OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-5/13 Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i odczynników specjalistycznych w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11). UWAGA !!! Poprawiono ogłoszenie o przetargu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy.