Zakład Rybactwa Rzecznego

Kontakt
Adres: 
05-500, Piaseczno 1, Żabieniec, ul. Instytutowa 10
Telefon: 
+48 22 756 20 44
Fax: 
+48 22 756 20 88
Skład osobowy

Problematyka badawcza i obszary działalności Zakładu

Zakład Rybactwa Rzecznego (ZRR) w Żabieńcu prowadzi prace badawcze o charakterze podstawowym i wdrożeniowym. Dotyczą one dziedziny rybactwa. Prowadzone są one w ekosystemach rzecznych o różnym stopniu przekształcenia środowiska (rzeki o biegu naturalnym, uregulowane, zbiorniki zaporowe). Obejmują one swym zakresem:

a)      monitorowanie stanu ichtiofauny dla potrzeb możliwości użytkowania, ochrony i restytucji;

b)      optymalizacja wykorzystywania naturalnej rybackiej produkcji rzek i zbiorników zaporowych (eksploatacja połowowa, zarybianie);

c)      badania nad kształtowaniem zespołów ryb w ekosystemach rzek i zbiorników zaporowych, w powiązaniu z poszukiwaniem metod ich ochrony i renaturalizacji;

d)     badania związane z oddziaływaniem regulacji i zabudowy rzek na ichtiofaunę, a także możliwością minimalizowania negatywnych tego skutków (przepławki dla ryb i ocena ich efektywności, ochrona ryb na ujęciach wody);

e)      badania nad zagrożonymi gatunkami ryb reofilnych i wędrownych w aspekcie ich ochrony i restytucji;

f)       wdrażanie wyników badań do praktyki rybackiej oraz na obszarach prawnie chronionych (Parki Narodowe i Krajobrazowe, Obszary Natura 2000).