Zakład Ryb Wędrownych

Kontakt
Adres: 
Rutki, 83-330 Żukowo
Telefon: 
+48 58 550 77 04
+48 58 305 70 11
Fax: 
+48 58 550 77 15
Skład osobowy

Zakład zajmuje się badaniami ryb wędrownych, a w szczególności troci (Salmo trutta m. trutta L.) i łososia (Salmo salar L.). Badamy wędrówki ryb stosując znakowania i metody telemetryczne, szacujemy ich produkcję naturalną i potencjalne możliwości jej zwiększenia, inwentaryzujemy tarliska i tereny odrostowe narybku, oceniamy drożność rzek i sposoby jej utrzymywania lub odzyskiwania. Zajmujemy się efektywnością zarybień i innych metod ochrony czynnej oraz zagadnieniami gospodarki rybackiej. Inwentaryzujemy i monitorujemy ichtiofaunę rzek pomorskich: analizujemy zespoły ryb, ich zagęszczenia oraz wpływ czynników antropogenicznych. Uczestniczymy w programie restytucji jesiotra w Polsce oraz w przygotowaniu i realizacji Planu Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce. Prowadzimy szeroko rozumianą działalność doradczą na rzecz użytkowników rybackich, administracji i organizacji społecznych, wykonujemy liczne ekspertyzy i opinie na temat programów i zabiegów rybackich i ochronnych, budowli hydrotechnicznych i in.

Posiadamy doświadczenie i wyposażenie do prowadzenia połowów elektrycznych, znakowania ryb różnymi metodami, oceniania jakości środowiska rzecznego, szacowania efektywności przepławek i innych przejść dla ryb, także przy użyciu automatycznych liczników. Wprowadzamy do naszych badań metody biotelemetryczne.

W Zakładzie realizowany jest temat statutowy nr. 25: „Badanie gospodarki i ochrony populacji ryb wędrownych”, uczestniczymy także w innych projektach: “Overview of the state of salmon and sea trout populations in rivers flowing to the Baltic Sea” (HELCOM), „Zarybianie polskich obszarów morskich” (MRiRW) „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na obszarach dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”( NFOŚiGW ), „Genomika ze szczególnym uwzględnieniem systemu odpornościowego bałtyckich i hodowlanych łososiowatych oraz unikalność ich populacji” (IO PAN), oraz wykonujemy szereg tematów badawczych dla Polskiego Związku Wędkarskiego.

Pracownicy Zakładu są członkami grup roboczych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), grup ekspertów przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rad naukowych instytucji naukowych, administracyjnych, parków narodowych i krajobrazowych, kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych.

 

Ważniejsze publikacje ostatniego dziesięciolecia:

 

-         Arndt G-M., Gëssner J., Bartel R. 2006. Characteristics and availability of spawning habitat for Baltic sturgeon in the Odra River and its tributaries. J.Appl. Ichthyol. 22 (Suppl. 1) (2006): 172–181.

-         Bartel R.. 2000. Preliminary results of Atlantic salmon (Salmo salar L.) restoration in River Wieprza. Folia Univ.Agric.Stetin. 214 Piscaria (27): 7-12.

-         Bartel R.. 2000. Effectiveness of stocking tagged sea trout smolts into Reda River and Puck Bay. Arch. Pol. Fish.8:149-159.

-         Bartel R.. 2001. The restoration of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in Poland. Arch. Pol. Fish. 9: 219-228.

-         Bartel R., Bieniarz K., Epler P.. 2002. Fish passing through the turbine of Pomeranian rivers hydrolectric plants. Arch Pol. Fish. 10: 275-280.

-         Bartel R., Fajowska B., Bieniarz K., Epler P. 2005. Dependence of egg diameter on size and age of cultivated female lake trout (Salmo trutta m. Lacustris L.) Arch. Pol. Fish 13, 1:121-126.

-         Bartel R., Ikonen E., Auvinen H.. 2001. Differences in migration and growth of Polish and Finnish sea trout (Salmo trutta L.) released in the same areas. Arch.Pol.Fish. 9: 105-122.

-         Bartel R., Pachur M.. 2000. Migration of tagged sea trout smolt (Salmo trutta L.) in the lower Vistula. Folia Univ.Agric. Stetin. 2-14 Piscaria (27):13-20.

-         Bartel R., Wiśniewolski W., Prus P. 2007. Impact of the Włocławek dam on migratory fish in the Vistula River. Arch.Pol.Fish. 15, 2: 141– 156.

-         Dębowski P. 2002. Smoltyfikacja i dojrzewanie troci, Salmo trutta m. trutta L., w warunkach stawowych. Arch.Pol.Fish. 10, Suppl.1: 5-72.

