Pracownia Hydroakustyki

Kontakt
Adres: 
10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 10
Telefon: 
+48 89 524 01 71
Skład osobowy

Żegnamy naszego Drogiego Kolegę Bronisława Długoszewskiego.

W Instytucie Rybactwa Śródlądowego przepracował 44 lata, zajmując się w Pracowni Hydroakustyki analizą danych akustycznych (tworzeniem map rozmieszczenia ryb w jeziorach) oraz tworzeniem rozwiązań technicznych ułatwiających, a często umożliwiających prowadzenie badań terenowych. Był konstruktorem m.in. „latawca” do sonaru, a także wiodącym współtwórcą włoka holowanego za łodzią (patent RP). Przygotowywał mapy do nawigacji nocnej. Był współautorem kilkunastu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Po przejściu na emeryturę zawsze służył pomocą w trakcie prac terenowych, dyskutował o metodach badań, a Jego celne pytania zawsze pobudzały do myślenia.

Jego drugą pasją było łowiectwo podwodne.

 

Do zobaczenia, Bronku!

Przyjaciele z Pracowni

 

 

 

 

Charakterystyka obszaru badań

Pracownia Hydroakustyki prowadzi prace prowadzi prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe w zakresie wykorzystania metod hydroakustycznych, a w szczególności:

 • badania zachowań, rozmieszczenia i szacowania zasobów ryb;
 • badania rozmieszczenia roślinności podwodnej w śródlądowych ekosystemach wodnych;
 • opracowywania i doskonalenia metod oceny stanu ekologicznego ekosystemów wodnych;
 • prowadzenie egzaminów i wydawanie uprawnień do kierowania grupą połowową posługującą się elektrycznymi narzędziami połowu ryb;
 • wdrażania nowych metod i rozwiązań technicznych w rybactwie.

 

Realizowane projekty

 • 2014-2015 Tytuł projektu:“Impact of cyanobacterial blooms on fish contamination and distribution in large lakes” (koordynator: prof. dr hab. Małgorzata Godlewska) Polish - French Polonium program.
 • 2012-2014 Tytuł projektu: „Przestrzenno-czasowe rozmieszczenie ryb w dużych jeziorach w relacji do zakwitów sinicowych”. Projekt realizowany w ramach umowy o współpracy naukowo-technicznej między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej (kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Godlewska).
 • 2009-2012 Tytuł projektu: “Hydroakustyczna ocena populacji ryb w jeziorze Pluszne (koordynator dr hab. Małgorzata Godlewska, prof. IRS / mgr inż. Lech Doroszczyk). Projekt promotorski KBN NN311 086434.

 

