dr hab. inż. Rafał Bernaś, Profesor IRS

Kontakt

Przebieg pracy naukowej:

 • Magister inżynier - Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Specjalność Rybactwo Śródlądowe i Ochrona Środowiska Wodnego, 2001 r.
 • Doktor – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, 2014 r.
 • Doktor habilitowany – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, 2022 r.

 

Zatrudnienie:

 • od 2006 - Instytut Rybactwa Śródlądowego Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku,
 • od 2007 – asystent, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku
 • od 2015 – adiunkt, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku
 • od 2022 – kierownik Zakładu Ryb Wędrownych w Rutkach

 

Zainteresowania naukowe:

 • biologia ryb łososiowatych
 • genetyka populacyjna i genomika
 • bioinformatyka
 • markery molekularne: mikrosatelitarne DNA, macierze SNP
 • telemetria RFID, akustyczna i radiowa
 • systemy GIS w naukach przyrodniczych
 • obliczenia klastrowe

 

Ważniejsze publikacje ostatnich dziesięciu lat:

 1. Bernaś R., Wąs-Barcz A., Árnyasi M., Dębowski P., Radtke G., Poćwierz-Kotus A., Berrebi P. 2021. Evidence of unidirectional gene flow in a fragmented population of Salmo trutta L. Scientific Reports. 11: 23417.
 2. Berrebi P., Horváth  Á., Splendiani A., Palm S., Bernaś R. 2021. Genetic diversity of domestic brown trout stocks in Europe. Aquaculture. 544,  737043. DOI:10.1016/j.aquaculture.2021.737043
 3. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Kapusta A., Ulikowski D. 2021. Three crayfish species of different origin in a medium-sized river system: a new state of affairs. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems. 422, 26.
 4. Bernaś R., Poćwierz-Kotus A., Árnyasi M., Kent M.P., Lien S., Wenne R. 2020. Genetic Differentiation in Hatchery and Stocked Populations of Sea Trout in the Southern Baltic: Selection Evidence at SNP Loci. Genes. 10;11(2):184.
 5. Bernaś R., Wąs-Barcz A. 2020. Genetic structure of important resident brown trout breeding lines in Poland. Journal of Applied Genetics. 61: 239–247.
 6. Dębowski P., Bernaś R., Skóra M., Morzuch J. 2020. Route selection, migration speed, and mortality of silver eel passing through two small hydroelectric facilities. Fisheries & Aquatic Life. 28: 133 – 140.
 7. Wenne R., Bernaś R., Kijewska A., Poćwierz-Kotus A., Strand J., Petereit C., Plauška K., Sics I., Árnyasi M., Kent M.P. 2020. SNP genotyping reveals substructuring in weakly diferentiated populations of Atlantic cod (Gadus morhua) from diverse environments in the Baltic Sea. Scientific Reports. 10: 9738.
 8. Bernaś R., Wąs-Barcz A., Radtke G. 2019. Age and growth of sea trout, Salmo trutta L., from new commercial catches in the lower Vistula River. Fisheries & Aquatic Life 27/2: 72-79.
 9. Bernaś R., Dębowski P., Skóra M., Radtke G., Morzuch J., Kapusta A. 2017. Low mortality rate in silver eels (Anguilla anguilla L.) passing through a small hydropower station. Marine and Freshwater Research. 68(11): 2081-2086.
 10. Wąs A., Bernaś R., Wenne R. 2017. The genetic approach for assessing sea trout stock enhancement efficiency – An example from the Vistula River. Archives of Polish Fisheries. 25: 65-75.
 11. Bernaś R., Poćwierz-Kotus A., Dębowski P., Wenne R. 2016. The genetic relationship between extirpated and contemporary Atlantic salmon Salmo salar L. lines from the southern Baltic Sea. Genetics Selection Evolution 48: 29.
 12. Wenne R., Bernaś R., Poćwierz-Kotus A., Drywa A., Wąs A. 2016. Recent genetic changes in enhanced populations of sea trout (Salmo trutta m. trutta) in the southern Baltic rivers revealed with SNP analysis. Aquatic Living Resources. 29(1), 103.
 13. Dębowski P., Bernaś R., Skóra M., Morzuch J. 2016. Mortality of silver eel (Anguilla anguilla) migrating downstream through a small hydroelectric plant on the Drawa River in northern Poland. Archives of Polish Fisheries. 24: 69-75.
 14. Wąs A., Bernaś R. 2016. Long-term and seasonal genetic differentiation in wild and enhanced stocks of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) from the Vistula River, in the southern Baltic—Management implications. Fisheries Research. 17: 57–65.
 15. Poćwierz-Kotus A., Bernaś R., Kent M.P., Lien S., Leliűna E., Dębowski P., Wenne R. 2015. Restitution and genetic differentiation of salmon populations in the southern Baltic genotyped with the Atlantic salmon 7K SNP array. Genetics Selection Evolution. 47(1): 1-9.
 16. Poćwierz-Kotus A., Kijewska A., Petereit C., Bernaś R., Więcaszek B., Arnyasi M., Lien S., Kent M.P., Wenne R. 2015. Genetic differentiation of brackish water populations of cod Gadus morhua in the southern Baltic, inferred from genotyping using SNP-arrays. Marine Genomics. 19: 17-22.
 17. Poćwierz-Kotus A., Bernaś R., Dębowski P., Kent M .P., Lien S., Kesler M., Titov S., Leliūna E., Jespersen H., Drywa A., Wenne R. 2014. Genetic differentiation of southeast Baltic populations of sea trout inferred from single nucleotide polymorphisms. Animal Genetics. 45: 96-104.
 18. Bernaś R., Burzyński A., Dębowski P., Poćwierz‐Kotus A., Wenne R. 2014. Genetic diversity within sea trout population from an intensively stocked southern Baltic river, based on microsatellite DNA analysis. Fisheries Management and Ecology. 21: 398-409.
 19. Drywa A., Poćwierz-Kotus A., Wąs A., Dobosz S., Kent M.P., Lien S., Bernaś R., Wenne R. 2013. Genotyping of two populations of Southern Baltic Sea trout (Salmo trutta m. trutta ) using an Atlantic salmon derived SNP-array. Marine Genomics. 9: 25-32.
 20. Radtke G., Bernaś R., Skóra M. 2012. Małe elektrownie wodne–duże problemy ekologiczne: przykłady z rzek północnej Polski. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 68: 424-434.

