Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 3 do 10g/szt. pochodzącego z sezonu 2019/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywego narybku węgorza europejskiego w ilości 2 400 000 osobników, w tym: Część 1 - 1 000 000 osobników, Część 21400 000 osobników o masie jednostkowej od 3 do 10 g/szt. i długości całkowitej ciała poniżej 20 cm, pochodzącego z sezonu 2019/2020, do miejsc zarybienia wskazanych przez Zamawiającego.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego na mini portalu, w terminie do dnia do dnia 12.05.2020 r. do godz. 10:00

Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: na część 1 wadium wynosi: 14 100,00 zł,  na część 2 wadium wynosi: 18 900,00 zł