-         Dębowski P.. 2004. Fish assemblages in the Słupia River system (Northern Poland). Arch.Pol.Fish. 12: 39-49.

-         Dębowski P., Bernaś R., Radtke G., Skóra M. 2008. Stan populacji troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) i łososia (Salmo salar) w dorzeczu Słupi i możliwości optymalizacji tarła tych gatunków. Wydawnictwo IRŚ, Olsztyn 2008, 91s.

-         Dębowski P., Dobosz S., Grudniewska J., Kuźmiński H.. 2005. Fecundity and egg size in sea trout (Salmo trutta m.trutta L.) in pond conditions. Arch.Pol.Fish. 13: 227-234.

-         Dębowski P., Dobosz S., Grudniewska J., Kuźmiński H.. 2006. Impact of egg size and origin on the course and period of sea trout (Salmo trutta L.) hatching. Arch.Pol.Fish. 14: 41-51.

-         Dębowski P., Grochowski A., Miller M., Radtke G.. 2000. Ichtiofauna dorzecza Słupi. Rocz.Nauk.PZW 13: 109-136.

-         Dębowski P., Hesse T., Radtke G., Arciszewski M.. 2001. Stan poznania ichtiofauny rzek i jezior Pomorza. Rocz.Nauk.PZW 14 (Suppl.): 93-128.

-         Dębowski P., Radtke G., Grochowski A.. 2002. Ichtiofauna dorzecza Wieprzy. Rocz.Nauk.PZW 15: 67-98.

-         Dębowski P., Radtke G., Grochowski A.. 2002. Ichtiofauna dorzecza Łeby. Rocz.Nauk.PZW 15: 41-65.

-         Dębowski P., Terlecki J., Gancarczyk J., Martyniak A., Kozłowski J., Wziątek B., Hliwa P.. 2000. Ichtiofauna rzek Drawieńskiego Parku Narodowego. Rocz.Nauk.PZW 13: 87-107.

-         Dębowski P., Radtke G., Cegiel K.. 2004. Ichtiofauna dorzecza Pasłęki. Rocz.Nauk.PZW 17: 5-34.

-         Gëssner J., Bartel R.. 2000. Sturgeon spawning grounds in the Odra River tributaries. A first assessment. Biol. Inst. Esp. Oceanogr. 16 (1-4). 2000: 127-137.

-         Gëssner J., Arndt G-M., Anders E., Kirschbaum F., Bartel R., Zdanowski B. 2008. Sturgeon remediation in the tributaries to the Baltic Sea. W “Passages for fish overcoming barriers for large migratory fish”. Ed. H. Rosenthal, P. Bronzi, M. Spezia, C. Poggioli. World Sturgeon Conservation Society : Special Publication nº2 (2008): 39–49.

-         Łuczyński M., Bartel R., Vuorinen J.A., Domagała J., Żółkiewicz L., Brzuzan P.. 2000. Biochemical genetic characteristics of four Polish sea trout (Salmo trutta trutta L.) populations. Pol.Arch.Hydrobiol. 47: 21-28.

-         Radtke G.. 2005. Preliminary field observations of lake trout (Salmo trutta m. lacustris L.) redd structure, and fry emergence in the upper Wda River system (northern Poland). Arch. Pol. Fish. 13: 111-119.

-         Radtke G. 2008. A simple trap for the capture new-emergent salmonid fry in streams. Arch. Pol. Fish. 16/1:87-92.

-         Radtke G. 2008. Some characteristics of lake trout Salmo trutta m. lacustris L. redds in the upper Wda River system (north Poland). Arch. Pol. Fish. 16/2: 119-134.

-         Radtke G., Dębowski P., Grochowski A. 2006. Ichtiofauna dorzecza Łupawy. Rocz. Nauk. PZW. 19: 71-84.

-         Radtke G., Grochowski A., Woźniewski M.. 2003. Ichtiofauna dorzcza Wdy. Rocz. Nauk. PZW 16: 33-64.

-         Radtke G., Grochowski A., Dębowski P. 2007. Ichtiofauna dorzecza Redy, oraz pozostałych małych cieków wpadających do Zatoki Gdańskiej. Rocz. Nauk. PZW 20: 83-110.

-         Radtke G., Witkowski A., Grochowski A., Dębowski P., Kotusz J.. 2005. Odkrycie głowacza pręgopłetwego Cottus poecilopus Heckel, 1840 (Cottidae) w polskich przymorskich rzekach. Prz.Zool. 49: 145-151.

-         Wiśniewolski W., Augustyn L., Bartel R., Depowski R., Dębowski P., Klich M., Kolman R., Witkowski A.. 2006. Restoring migratory fish and connectivity of rivers in Poland. IRŚ, WWF, Olsztyn 2006, ss. 82.