Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt.

Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt. realizowana na potrzeby operacji pt. Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej”, w zakresie Priorytetu „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”. Środki pozyskane z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa Nr 00001-6520.1-OR1400001/18/1. 

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na platformie zakupowej e-zamawiający pod adresem podanym poniżej

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/23514/details