dr inż. Maciej Mickiewicz

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 65

Wykształcenie

Stopień naukowy magistra inżyniera rybactwa śródlądowego uzyskał w czerwcu 1997 roku na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie po obronie pracy magisterskiej pt.: „Analiza preferencji i potrzeb wędkarzy korzystających z łowisk specjalnych” wykonanej pod kierownictwem prof. dr hab. Mariana Leopolda z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz dr hab. Konrada Turkowskiego z Katedry Rybactwa Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa uzyskał 25 czerwca 2010 roku na podstawie dysertacji doktorskiej pt.: „Intensywność i efektywność zarybień jezior po okresie transformacji własnościowej w rybactwie„ której promotorem był prof. dr hab. Arkadiusz Wołos z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, a recenzentami prof. dr. hab. Ryszard Kolman z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i dr hab. Konrad Turkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Przebieg zatrudnienia

Pracę w Zakładzie Bioekonomiki IRŚ w Olsztynie rozpoczął jeszcze podczas studiów, dnia 14 listopada 1996 roku, na stanowisku starszego technika. W dniu 1 lipca 1997 roku został przeniesiony na stanowisko specjalisty inżynieryjno – technicznego, a następnie, w dniu 1 stycznia 1998 roku, na stanowisko asystenta. Od dnia 1 kwietnia 2011 roku do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku adiunkta.

W dniu 1 lipca 2011 roku został powołany przez Dyrektora IRS na Kierownika Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, którą to funkcję pełni do chwili obecnej.

 

Zainteresowania badawcze

Poczynając od pracy magisterskiej, jego zainteresowania naukowo-badawcze skupiały się na szeroko pojętej gospodarce rybacko-wędkarskiej, w tym zwłaszcza gospodarce zarybieniowej prowadzonej przez podmioty gospodarcze uprawnione do rybackiego użytkowania jezior, rzek i zbiorników zaporowych. Zajmuje się badaniem efektywności gospodarki rybacko-wędkarskiej z punktu widzenia teorii rozwoju zrównoważonego, tzn. prowadzenia takiej gospodarki, która jest ekologicznie bezpieczna, społecznie potrzebna i uzasadniona ekonomicznie. Nadrzędnym kryterium podejmowanych przez niego badań jest realna możliwość zastosowania ich wyników w praktyce, a więc w prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej.

Istotnym kierunkiem podejmowanych badań jest monitorowanie jeziorowej produkcji rybackiej i gospodarki zarybieniowej oraz sytuacji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich, a także monitoring cen jeziorowych ryb towarowych i materiału zarybieniowego stosowanych przez podmioty uprawnione do rybackiego użytkowania obwodów rybackich.

 

Udział w projektach badawczych

- Projekt badawczy Nr 5 PO6E 053 08  pt. „Doskonalenie metod oceny efektywności zarybień oraz opracowanie zasad alokacji materiału zarybieniowego w celu optymalizacji gospodarki koregonidami”.

- Projekt badawczy Nr 5 PO6E 054 10  pt. „Intensywne zagospodarowanie wędkarskie zbiorników wodnych w celu wzrostu produkcji rybackiej i jej rentowności”.

- Projekt badawczy Nr 5 PO6J 017 14 pt. „Ekonomiczne skutki procesu eutrofizacji oraz analiza i ocena metod przeciwdziałania tym skutkom w rybactwie śródlądowym”.

- Projekt badawczy Nr 3 PO6Z 005 25 pt. „Waloryzacja pozaprodukcyjnej funkcji kompleksowej gospodarki rybacko-wędkarskiej i ocena roli tej gospodarki w procesie ekorozwoju”.

- Projekt realizowany w latach 1997-2005 zatytułowany „Monitoring i ocena produkcyjnych, ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań rozwoju rybactwa jeziorowego”, dofinansowywany przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

- Projekt zrealizowany w 2008 roku, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006”, zatytułowany „Poprawa stanu wiedzy i przejrzystości w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w wodach śródlądowych”.

- Projekt zrealizowany w 2009 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zatytułowany „Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim”.

- Projekt „Zarybienie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły  narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”.

- Projekt zrealizowany w latach 2010-2015, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”, zatytułowany „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”.

- Projekt „Monitoring efektów wdrażania „planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.)”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”.

- Projekt „Zarybienie w sezonie 2014/2015  wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”.

- Projekt realizowany rokrocznie od roku 2005 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zatytułowany „Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej”.

 

Osiągnięcia organizacyjne

Współorganizacja w latach 1997-2015 19 dorocznych Krajowych Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, oraz współorganizacja XXIII Sesji EIFAC/FAO (European Inland Fisheries Advisory Comission / Food Agriculture Organization) oraz Sympozjum „Aquaculture Development: Partnership between Science and Producer Associations”, które odbyły się w dniach 26.05.-02.06.2004 r. w Polsce, w Centrum Konferencyjnym PAN w Wierzbie k. Mikołajek.

