Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-02/10

                Olsztyn, dn. 05-05-2010r.

 

      

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-02/10.

Nazwa zamówienia: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie informuje, że po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert  w przedmiotowym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia na dostawę paszy dla ryb  dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Wybrano jako  najkorzystniejszą ofertę nr 1  złożoną przez:

GRUPA AQUA Andrzej Karpiński,  ul. Towarnickiego 6, 10-771 Olsztyn.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ, w toczącym się postępowaniu złożono ofertę z ceną:

 

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

Adres wykonawcy

 

Cena brutto

 

1

 

GRUPA AQUA Andrzej Karpiński

ul. Towarnickiego 6; 10-771 Olsztyn

 

 

72.358,12 zł

 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena 100%

 

Razem

 

1

 

100 pkt

 

100

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 11.05.2010r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91.ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

II. W  prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

1) GRUPA AQUA Andrzej Karpiński

    ul. Towarnickiego 6

    10-771 Olsztyn

 

2) ALLIER AQUA POLSKA sp. z o.o.

     Nożynko 

     77-116 Czarna Dąbrówka

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  pkt. 2  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona jedna oferta  wykonawcy, która została złożona po terminie do składania ofert:

 

2) ALLIER AQUA POLSKA sp. z o.o.

     Nożynko 

     77-116 Czarna Dąbrówka

 

Uzasadnienie odrzucenie oferty:

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 84 ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwraca ofertę bez otwierania, która została złożona po terminie. 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  pkt. 3  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

                                                                                                          DYREKTOR   INSTYTUTU

 

                                                                                                          prof.dr hab. Bogusław Zdanowski

 

 

Olsztyn , dn. 05.05.2010r.

Sporządził: mgr Sławomir Kuźbicki