dr hab. inż. Agata Cejko (Kowalska), Profesor IRS

Kontakt

 

Przebieg pracy naukowej, nazwa szkoły wyższej, data uzyskania stopnia naukowego:

 • magistra - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Specjalność: biotechnologia w hodowli zwierząt, 2001 r.
 • doktora – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Zakład Akwakultury, nauki rolnicze w zakresie rybactwa, 2008 r.

 

Zainteresowania badawcze:

 • wpływ żywienia ryb na jakość biologiczną materiału w tym wartość odżywczą uzyskiwanego produktu,
 • histologia porównawcza tkanek oraz parametrów biochemicznych i hematologicznych krwi ryb żywionych zmodyfikowaną dietą,
 • badania jakości odżywczej mięsa ryb hodowlanych,
 • badania jakości gamet ryb żywionych zmodyfikowaną dietą,
 • wykorzystanie organizmu modelowego, tj. medaki, Oryzias latipes w badaniach żywieniowych tarlaków, tj. dotyczących wydajności rozrodczej i jakości uzyskiwanego potomstwa,
 • możliwości zastosowania olejów i białka pochodzenia roślinnego w żywieniu ryb hodowlanych,
 • skuteczność stosowania środków immunomodulujących w diecie ryb,
 • wykorzystanie efektywnych mikroorganizmów w diecie ryb hodowlanych.

 

Współpraca i udział w projektach badawczych

 • Współpraca z ośrodkiem badawczym National Institute for Basic Biology w Okazaki (prefektura Aichi w Japonii), dot. badań z udziałem gatunku modelowego, tj. medaki Oryzias latipes określonej linii d-rR/Tokio; ID No. MT837, wyselekcjonowanej w Laboratory of Bioresources National Institute for Basic Biology. Badania dot. wpływu żywienia/suplementacji diety na wskaźniki rozrodcze tarlaków i jakość potomstwa.
 • Kierowanie projektem: Znaczenie kwasu arachidonowego i aktywności cyklooksygenazy 1 i 2 w rozrodzie ryb na przykładzie medaki, Oryzias latipes, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Udział w projekcie: Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych. Operacja współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
 • Udział w projekcie: Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb - możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków (Akronim: PNEUFISH). Operacja współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
 • Udział w projekcie: Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych. Operacja współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”
 • Udział w projekcie: Wpływ żywienia na efekty podchowu juwenalnego sandacza, Sander lucioperca (L.), finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Udział w projekcie: Biotechniki kontrolowanego rozrodu i podchowu materiału zarybieniowego sandacza Sander lucioperca (L.), finansowanym przez Komitet Badań Naukowych
 • Udział w projekcie: Opracowanie metod produkcji triploidalnych populacji samiczych pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis Mitchill), temat finansowanym przez Komitet Badań Naukowych
 • Udział w projekcie: Application of medicinal herbs to improve stress resistance in pikeperch (Sander lucioperca) farmed in intensive systems, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy międzyrządowej: Porozumienie o Współpracy Naukowej i Technicznej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Węgierską

 

Publikacje naukowe:

