dr inż. Andrzej Szczerbowski

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 01 71

 

Przebieg pracy naukowej, nazwa szkoły wyższej, data uzyskania stopnia naukowego:

 magistra - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, magister inżynier rybactwa śródlądowego, czerwiec 1986 r.;

 doktora - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie w Olsztynie, doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa, wrzesień 1995 r.

 

Przebieg zatrudnienia:

Od lutego 1986 r. do marca 2001 r. zatrudniony w Zakładzie Rybactwa Jeziorowego (ZRJ) kolejno na etatach specjalisty inżynieryjno-technicznego, asystenta, adiunkta. Od 15 kwietnia 2001 r., po reorganizacji jednostek organizacyjnych IRS, wszedł w skład nowopowstałej jednostki organizacyjnej IRS, Samodzielnej Pracowni Akwakultury (SPA), która w 2003 r. została przekształcona w Zakład Akwakultury (ZA).

 

Zainteresowania badawcze:

 - badania z zakresu biologii ryb;

 - badania z zakresu doskonalenia metod rozrodu, inkubacji ikry oraz podchowu ryb w warunkach kontrolowanych;

 - nowe rozwiązania technologiczne w akwakulturze.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Szczerbowski, A. 1992. Characteristic of the spawning  population of peled (Coregonus peled Gmel.) in lakes Dluzek and Gasiorowo. Pol. Arch. Hydrobiol., 39, 3-4: 853-862.

Zakęś, Z., K. Demska-Zakęś, A. Szczerbowski, M.J. Łuczyński. 1995. Changes in body parameters (length and weight) of the fry of selected fish species under the effect of preservatives. Archiwum Ryb. Pol. Vol. 3, Fasc. 1: 73 - 83.

Zakęś, Z., A. Szczerbowski. 1995. Characteristics of autumn fry of pikeperch (Stizostedion lucioperca L.) reared in a traditional way in a pond and in controlled conditions. Archiwum Ryb. Pol. Vol. 3, Fasc. 2: 159 - 168.

Szczerbowski A., M.J. Łuczyński, Z. Zakęś, M. Szkudlarek.  Dwarf crucian carp (Carassius carassius L.) population in a forest pond. Arch. Ryb. Pol. 1997, Vol. 5, Fasc. 1: 155-166.

Szczerbowski A., Z. Zakęś, M.J. Łuczyński, M. Szkudlarek. Maturation and growth of a stunded form of crucian carp Carassius carassius L. in natural and controlled conditions. Pol. Arch. Hydrobiol. 1997, 44, 1-2: 171-180.

Zakęś Z., K. Demska-Zakęś, A. Szczerbowski, M. Szkudlarek. 1997. Sex reversal in pikeperch, Stizostedion lucioperca (L.), by oral administration of methylotestosterone. Arch. Ryb. Pol. Vol. 5, Fasc. 2: 325-336.

Szczerbowski A., Z. Zakęś, M.J. Łuczyński, M. Szkudlarek. 1998. Variability of meristic and biometric features of crucian carp Carassius carassius (L.). Arch. Ryb. Pol. Vol. 6, Fasc. 1: 67-81.

Kucharczyk D., A. Szczerbowski, M.J. Luczynski, , R. Kujawa, A. Mamcarz, E. Wyszomirska, T. Szabo, S. Ratajski. Artificial spawnig of Eurasian perch (Perca fluviatilis) using ovopel. 2001. Arch. Pol. Fish. Vol. 1. Fasc. 1: 39-49.

Kopiejewska W., Szczerbowski A. 2005. Ovarian structure and development in juvenile perch, Perca fluviatilis (L.) under intensive breeding. Acta Scientiarum Polonorum. Piscaria. Vol. 4 (1-2):71-82.

Szczerbowski A., M. Woźniak., M. Szkudlarek, M.J. Łuczyński, P. Gomułka. Wpływ L-karnityny w diecie ryb na ich wzrost i poziom otłuszczenia. 2006. W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków. Zakęś Z. i in. (red.), Wyd. IRS, Olsztyn, s. 279–283.

Kucharczyk D., A. Szczerbowski, M.J. Łuczyński, R. Kujawa, A. Mamcarz, K. Targońska. 2007. Inducing gynogenetic development of ide (Leuciscus idus L.) using semen of other fish species. Pol. J. Natur. Sc., Vol 22 (4): 714-721.

Szczerbowski A., Z. Zakęś, M. Szkudlarek, M.J. Łuczyński, M. Szczepkowski. 2007.  Sztuczny rozród udomowionego okonia – wyniki wstępne. „Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków”. Wolnicki J. i in. (red.), Wyd. IRS, Olsztyn, s. 7–13.

Szkudlarek M., A. Szczerbowski, M.J. Łuczyński. 2007. Efekty selekcji okonia pod kątem wypełnienia pęcherza pławnego przy użyciu soli spożywczej i anestetyku Propiscin. „Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków”. Wolnicki J. i in. (red.), Wyd. IRS, Olsztyn, s. 85–90.

Szczerbowski A. Kucharczyk, D., Mamcarz, A., Luczynski, M.J. Targonska, K., Kujawa, R., 2009. Aritificial off-season spawning of Eurasian perch, Perca fuviatilis L. Archives of Polish Fisheries 17: 95-98.

Dariusz Kucharczyk, Katarzyna Targońska, Daniel Żarski, Sławomir Krejszeff, Krzysztof Kupren, Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski. The reproduction of neon tetra, Paracheirodon innesi (Myers, 1936), under controlled conditions. Pol. J. Natur. Sc., Vol 25(I):81-92, 2010

Szkudlarek M., Szczerbowski A., Łuczyński M.J. 2010. Wstępne efekty funkcjonowania projektu innowacyjnego w zakresie stymulowania wzrostu produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka. W: Mickiewicz M. (red.) "Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2009 roku". Wydawnictwo IRS Olsztyn, ss. 123 - 132.

Targońska K., Szczerbowski A., Żarski D., Łuczyński M. J., Szkudlarek M., Gomułka P., Kucharczyk D. 2012 – Comparison of different spawning agents in artificial out-of-season spawning of Eurasian perch, Perca fluviatilis L. Aquacult. Res. doi: 10.1111/are.12010.

Dariusz Kucharczyk, Daniel Żarski, Katarzyna Targońska, Marek J. Łuczyński, Andrzej Szczerbowski, Joanna Nowosad, Roman Kujawa, Andrzej Mamcarz. Induced artificial androgenesis in common tench, Tinca tinca (L.), using common carp and common bream eggs. Italian Journal of Animal Science 2014; vol. 13:2890  p. 196-200.

Katarzyna Targonska, Andrzej Szczerbowski, Daniel Żarski, Marek J. Łuczyński, Maciej Szkudlarek, Piotr Gomułka & Dariusz Kucharczyk. Comparison of different spawning agents in artificial out-of-season spawning of Eurasian perch, Perca fluviatilis L. Aquaculture Research, 2014, 45, p. 765–767.

Gomułka P., Dągowski J., Własow T., Szczepkowski M., Czerniak E., Ziomek E., Szczerbowski A., Łuczyński M., Szkudlarek M. 2015 - Haematological and Biochemical Blood Profile in Russian Sturgeon Following Propofol and Eugenol Anaesthesia.  Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 15: 13-17.  Gomułka P., Czerniak E., Dągowski J., Łuczyński M., Szczerbowski A., Szkudlarek M. 2015 - Effects of propofol and carbon dioxide on acid-base balance in Siberian sturgeon. Pol. J. Vet. Sci. 18 (2): 267–272.

Rożyński M., Kapusta A., Demska-Zakęś K., Ziomek E., Szczerbowski A., Stawecki K., Zakęś Z. 2017 - Impact of two telemetry transmitter implantation incision suturing methods on the physiological state and condition of perch (Perca fluviatilis). Arch. Pol. Fish. 25: 89-101.

Współautor “Encyklopedii Rybacko-Wędkarskiej”, „Ryby słodkowodne Polski”, „Rybactwo Śródlądowe” oraz monografii „Karasie”.

 

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:

Tytuł projektu - Badania nad możliwością przystosowania karłowatych form karasia (Carassius carssius morpha humilis) do zarybiania jezior. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (Nr projektu 5 S 311 016 04) - kierownik projektu.

Tytuł projektu - Badania nad dyferencjacją płci oraz zastosowaniem hormonów w celu odwracania płci sandacza europejskiego, Stizostedion lucioperca (L.). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (Nr 5 S 311 003 05) - główny wykonawca.

Tytuł projektu - Biotechnologia kontrolowanego rozrodu, manipulacji genomowych i produkcji materiału zarybieniowego okonia europejskiego, Perca fluvialtilis L. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (Nr projektu PO6D 013 16) - kierownik projektu.

Tytuł projektu - Stan czystości środowiska wodnego górnego biegu Łyny i jego wpływ na ichtiofaunę. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (Nr projektu 3 P04G 034) - główny wykonawca.

Tytuł projektu – „Zastosowanie metod inżynierii genomowej, kontrolowanego rozrodu oraz doskonalenie profilaktyki i technik podchowu w celu zwiększenia produkcji materiału zarybieniowego okonia, Perca fluviatilis L. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (Nr projektu N 311 2453 33) – kierownik projektu

Tytuł projektu - Aqua-Flow: European Network for the Dissemination of Aquaculture RTD Information. 5PR. Q5CA-2000-30105  - 2001-2003 – główny wykonawca.

Tytuł projektu - Aqua-Flow: European Network for the Dissemination of Aquaculture RTD Information” (Aqua-Flow: europejska sieć rozpowszechniania informacji o programach badawczych z zakresu  akwakultury) Nr 118/E-383/SP./5PR UE „SIECI”/DZ 15 2001-2003 – główny wykonawca.

Tytuł projektu - Pisces: Promotion of vocational training in aquaculture, information for non-aquaculturists, support for smes, careers promotion in aquaculture, education database for aquaculture, shortening the gap between science and its users – under Leonardo da Vinci Programme 2002-2003 – główny wykonawca.

 

Projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006":

Tytuł projektu - „Projekt innowacyjny w zakresie stymulowania produkcji materiału zarybieniowego cennych gatunków ryb, ze szczególnym uwzględnieniem szczupaka". Nr projektu: 00021-61535-OR1400007/06, 2007 -2008 – główny wykonawca.

Tytuł projektu - „Optymalizacja produkcji materiału zarybieniowego karpiowatych ryb reofilnych w warunkach kontrolowanych". Nr projektu: 00040-61535-OR1400009/07, termin realizacji: 2007 – 2008 – główny wykonawca.

Tytuł projektu - „Zarybienie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły  narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00003-61721-OR1400002/12). Czas trwania projektu: 08.2012 – 06.2013 r. Wykonawca.

Tytuł projektu – „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Umowa nr: ORT14-6521.1-OR1400002/17). Czas trwania projektu: 2021 – 2023 r. Wykonawca.