OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-28/13 Dostawa sprężarki do urządzenia szlifującego, uchwytu do preparatyki do zadanego punktu, przyrządu do cięcia elementów kostnych oraz foremek do uchwytu do preparatyki, realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12. UWAGA!!! Zostało zmienione ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki Nr 1 i Nr 5 do SIWZ, oraz załącznik Nr 1 do SIWZ w formacie doc.