Zapytanie ofertowe Zam. 7/2021/ZO/KONTENERY

Dostawa jednorazowa specjalistycznej odzieży ochronnej na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"; 2014-20. Działanie 2.1. Innowacje w Akwakulturze.

  1. Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej można złożyć do dnia 17.09.2021  r. do godziny 09:00. Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 09:05.
  2. Ofertę w formie elektronicznej jako skan z podpisem osoby uprawnionej zgodnie z dokumentem rejestrowym lub posiadającej pełnomocnictwo do podpisania oferty,  należy wysłać na adres: a.adamkiewicz@infish.com.pl . Wiadomość winna być zatytułowana: „Oferta do Zapytania ofertowego nr 7/2021/ZO/KONTENERY”
  3. Ofertę w formie drukowanej należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn. Koperta musi być oznaczona pieczęcią firmową Wykonawcy oraz treścią : „Zapytanie ofertowe nr 7/2021/ ZO/ KONTENERY ”