Wykaz publikacji pracowników z ostatnich 5 lat

Artykuły naukowe

 1. Godlewska M., Izydorczyk K., Kaczkowski Z., Jóźwik A., Długoszewski B., Ye S., Lian Y., Guillard Y. 2015. Do fish and blue-green algae blooms coexist in space and time? Fisheries Research  doi:10.1016/j.fishres.2015.06.018.
 2. Moe S.J., Lyche Solheim A., Soszka H., Gołub M., Hutorowicz A., Kolada A., Picińska-Fałtynowicz J., Białokoz W. 2015. Integrated assessment of ecological status and misclassification of lakes: The role of uncertainty and index combination rules. Ecological Indicators 48: 605-615.
 3. Godlewska M., Doroszczyk L., Długoszewski B., Kanigowska E., Pyka J. 2014. Long-term decrease of the vendace population in Lake Pluszne (Poland) - result of global warming, eutrophication or both? Ecohydrology & Hydrobiology 14 (2014): 89–95.
 4. Hutorowicz A., Pasztaleniec A. 2014. Phytoplankton Metric of ecological status assessment for Polish lakes and its performance along nutrient gradients. Pol. J. Ecol. 62: 525–542.
 5. Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A. 2014. The European Union Water Framework Directive and the ecological status assessment of inland waters. Arch. Pol. Fish. (2014) 22: 3-5.
 6. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2014. Phytoplankton in an ecological status assessment of the vendace-type Lake Dejguny (northeastern Poland). Arch. Pol. Fish. (2014) 22: 29-40.
 7. Ye S., Lian Y., Godlewska M., Liu J., Li Z. 2013. Day-night differences in hydroacoustic estimates of fish abundance and distribution in Lake Laojianghe, China, J. Appl. Ichthyol. 29 (2013): 1423–1429.
 8. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2013. A comparison of epilimnetic versus metalimnetic phytoplankton assemblages in two mesotrophic lakes. Oceanol. Hydrobiol. St. 42 (1): 89-98.
 9. Godlewska M., Frouzova J., Kubecka J., Wiśniewolski W., Szlakowski J. 2012. Comparison of hydroacoustic estimates with fish census in shallow Malta Reservoir – Which TS/L regression to use in horizontal applications? Fish. Res. Vol. 123-124: 90-97.
 10. Napiórkowska-Krzebietke A., Pasztaleniec A., Hutorowicz A. 2012. Phytoplankton metrics response to the increasing phosphorus and nitrogen gradient in shallow lakes. Journal of Elementology 17 (2): 289-303.
 11. Godlewska M., Colon M., Jóźwik A., Guillard J. 2011. Hydroacoustic measurements at 70 kHz using different pulse length: consequences for fish stock estimations. Aquatic Living Resources, 24: 71-78.
 12. Doroszczyk L., Długoszewski B., Kanigowska E., Wiśniewolski W., Godlewska M. 2011. Spatial and temporal variability in vendace (Coregonus albula L) population in Lake Pluszne, Poland, based on hydroacoustics and trawl catches (with 10 figures and and 1 table). Advances in Limnology, 64, Biology and Management of Coregonid Fishes – 2011, Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart, 2013, 171-187.
 13. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A., Tucholski S. 2011. Dynamics and structure of phytoplankton in fishponds fed with treated wastewater. Polish J. Environ. Stud., 20 (1): 157-166.
 14. Ejsmont-Karabin J., Hutorowicz A. 2011. Rotifera communities associated with invasive Vallisneria spiralis L. (Hydrocharitaceae) versus native macrophytes in the lakes heated by power stations (Konin lakes, W. Poland). Pol. J. Ecol. 59 (3): 569–576.
 15. Ejsmont-Karabin J., Hutorowicz A. 2011. Spatial distribution of rotifers (Rotifera) in monospecies beds of invasive Vallisneria spiralis L. in heated lakes. Oceanological and Hydrobiological Studies 40 (4): 71–76.
 16. Doroszczyk L., Długoszewski B., Godlewska M. 2010. Can we distinguish acoustically between vendace stock and stickleback stock in lake Pluszne? Hydroacoustics 13: 67-74
 17. Rustadbakken A., Godlewska M., Długoszewski B. 2010. Hydroacoustic assessment of lake quality within the “dewelopment” project. Hydroacoustics 13: 215-224.

 

Monografie i artykuły popularno-naukowe:

