ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa jednorazowa odczynników chemicznych do znakowania i utrwalania ryb na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.), Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"; 2014-20; Priorytet 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy; Działanie 2.1. Innowacje.