Zawarcie umowy ramowej II na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021

Nr sprawy 9/2021/PN/IRS 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej II na zarybianie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021. DYR.Zam.Publ.-9/2021
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach: „Opis przedmiotu zamówienia" (załącznik nr 1 do SWZ), umowa ramowa (załącznik nr 6 do SWZ), umowa wykonawcza (załącznik nr 7 do SWZ), formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ) i „Instrukcja odbioru, załadunku, transportu i wypuszczenia materiału zarybieniowego do miejsc zarybienia”(załącznik nr 9 do SWZ).
3.Ilości narybku oraz miejsce wypuszczenia podane są w załącznikach 1 (Zarybienia narybkiem letnim troci wędrownej pochodzący z rzeki Słupi)

https://infish.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/33759

Termin składania ofert: 24.05.2021 godz. 10:00