dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 45

wykształcenie:

Stopień naukowy magistra inżyniera technologii żywności w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, specjalność mikrobiologia żywności, uzyskała 18 czerwca 1994 roku na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, ze specjalnością biochemii żywności uzyskała 12 grudnia 2000 roku po obronie pracy dysertacyjnej pt.: „Wpływ chemicznej i enzymatycznej modyfikacji kazeiny-β na jej właściwości fizyko-chemiczne oraz rolę w tworzeniu układu kazeiny micelarnej. na wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

przebieg zatrudnienia

W latach 1.09.1994 – 1.03.2002 zatrudniona w Katedrze Biochemii Żywności UWM w Olsztynie (do 1997 r. Zakład Biochemii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie), na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta i jednocześnie nauczyciela akademickiego;

1.03.2002 – 31.12.2002 zatrudniona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

Od 1.01.2003 do chwili obecnej zatrudniona w Zakładzie Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na stanowisku adiunkta.

 

zainteresowania badawcze

- zagadnienia zawiązane z gospodarką rybacko-wędkarską,

- badanie wpływu wędkarskiego użytkowania na pogłowie ryb i środowisko wodne,

- zagadnienia dotyczące wędkarskiego necęnia ryb (wpływu na środowisko wodne, eutrofizacja);

- socjo-ekonomiczne aspekty wędkarstwa;

- rejestrację połowów wędkarskich.

 

udział w projektach badawczych

Realizacja projektu (corocznie od 2005 r.) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Badania ekonomiczne z zakresu rybactwa śródlądowego przewidziane w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej”

 

osiągnięcia organizacyjne

- W roku 2004 w dniach od 26 maja do 2 czerwca 2004 roku w Wierzbie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi współorganizacja XXIII Sesji EIFAC/FAO (31.05.2004. do 2.06.2004) oraz Sympozjum „Rozwój akwakultury – partnerstwo pomiędzy nauką, a organizacjami producenckimi”, (26.05. – 29.05.04.).

- Współorganizacja Krajowych Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

- prowadzenie Działu Współpracy z Zagranicą IRS.

 

ważniejsze publikacje

  1. Wołos A., Mickiewicz M., Draszkiewicz-Mioduszewska H. 2009 - Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2008 roku. W: Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa śródlądowego (red. M. Mickiewicz), Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 5-17
  2. Wołos A., Mickiewicz M., Draszkiewicz-Mioduszewska H. 2009 – Gospodarka rybacka w śródlądowych wodach  płynących w roku 2007. Cz. 1. Uprawnieni do rybactwa, obwody rybackie, połowy gospodarcze i zatrudnienie – Komunikaty Rybackie 2: 28-32.
  3. Mickiewicz M., Wołos A., Draszkiewicz Mioduszewska H. 2009 – Gospodarka rybacka w śródlądowych wodach płynących w 2007 roku. Cz. 2. Zarybienia – Komunikaty Rybackie 6: 18-24.
  4. Draszkiewicz-Mioduszewska H., Wołos A. 2009 – Specyfika gospodarki wędkarskiej w legnickim okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego – Komunikaty Rybackie 5: 10-15
  5. Wołos A., Draszkiewicz-Mioduszewska H., Chmielewski H. 2009 -  Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez legnicki okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 2007 roku (red. A. Wołos) - EDYCJA s.c., Olsztyn, ss. 88.
  6. Wołos A., Draszkiewicz-Mioduszewska H., Chmielewski H., Grzegorczyk J., Miętus A. 2009 - Połowy wędkarskie w wodach toruńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 2007 roku (red. A. Wołos) - EDYCJA s.c., Olsztyn: ss. 126