów chemicznych wody w ramach projektu pt.: „Zarybienie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.(Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12.