Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

IM STANISŁAWA SAKOWICZA W OLSZTYNIE

ogłasza

 

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek:

  1. działka 25/46 o pow.  980 m²  cena wywoławcza netto   159.740 zł + 22 % VAT
  2. działka 25/33 o pow. 1210 m²  cena wywoławcza netto  208.120 zł + 22 % VAT

położonych w Żabieńcu, gmina Piaseczno, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Dla powyższych działek prowadzona jest księga wieczysta nr WA5M/00406409/5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmioty sprzedaży w zamkniętej kopercie na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Rybacki Zakład Doświadczalny

05-500 Piaseczno

Żabieniec

z dopiskiem „PRZETARG” w terminie do 28 czerwca 2010 r. włącznie (nie liczy się data stempla pocztowego przy wysyłce) oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto tj.:

- 19.488  zł dot. poz. 1

- 25.391  zł dot. poz. 2

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu Nr 64 8002 0004 0000 1906 2000 0001 z dopiskiem „wadium ofertowe”. Za datę wpływu wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego sprzedającego.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i aktualny odpis z właściwego rejestru oraz datę sporządzenia oferty.
  2. Oferowaną cenę netto .
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu tych  warunków bez zastrzeżeń.
  4. Dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga uzyskania zgody właściwego organu.
  5. Oświadczenie, że oferent pokryje wszystkie koszty przeniesienia praw do sprzedawanej nieruchomości.
  6. W przypadku cudzoziemca niezbędne jest zezwolenie na zakup nieruchomości lub promesa – kopia poświadczona notarialnie.

 

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie – Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Żabieńcu, 05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, tel. (022) 756-20-87. Sprzedawane działki można obejrzeć od poniedziałku do piątku od 31 maja  2010 r. w godz. 9-15.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę .

Wadium wpłacone prze oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczona na poczet ceny nabycia.

 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od uiszczenia całości należności i zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Instytutu Rybactwa Śródlądowego – w Zakładach Rybactwa Stawowego i Rzecznego w Żabieńcu, 05-500 Piaseczno, ul. Główna 48 - w dniu 29 czerwca  2010 r. o godz. 11.30

 

Sprzedający zastrzega, że przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Ministra Skarbu w trybie przepisów ustawy z dnia 08.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa i nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Gminę Piaseczno. Oferty wiążą do upływu 30 dni od dnia wyrażenia zgody przez Ministra Skarbu.