Encyklopedia rybacko-wędkarska, 1998. Praca zbiorowa pod red. J. A. Szczerbowskiego, s. 476

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

PRZEDMOWA

Rybactwo śródlądowe i jego nierozerwalna część wędkarstwo nabiera coraz istotniejszego znaczenia, nie tylko jako forma pozyskiwania i wytwarzania atrakcyjnego produktu spożywczego, ale także jako bardzo istotny element rekreacji, łączącej człowieka ze środowiskiem wodnym, a w tym z jego ochroną przed nadmierną eksploatacją i zanieczyszczaniem. Dotychczas w Polsce nie ukazało się jednak żadne większe encyklopedyczne opracowanie dotyczące warunków charakterystycznych dla tego środowiska, organizmów z nim związanych oraz zasad rybackiego gospodarowania.

Próbę wypełnienia tej luki rozpoczęto, gromadząc rozproszoną w różnych podręcznikach i pracach naukowych wiedzę przez zespół 33 wybranych specjalistów.

Przekazywane Czytelnikowi, stanowiące podsumowanie tej pracy, dzieło obejmuje ok. 2400 haseł i w szczegółach dotyczy fizycznych i chemicznych elementów kształtujących i charakteryzujących środowisko wodne oraz spotykane w nim głównie w Polsce organizmy roślinne, najbardziej charakterystyczne zwierzęta, określane ogólnie jako plankton, bentos i neuston. Szczegółowiej omówiono najważniejsze dla tego środowiska bezkręgowce oraz opisano ryby najczęściej spotykane w wodach śródlądowych, a także związane z wodą płazy, gady, ptaki i ssaki. Ujmuje także charakterystyczne elementy działalności człowieka, poczynając od wielorakiego jego wpływu na stan czystości wody, regulowanie rzek i budowę stawów, a kończy na rybackim i wędkarskim jej eksploatowaniu, chowie i hodowli ryb oraz wybranych życiorysach najbardziej związanych z tym ludzi.

Teksty haseł sygnowano skrótami imienia i nazwiska autorów. Hasła o bardziej istotnej roli zilustrowano rysunkami, zdjęciami i tabelami. Łączono je często odsyłaczami (®), pozwalającymi kompletować informacje z pokrewnych dziedzin i wyjaśnić znaczenia mniej znanych terminów. We wszystkich artykułach starano się ujednolicić terminologię. W zasadzie zrezygnowano ze skrótów, poza powszechnie używanymi i nie wymagającymi objaśnień.

Przekazywane Czytelnikowi opracowanie jest dalekie od doskonałości, a zwłaszcza w omówieniu sposobów pozyskiwania ryb przez wędkarzy. Wdzięczni więc będziemy za wszystkie uwagi, które umożliwią jego poprawienie w następnych wydaniach.

ZESPÓŁ AUTORSKI


a.pdf