Doradztwo energetyczno-techniczne w projekcie pod nazwą „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb

Ogłoszenie lidera konsorcjum w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  pod tytułem „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” .

Pełna informacja oraz formularze potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załącznku "zapytanie ofertowe".

Termin składanie ofert upływa w dniu 24 grudnia 2020r.

 Na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty.
W postępowaniu ofertowym, najkorzystniejszą ofertę złożył Foton OZE Sp. z o.o.
Wynik postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty zawarty jest w Protokole Wyboru Ofert z dnia 11 stycznia 2021 roku