 1. Doroszczyk L., Długoszowski B., Wiśniewolski W. 2014. Badania hydroakustyczne ichtiofauny Zbiornika Zegrzyńskiego. [W:] W. Wiśniewolski, P. Prus (red.) Opracowanie rybackiego modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów ryb w zbiornikach zaporowych. Wyd. IRS Olsztyn, 2014: 65-77.
 2. Hutorowicz A. 2014. Propozycje kryteriów dla warunków tlenowych w ocenie stanu ekologicznego jezior. [W:] M. Mickiewicz, A. Wołos (red.) Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2013 roku. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, s. 97-103.
 3. Hutorowicz A. 2014. Czy ustanawianie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 musi wiązać się z ograniczaniem działalności rybackiej? Przykład jezior lobeliowych. [w:] M. Mickiewicz, A. Wołos (red.) Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich – część II. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, s. 83-97.
 4. Hutorowicz A. 2013. Ocena stanu ekologicznego jezior z wykorzystaniem fitoplanktonu. [W:] H. Ciecierksa, M. Dynowska (red.) Biologiczne metody oceny stanu środowiska. T. 2. Ekosystemy wodne. Wydawnictwo Mantys, Olsztyn, s. 38-58.
 5. Hutorowicz A. 2013. Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie elementów biologicznych (głownie fitoplanktonu) w świetle postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej [W:] M. Mickiewicz (red.) Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku. Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 127-146.
 6. Napiórkowska-Krzebietke A., Hutorowicz A. 2012. Phytoplankton assemblages in fi shponds fed with treated wastewater. [W:] K. Wołowski, I. Kaczmarska, J.M. Ehrman, A.Z. Wojtal (red.) Current advances in algal taxonomy and its applications: phylogenetic, ecological and applied perspective. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 275–285.
 7. Królikowska J., Wróbel J., Hutorowicz A. 2012. Flora roślin wyższych jezior PNBT. [W:] J.M. Matuszkiewicz (red.) Świat roslin i grzybów Parku narodowego „Bory Tucholskie“. Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, s. 248-269.
 8. Godlewska M., Rustadbakken A., Haugen T., Doroszczyk L., Długoszewski B., Hawley K., Kjosnes A. 2011. Zastosowanie metod hydroakustycznych do oceny stanu ekologicznego jezior – wstępne wyniki badań (The use of hydroacoustic methods for the assessment of the ecological status of lakes – the preliminary results of investigations), [W:] H. Soszka (red.) Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. Wytyczne do zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu (Ecological status assessment of the waters in the Wel river catchment. Guidelines for integrated assessment of ecological status of lakes and rivers to support river basin management plans). Wyd. IRS Olsztyn, 2011: 235-248.
 9. Hutorowicz A., Napiórkowska-Krzebietke A., Pasztaleniec A., Hutorowicz J., Lyche Solheim A., Skjelbred B. 2011. Fitoplankton (Phytoplankton). [W:] Soszka H. (red.) Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. Wytyczne do zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu (Ecological status assessment of the waters in the Wel river catchment. Guidelines for integrated assessment of ecological status of lakes and rivers to support river basin management plans). Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 143-168.
 10. Doroszczyk L., Długoszowski B., Godlewska M. 2010. Monitoring hydroakustyczno – połowowy jeziora Pluszne w 2009 roku. [W:] M. Mickiewicz (red.) Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2009 roku, Wyd. IRS Olsztyn, 2010: 143-154.
 11. Hutorowicz A., Hutorowicz J. 2015. Polska akwakultura na początku lat dwudziestych XX wieku – bilans otwarcia II Rzeczypospolitej. Komun. Ryb. 1 (144): 35-37.
 12. Hutorowicz A., Hutorowicz J. 2015. Obszar gospodarstw rybnych w II Rzeczpospolitej według danych statystycznych Ministerstwa Rolnictwa. Komun. Ryb. 3 (146): 26-27.
 13. Hutorowicz A., Hutorowicz J. 2013. Prawo stawowe w dziewiętnastowiecznej Galicji. Komun. Ryb. 1 (132): 37-40.
 14. Hutorowicz A. 2013. Ocena stanu ekologicznego jezior według Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Komun. Ryb. Nr 6 (137): 21-48.
 15. Hutorowicz A., Hutorowicz J. 2012 – Literatura rybacka na tle innych dzieł rolniczych wydanych w latach 1549-1834 według spisu Aleksandra Kamińskiego. Kom. Ryb. 5: 29-31.
 16. Hutorowicz A., Hutorowicz J. 2012 – Budownictwo stawowe oraz ekstensywna i intensywna gospodarka stawowa w XIX wieku, według porad Ziemianina Galicyjskiego. Kom. Ryb. 6: 30-33.