Przetarg - Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa

Olsztyn-Kortowo: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w

Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Numer ogłoszenia: 112354 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza , ul.

Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60;

5241060, faks 089 5240505.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo - rozwojowa w zakresie rybactwa

śródlądowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu

Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w

Olsztynie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pasza dla ryb - 1330 kg

pasza narybkowa, 12 ton pasza tuczowa,.

II.1.4) Czy przewiduje sięudzielenie zamówieńuzupełniających: tak.

  • · Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieńuzupełniających
  • · Pasza dla ryb

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15.71.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza sięzłożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza sięzłożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

21.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • · Czy przewiduje sięudzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • · III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o 1.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

art. 22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych 2.Ocena spełnienia warunków

wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

  • · III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o wymagany termin płatności 60 dni

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆWYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • · III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcęwarunków, o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu, należy przedłożyć:

  • · opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

  • · III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

  • · oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • · aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza sięmożliwośćubiegania sięo zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,

u których ponad 50 % pracowników stanowiąosoby niepełnosprawne:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sięistotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieńumowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. Termin

realizacji umowy może ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach: a)działania siły wyższej

(np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy; b)wystąpienie

okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej

staranności. W przypadku zaistnienia którejś z wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy termin

realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.infish.com.pl

Specyfikacjęistotnych warunków zamówienia można uzyskaćpod adresem: Instytut Rybactwa

Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn - Kortowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul.

Michała Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn - Kortowo pokoju 106 (sekretariat na I piętrze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sięunieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: nie