Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-9/14 Dostawa nadajników telemetrii akustycznej w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-10/14. Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z wynajmem sali konferencyjnej w ramach projektu Pn. „Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień”, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11). UWAGA !!! Przedłużono termin składania ofert do 28-02-2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-8/14 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas konferencji pt.: „Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-7/14 Usługa druku i dostawy dwóch monografii naukowych pt. „Jesiotr ostronosy - bałtycki (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) - Program restytucji bałtyckiej populacji jesiotra ostronosego w Polsce” i „Aktualny stan i ochrona ginących populacji ryb jesiotrowatych” oraz broszury „Program konferencji i abstrakty”, wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach Projektu pilotażowego w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-6/14 Usługa przygotowania i nakręcenia filmu dokumentalno-promocyjnego w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, realizowana z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-5/14 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z wynajmem sali konferencyjnej i organizacją transportu dla uczestników w ramach projektu Pn. „Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień”, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-4/14 Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2014” w powiecie Mońki lub powiecie Augustów (woj. podlaskie) w ramach projektu, pn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-3/14 Zakup paliw płynnych na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Ogłoszenie o przetargu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-2/14 Dostawa komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych realizowana w ramach operacji pt. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-1/14 Usługa druku i dostawy czasopism naukowych: „Komunikaty Rybackie” i „Archives of Polish Fisheries” wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.