Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - Sondaż cenowy

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2019” w ramach projektu, pn. „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Działanie „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”, o którym mowa w art.

Przetarg nieograniczony - Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie)

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-1/2019. Dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Przetarg na usługi społeczne

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej: uPzp) na „Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas XXIV Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych”.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Dostawa materiału zarybieniowego (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 r.

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-5/2018. Dostawa materiału zarybieniowego  (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 r. 

Liczba części 2. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną część zamówienia.