 

Ważniejsze opracowania o charakterze aplikacyjnym:

 1. Dębowski P., Raczyński M., Bernaś R., Skóra M., Grochowski A., Lejk A., Smoliński S., Szymanek L. 2014. Bonitacja siedlisk minoga rzecznego i minoga morskiego w wybranych rzekach wpływających do Bałtyku oraz w morskiej strefie przybrzeżnej. Rutki, grudzień 2014,  222 s.

 2. Wiśniewolski W., Dębowski P., Bernaś R., Ligięza J., Morzuch J., Prus P., Skóra M., Szlakowski J. 2015. Monitoring migracji ryb przez przepławkę na SW Włocławek po przebudowie – Etap II. Raport końcowy z Etapu I i Etapu II oceny skuteczności działania przebudowanej przepławki na SW Włocławek w odniesieniu do efektywności przepławki przed przebudową. Żabieniec - Rutki, 30 czerwiec 2015 r.
 3. Bernaś R. 2016. Raport nt. oddziaływania projektu „Odtworzenie zespołu zabudowy rekreacyjno - wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Skorzewo, gmina Kościerzyna wraz z odprowadzeniem ścieków sanitarnych z ww. Ośrodka do istniejącej kanalizacji sanitarnej w gminie Stężyca” na ichtiofaunę jeziora Lubowisko. Gdańsk. 15 s.
 4. Dębowski P., Bernaś R. 2016. Opinia dotycząca zagrożenia zachowania bioróżnorodności i ochrony populacji łososia bałtyckiego w nawiązaniu do konkursu ofert na użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty. Dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg w Poznaniu.
 5. Wąs A., Bernaś R. 2016. Badania genetyczne troci wędrownej (Salmo trutta L.) współfinansowane w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich”. Gdynia. 15 s.
 6. Bernaś R., Radtke G. 2017. Raport nt. oddziaływania projektu „Budowa przystani kajakowo-jachtowej na terenie muzeum – kaszubskiego parku etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich” na ichtiofaunę jeziora Gołuń. Gdańsk. 15 s.
 7. Wąs-Barcz., Bernaś R. 2017. Badania efektywności zarybień trocią wędrowną (Salmo trutta L.) w Wiśle i Redze przy użyciu metod genetycznych w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich”. Gdynia. 27 s.
 8. Bernaś R., Radtke G. 2017. Raport nt. stanu ichtiofauny rzeki Liwy z oceną drożności dla wędrownych gatunków ryb i minogów wraz z oszacowaniem wpływu na zespoły ryb planowanej budowy zbiornika retencyjnego na terenie miasta Kwidzyn. Gdańsk. 31 s.
 9. Pelczarski W., Dębowski P., Adamowicz, M., Lejk A., Wąs A., Bernaś R.. National report – Poland, 2017. Baltic salmon and trout assessment working group (WGBAST ICES), Turku, Finland, March 2018. Working paper, 19 s.
 10. Bernaś R. 2017. Sprawozdanie z monitoringu lipienia Thymallus thymallus w Polsce. GIOŚ. 90 s.
 11. Bernaś R. 2017. Sprawozdanie z monitoringu łososia atlantyckiego Salmo salar w regionie biogeograficznym kontynentalnym. GIOŚ. 48 s.
 12. Wąs A., Bernaś R. 2018. Raport: Badania efektywności zarybień trocią wędrowną (Salmo trutta L.) w Wiśle i Parsęcie przy użyciu metod genetycznych w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich”. Gdynia. 43s.
 13. Bernaś R. i Radtke G. 2018. Raport z rozpoznania występowania i oceny stanu gatunków ryb z załącznika II Dyrektywy siedliskowej w obszarze Natura 2000 „Lasy Bierzwnickie”. Gdańsk. 15 s.
 14. Wąs A., Bernaś R. 2019. Raport: Badanie efektywności zarybień trocią wędrowną (Salmo trutta L.) w Redze, Parsęcie i Drwęcy przy użyciu metod genetycznych w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich”. Gdynia. 39s.
 15. Bernaś R., Radtke G. 2019. Raport z rozpoznania występowania i oceny stanu objętych ochroną i zagrożonych gatunków ryb i minogów w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Gdańsk. 17 s.
 16. Pelczarski W., Dębowski P., Lejk A., Adamowicz M., Suska M., Wąs A., Bernaś R. 2019. National report – Poland, 2018. Baltic salmon and trout assessment working group (WGBAST ICES), St. Petersburg, Rosja, March 2019.
 17. Dębowski P., Bernaś R., Radtke G., Święcki W. 2020. Monitoring funkcjonowania przepławek na rzece Drawa przy EW Kamienna i MEW w Koleśnie (Drawsko Pom.), oraz rzece Korytnica w Jaźwinach i Sówce, z wykorzystaniem nowoczesnych technik monitoringowych – technologia RFID. Raport końcowy. LIFE NAT/PL/000009. 17 s.
 18. Nadolna-Ałtyn K., Dębowski P., Lejk A., Adamowicz M., Suska. M., Bernaś R., Wąs A. 2020. National report – Poland, 2019. Baltic salmon and trout assessment working group (WGBAST ICES), March 2020.
 19. Wąs-Barcz A., Bernaś R. 2020. Weryfikacja zgodności genotypów materiału troci, wykorzystywanego w ramach operacji „Zarybienia polskich obszarów morskich” z genotypami troci obecnymi w zarybianych rzekach”. Gdynia. 31s.
 20. Wąs-Barcz A., Bernaś R. 2020. Raport: Badanie efektywności zarybień trocią wędrowną (Salmo trutta L.) w Redze, Parsęcie i Drwęcy przy użyciu metod genetycznych w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2020 roku”. Olsztyn. 37s.
 21. Nadolna-Ałtyn K., Dębowski P., Lejk A., Adamowicz M., Suska. M., Bernaś R., Wąs A. 2021. National report – Poland, 2020. Baltic salmon and trout assessment working group (WGBAST ICES), March 2021.
 22. Wąs-Barcz A., Bernaś R. 2021. Raport: Badania efektywności zarybień trocią wędrowną (Salmo trutta L.) w rzekach Redze i Parsęcie przy użyciu metod genetycznych w ramach programu „Zarybianie polskich obszarów morskich”. Olsztyn. 52s.