Ogłoszenie o przetargu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-2/14 Dostawa komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych realizowana w ramach operacji pt. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12. Uwaga!!! Poprawiono Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 w formacie pdf i doc.