Współorganizacja w latach 2013 i 2015 dwóch szkoleń, zrealizowanych w ramach projektu „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”, dofinansowanego ze środków PO „Ryby 2007-2013.

 

Uzyskane nagrody i wyróżnienia

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych” przyznana  w 2001 roku za udział w realizacji pracy zespołowej pt.: „Doskonalenie metod oceny efektywności zarybień oraz opracowanie zasad alokacji materiału zarybieniowego w celu optymalizacji gospodarki koregonidami”. W latach 2007, 2008, 2009 i 2011 nagrody Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych. Odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa” (Warszawa, dnia 16.09.2011 r.).

 

Ważniejsze publikacje naukowe

 1. Wołos A., Mickiewicz M. 2001 – Charakterystyka presji i odłowów wędkarskich oraz odłowów rybackich na Wiśle na odcinku Smoszewo-Wyszogród. Rocz. Nauk. PZW, 14: 39-53.
 2. Mickiewicz M., Wołos A., Leopold M. 2003 – Effectiveness of fisheries management in eutrophic lakes near Mrągowo (Northeastern Poland). Arch. Pol. Fish. 11: 123-129.
 3. Mickiewicz M., Wołos A. 2004 – Jeziorowe łowiska specjalne – W: Łowiska specjalne. Organizacja i zarządzanie (red.) A. Wołos, R. Wojda, M. Cieśla, Wyd. IRS, Olsztyn: 87-101.
 4. Mickiewicz M. 2006 – Gospodarka zarybieniowa jako element zrównoważonego rozwoju w rybactwie śródlądowym – W: Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój (red.) A. Wołos, Wyd. IRS, Olsztyn: 191-204.
 5. Mickiewicz M. 2006 – Wzajemne relacje ekonomiczne jeziorowej gospodarki zarybieniowej, produkcji rybackiej i opłat wędkarskich w latach 2001-2005 – W: Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku (red.) M. Mickiewicz, Wyd. IRS, Olsztyn: 29-34.
 6. Mickiewicz M., Wołos A. 2011 – Species, type, and value of stocking material released into Polish lakes from 2001 to 2009 – In: Fish management in a variable water environment (ed.) M. Jankun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A. M. Wiśniewska, Faculty of Environmantal Protection and Fisheries University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland: 65-76.
 7. Mickiewicz M. 2012 – Racjonalna gospodarka w obwodach rybackich – W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich (red.) M. Mickiewicz, Wyd. IRS, Olsztyn: 53-64.
 8. Mickiewicz M., Wołos A. 2012 – Economic ranking of the importance of fish species to lake fisheries stocking management in Poland. Arch. Pol. Fish. 20: 11-18.
 9. Mickiewicz M. 2012 – Value and structure of fish catches and stocking intensity in lake enterprises before and after fisheries ownership transfer in Poland. Arch. Pol. Fish. 20: 77-83.
 10. Mickiewicz M. 2013 – Economic effectiveness of stocking lakes in Poland. Arch. Pol. Fish. 21: 323-329.
 11. Mickiewicz M. 2014 – Administrative, legal, natural and socioeconomic factors that impede the functioning and development of inland fisheries in Poland. Arch. Pol. Fish. 22: 281-288.
 12. Mickiewicz M. 2014 – Porównanie średnich cen ryb towarowych i materiału zarybieniowego stosowanych przez podmioty prowadzące gospodarkę rybacką w obwodach rybackich w 2011 i 2013 roku. Kom. Ryb. 1: 1-5 (abstrakt w języku angielskim)
 13. Mickiewicz M. 2014 – Operat rybacki jako podstawa racjonalnej gospodarki rybackiej – W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich – część II (red.) M. Mickiewicz, A. Wołos, Wyd. IRS, Olsztyn: 25-40.

 

Ważniejsze opracowania o charakterze aplikacyjnym (ekspertyzy, opinie)

 • Autorstwo i/lub współautorstwo ponad 100 operatów rybackich i operatów wodnoprawnych (m.in. dla takich kompleksów wodnych jak kompleks jeziora Śniardwy, kompleks jezior Dargin-Dobskie-Kisajno, kompleks jeziora Niegocin, kompleks jezior Kanału Augustowskiego, jeziora Rajgrodzkiego, Górnej Wisły, zbiorników zaporowych kaskady rzeki Soły). Autorstwo ponad 100 opinii nt. operatów rybackich oraz autorstwo i/lub współautorstwo ekspertyz dla gospodarstw rybackich, okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego i innych podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych użytkujących rybacko jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe.
 • Współautorstwo ekspertyz i opinii dla organów administracji rządowej i samorządowej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Nieruchomości Rolnych, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie). Współredakcja i współautorstwo „Strategii rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku” (opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyd. IRS Olsztyn 2012: 138). Współautorstwo „Planu Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce” (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Warszawa 2008).