ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-03/10

Olsztyn, dn. 13-05-2010r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-03/10.

Nazwa zamówienia: Dostawa echosondy naukowo – badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z wyposażeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja zaplecza naukowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego (echosonda)”, finansowanego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie informuje, że po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert  w przedmiotowym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia na dostawę echosondy naukowo – badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z wyposażeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie jako najkorzystniejszą ofertę nr 1  złożoną przez:

ESCORT Sp. z o.o. , ul. Grudziądzka 3, 70-103 Szczecin 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ, w toczącym się postępowaniu złożona oferta z najniższą ceną:

 

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

Adres wykonawcy

 

Cena brutto

 

1

 

ESCORT Sp. z o.o. , ul. Grudziądzka 3

70-103 Szczecin

 

 

 

498.980,00 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena 100%

 

Razem

 

1

 

100 pkt

 

100

 

Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania Umowy.

Podpisanie Umowy  nastąpi po otrzymaniu  zgody Dyrektora / zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na uruchomienie środków finansowych, wydanej na podstawie uzyskanej od Zamawiającego informacji o zakończonych procedurach zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91.ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

II. W  prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1) ESCORT Sp. z o.o.

    ul. Grudziądzka 3

    70-103 Szczecin

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  pkt. 2  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  pkt. 3  Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

 

Olsztyn , dn. 13.05.2010r.                                                               

Sporządził: mgr Sławomir Kuźbicki