Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021

DYR.Zam.Publ.-2/2021. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021”2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach: „Opis przedmiotu zamówienia" (załącznik nr 1.1. - 1.17. do SWZ), umowa ramowa (załącznik nr 6 do SWZ), umowa wykonawcza (załącznik nr 7 do SWZ), formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ) i „Instrukcja odbioru, załadunku, transportu i wypuszczenia materiału zarybieniowego do miejsc zarybienia”(załącznik nr 9 do SWZ).

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na platformie zakupowej e-zamawiający pod adresem podanym poniżej:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/24909/details

Szanowni  Państwo

 W postępowaniu zaszła nieistotna zmiana, która nie wpływa na dalsza procedurę. Zamiana nastąpiła  w nazwie postępowania

Bardzo prosimy o pobranie i użycie poprawionych załączników przy składaniu oferty.  Za powyższe nieudogodnienie przepraszam. 

W wyniku powyższej poprawki zmieniono następujące dokumenty:

1 . SWZ

2.  Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 – JEDZ

4. Załącznik nr 4 do SWZ - informacja dotycząca grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji

6. Załącznik nr 6 do SWZ - umowa ramowa na zarybianie 2021

7. Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania