Zapytanie ofertowe nr 3/2021/ZO/KONTENERY pt. Dostawa hormonów do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb.

Dostawa hormonów  do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb na potrzeby  realizacji zadań projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”  (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

  1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 24.08.2021  r. do godziny 14:00, w zamkniętej kopercie na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 14:10.

  1. Koperta musi być oznaczona pieczęcią firmową Wykonawcy oraz treścią : „Zapytanie ofertowe nr 3 /2021/ ZO/ KONTENERY ”