Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Olsztyn-Kortowo: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
Numer ogłoszenia: 134122 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112354 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa w zakresie rybactwa śródlądowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pasza dla ryb - 1330 kg pasza narybkowa; 12 ton pasza tuczowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.71.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GRUPA AQUA Andrzej Karpiński, ul.Towarnickiego 6, 10-771 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87378,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 70250,60
  • Oferta z najniższą ceną: 70250,60 / Oferta z najwyższą ceną: 70250,60
  • Waluta: PLN.