Przetargi

Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

DYR.Zam.Publ.-14/2020. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu, modernizacja elewacji hali podchowowej oraz wymiana oświetlenia w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach -  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarami. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 odrębne części. Wykonawca może złożyć ofertę dla jedną lub więcej części.

Część nr 1. Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu oraz modernizacja elewacji hali podchowowej Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki

Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego projektu pn. „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odłowu w obwodzie rybackim Jeziora Koronowskie na rzece Brda nr 9 oraz w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 1

- nr sprawy: ZIHiEW-S/SR4

oferty należy złożyć do dnia 29.06.2020 r. do godziny 11:00

Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn

DYR.Zam.Publ.-12/2020. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn, w ramach projektu innowacyjnego PO Rybactwo i Morze „STAWPROPLUS" (ARMIR umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR0700001/17/20), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał.

Dostawa materiału zarybieniowego

DYR.Zam.Publ.-11/2020. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego” do miejsca wpuszczania wskazane przez Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pkt.

Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-10/2020. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2020 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego projektu pn. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Zamówienie obejmuje podział przedmiotu zamówienia na 4 części:

1)    Część 1 – przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej na 27 jeziorach woj. wielkopolskiego i lubuskiego.