 1. Kowalska A., Zakęś Z, Siwicki A.K., Terech-Majewska E., Jankowska B., Jarmołowicz S., Głąbski E. Impact of brewer’s yeast extract and levamisole in diets with vegetable oils on the growth, chemical composition, and immunological and biochemical blood parameters of pikeperch (Sander lucioperca). Czech J. Anim. Sci 2015. in press
 2. Kowalska A. Jakość gamet ryb a środowisko. W: Stan wiedzy i innowacje w rozrodzie ryb dziko żyjących (Red. A. Kowalska, B. Cejko, R.K. Kowalski, B. Sarosiek). Wyd. PAN Olsztyn 2015; 5-46
 3. Kowalska A. Innowacje w żywieniu ryb łososiowatych w świetle najnowszych badań. W: Stan wiedzy i innowacje w rozrodzie ryb łososiowatych (Red. A. Kowalska, B. Cejko, R.K. Kowalski, B. Sarosiek). Wyd. PAN Olsztyn 2015; 5-66
 4. Kowalska A. Aktualne trendy oraz innowacyjne rozwiązania w produkcji i żywieniu ryb jesiotrowatych. W: Stan wiedzy i innowacje w rozrodzie ryb jesiotrowatych (Red. A. Kowalska, B. Cejko, R.K. Kowalski, B. Sarosiek). Wyd. PAN Olsztyn 2015; 5-66
 5. Kowalska A., Zakęś Z. Wykorzystanie żywego pokarmu w żywieniu larw ryb.W: Podchowy organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy (Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska). Wyd. IRS Olsztyn 2015; 39 – 54
 6. Kowalska A., Kowalski R. The effect of cyclooksygenase (COX) inhibitors on Japanese medaka (Oryzias latipes) reproduction parameters fed feed with high level of arachidonic acid (20:4 n-6). Aquac. Inter. 2014; 22: 185-193
 7. Własow T., Kuźmiński H., Kowalska A., Wiśniewska A., Fopp-Bayat D., Korzuch J. Morphological characteristics of blood cells in brook trout triploids produced by hydrostatic pressure shock applied at different time after fertilization. Caryologia 2014; 67: 45-48
 8. Ohki S., Morita M., Kitanobo S., Kowalska A., Kowalski R.K. Cryopreservation of Acropora digitifera sperm with use of sucrose and methanol based solution. Cryobiology 2014; 69: 134-139
 9. Kowalska A. Żywienie tarlaków – wpływ na jakość i ilość pozyskanych produktów płciowych. W: Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry – możliwości aplikacyjne w rozrodzie ryb łososiowatych (Red. J. Glogowski). Wyd. PAN Olsztyn 2014; 23-34
 10. Kowalska A., Kapusta A. Szczepkowski M., Zakęś Z. Przegląd metod znakowania stosowanych w badaniach ichtiologicznych. W: Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność (Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska). Wyd. IRS Olsztyn 2014; 113 – 136
 11. Kowalska A., Zakęś Z. Wybrane wskaźniki podchowu samic i samców sandacza (Sander lucioperca L.) przetrzymywanych w systemach recyrkulacyjnych (RAS). Komun. Ryb. 2014; 6: 1-6
 12. Kowalski R., Kowalska A. Technologie przyszłości – recyrkulacja mono i poligatunkowa, energia odnawialna w akwakulturze. XXXVIII Krajowa Konferencja –Szkolenie dla Hodowców Ryb Łososiowatych (Red. R.K. Kowalski) (ISBN 978-83-929808-4-1) 2013; 113-120
 13. Jarmołowicz S., Zakęś Z, Siwicki A.K., Terach-Majewska E., Kowalska A., Partyka K., Hopko M. Immunomodulatory effect of dietary brewer’s yeast extract in Sander lucioperca juveniles against the challenge of Aeromonas salmonicida. Aquac. Inter. 2013; 21(4): 939-945
 14. Kowalski R., Kowalska A. Produkcja ryb karpiowatych w obiegach recyrkulacyjnych – perspektywy rozwoju i  trudności technologiczne. Przegląd Rybacki 2013; 1: 15-17.
 15. Kowalska A., Zakęś Z. Siwicki A.K., Jankowska B., Jarmołowicz S., Demska-Zakęś K. Impact of diets with different proportions of linseed and sunflower oils on the growth, liver histology, immunological and chemical blood parameters, and proximate composition of pikeperch Sander lucioperca (L.). Fish Physiol. Biochem. 2012; 38 (2): 375-388.
 16. Siwicki A.K., Lepa A., Zakęś Z., Kowalska A., Kazuń B., Kazuń K., Głąbski E. Influence of dietary administration of the β-hydroxy- β-methylbutyrate on the innate immunity and resistance against bacterial infections in pikeperch (Sander lucioperca). J. Agricult. Sci Technol. 2012; 965-970
 17. Jarmołowicz S., Zakęś Z., Siwicki A.K., Kowalska A., Hopko M., Głąbski E., Demska-Zakęś K., Partyka K. The effects of brewer’s yeast extract on the growth performance and health of juvenile pikeperch Sander lucioperca (L.). Aquacult. Nutr. 2012;18: 457-464
 18. Kowalska A., Kowalski R.K., Hopko M., Zakęś Z. Gatunki modelowe w akwakulturze – możliwości aplikacyjne prowadzonych badań.  W: Wylęgarnictwo organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania i perspektywy (Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska). Wyd. IRS Olsztyn 2012; 239-246.
 19. Kowalska A., Zakęś Z., Jankowska B. Siwicki A.K. Substituting vegetable oil for fish oil in pikeperch diets. The impact on growth, internal organ histology, blood biochemical parameters and proximate composition. Aquacult. Nutr. 2011; 17: e148–e163
 20. Kowalska A., Zakęś Z., Jankowska B., Demska-zakęś K. Effect of various feed lipid levels on growth performance, slaughter yield, chemical composition, and histological structure of organs of pikeperch, Sander lucioperca. J Czech Anim. Sci. 2011; 56: 136-149
 21. Kowalska A, Kowalski R., Zakęś Z. The effect of selective cyclooxygenase (COX) inhibitors on Japanese medaka (Oryzias latipes) reproduction parameters. World Acad. Sci Eng. Technol. 2011; 77: 560-564
 22. Kowalska A., Zakęś Z., Jankowska B. Siwicki A.K. Impact of diets with vegetable oils on the growth, histological structure of internal organs, biochemical blood parameters, and proximate composition of pikeperch Sander lucioperca (L.). Aquaculture 2010; 301: 69-77
 23. Zakęś Z., Kowalska A., Jankowska B., Demska-Zakęś K., Hancz C., Jarmołowicz S. Impact of feeding juvenile pikeperch (Sander lucioperca (L. )) diets supplemented with vegetable oils on proximate body composition and fatty acid profile. Arch. Pol. Fish. 2010; 18: 135-147
 24. Kowalska A., Zakęś, Z. Status ekologiczny rodzimych gatunków ryb występujących w Polsce.  W: Rozród, podchów,  profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków (Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska). Wyd. IRS Olsztyn 2010; 9-16
 25. Kowalska A., Kowalski R.K., Zakęś, Z., Hopko M., Jarmołowicz S., Partyka K. Medaka (Oryzias latipes) - modelowy gatunek ryby i perspektywy jego zastosowania w badaniach naukowych prowadzonych w Polsce. W: Rozród, podchów,  profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków (Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska). Wyd. IRS Olsztyn 2010; 261-268
 26. Pro Scientia et Vita 2010 - wyróżnienie wśród młodej kadry naukowej przyznane przez Fundację Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN jako Młodemu Aktywnemu Naukowcowi