Przetarg - Dostawa echosondy naukowo - badawczej

Olsztyn-Kortowo: Dostawa echosondy naukowo - badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z wyposażeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja zaplecza naukowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego (echosonda), finansowanego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.
Numer ogłoszenia: 120646 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza , ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo - rozwojowa w zakresie rybactwa śródlądowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa echosondy naukowo - badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z wyposażeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja zaplecza naukowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego (echosonda), finansowanego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa echosondy naukowo - badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z wyposażeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja zaplecza naukowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego (echosonda),finansowanego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.11.40.00-7, 48.46.10.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 •  
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Prospekt producenta echosondy i wyposażenia potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin realizacji umowy może ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach: a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw; b) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W przypadku zaistnienia którejś z wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.infish.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 10-719 Olsztyn - Kortowo , ul. Michała Oczapowskiego 10,- Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 10-719 Olsztyn - Kortowo , ul. Michała Oczapowskiego 10,- pokoju 106 (sekretariat na I piętrze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2.Zamawiający informuje, że podpisanie Umowy z wykonawcą na dostawę przedmiotu i niniejszego zamówienia nastąpi po otrzymaniu zgody Dyrektora - zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa, na uruchomienie środków finansowych, wydanej na podstawie uzyskanej od Zamawiającego informacji o zakończonych procedurach zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie