dr inż. Andrzej Kapusta

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 39

Zainteresowania badawcze:

 • Ochrona ichtiofauny
 • Obce gatunki ryb
 • Ichtiofauna jezior lobeliowych
 • Wpływ antropogenicznych przekształceń ekosystemów wodnych na zespoły ryb
 • Wykorzystanie telemetrii w badaniach ekologii i ochrony ryb
 • Ekologia juwenilnych stadiów ryb
 • Relacje troficzne w litoralu płytkich jezior

 

Wykształcenie:

2004: doktor nauk rolniczych, dyscyplina: rybactwo, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn temat: Wpływ zróżnicowania warunków środowiskowych na rozmieszczenie i liczebność narybku w litoralu Jeziora Licheńskiego

1999-2004: studia doktoranckie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

1994-1999: magister inżynier, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn temat: Biometria piecuszka (Phylloscopus trochilus Linnaeus 1758) z rezerwatu faunistycznego „Jezioro Karaś”

 

Zatrudnienie:

2015 – Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, adiunkt, kierownik zakładu

2004-2015– Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, adiunkt

1999-2004 – Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, specjalista

 

Pełnione funkcje:

2008-2012 – Sekretarz Rady Naukowej IRS

2006 – Editor Archives of Polish Fisheries

 

Kursy:

2011: Oregon RFID PIT tag classes and antenna workshops for customers and new users, Ootmarsum, Holandia

2006: Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych, StatSoft, Kraków

2006: Telemetry training course organized in the framework of the FAO/Government of Poland Technical Cooperation Project TCP/POL/3003: Reopening of migration routes for migratory fish in Polish rivers, Zator

2005: Analizy wielowymiarowe w oparciu o program Statistica PL, StatSoft, Kraków

2004: Basic course of fish stock assessment techniques organized by the Sea Fisheries Institute, Gdynia

1997: Kurs w zakresie eksploatacji elektrycznych narzędzi połowu ryb, ART Olsztyn

 

Współpraca:

Ekologia obcych gatunków ryb

Evą Záhorská, Comenius University, Słowacja – strategie rozrodcze czebaczka amurskiego (Pseudorasbora parva)

Branislav Hrabkovsky, Prešov University in Prešov, Słowacja – ekologia sumika karłowatego (Ameiurus nebulosus)

Yuliya Kutsokon, Schmalhausen Institute of Zoology of NAS of Ukraine, Ukraina – adaptacja morfologiczna czebaczka amurskiego (Pseudorasbora parva)

 

Zespoły ryb i gospodarka rybacka w cennych przyrodniczo ekosystemach wodnych

Katarzyna Bociąg, Uniwersytet Gdański – ichtiofauna jezior lobeliowych

Tomasz K. Czarkowski, WMODR w Olsztynie – ichtiofauna Warmii i Mazur, gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych

 

Projekty:

2011-2015: Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, nr 00004-61724-OR1400001/09/11 (wykonawca)

2010-2015: Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, nr 00005-61724-OR1400003/10/11 (wykonawca)

2007-2009: Program innowacyjny w zakresie badań nad restytucją jesiotra bałtyckiego i demonstracji uzyskanych wyników. Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, nr 00015-61535-OR1400006/06 (wykonawca)

2004-2007: Warunki występowania i możliwości rozprzestrzeniania się w systemie podgrzanych jezior okolic Konina nowego dla flory Polski inwazyjnego gatunku Vallisneria spiralis. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr 2 P04 G 08 826 (wykonawca)

2003-2004: Wpływ zróżnicowanych warunków środowiskowych na rozmieszczenie i liczebność narybku w litoralu Jeziora Licheńskiego, Komitet Badań Naukowych projekt nr 3 P06 Z 020 24 (główny wykonawca)

 

Publikacje:

2015

 • Szczepkowski M., Zakęś Z., Szczepkowska B., Piotrowska I., Kozłowski M., Wunderlich K., Kapusta A. 2014. Tag retention, growth rate, and survival of juvenile pike tagged with visible implant elastomer and coded wire tags. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (Supplement 1): 12-16.
 • Zakęś Z., Szczepkowski M., Szczepkowska B., Kowalska A., Kapusta A., Jarmołowicz S.,Piotrowska I., Kozłowski M., Partyka K., Wunderlich K., Hopko M. 2015. Effects of stocking earthen ponds with pikeperch (Sander lucioperca (L.)) fingerlings reared in recirculating aquaculture systems – effects of fish size and the presence of predators. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (Supplement 1): 5-11.
 • Zakęś Z., Kapusta A., Hopko M., Szczepkowski M., Kowalska A. 2015. Growth, survival and tag retention in juvenile pikeperch (Sander lucioperca) in laboratory conditions. Aquaculture Research, 46 (5): 1276-1280.
 • Kapusta A., Bogacka-Kapusta E. 2015. Non-native fish species in heated lakes: Origins and present status. Archives of Polish Fisheries, 23: 121-129.

2014

 • Záhorská E., Kováč V., Švolíková K., Kapusta A. 2014. Reproductive parameters of topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) from a heated Lake Licheńskie (Poland). Central European Journal of Biology, 9(2): 212-219.
 • Bogacka-Kapusta E., Kapusta A. 2014. Does diet overlap among larval and 0+ fish species decrease with ontogenetic development? Archives of Polish Fisheries, 22: 221-228.
 • Kapusta A., Kutsokon Y., Bogacka-Kapusta E. 2014. Comparisons of morphometrics recently established population of topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) from a heated lakes in Poland. Acta Universitatis Prešoviensis, Folia Oecologica 6(2): 4-8.

2013

 • Witkowski A., Kapusta A. 2013. Preface: Proceedings of the II International Hucho Symposium. Species of the genus Hucho Günther, 1866 – population status, conservation, biology, ecology, genetics, and culture, Łopuszna, Poland, September 19-22, 2012. Archives of Polish Fisheries, 21: 115-117.
 • Witkowski A., Bajić A., Treer T., Hegediš A., Marić S., Šprem N., Piria M., Kapusta A. 2013. Past and present of and perspectives for the Danube huchen, Hucho hucho (L.), in the Danube basin. Archives of Polish Fisheries, 21: 129-142.
 • Kapusta A., Partyka K., Szczepkowska B., Jarmołowicz S., Hopko M., Piotrowska I., Kowalska A., Zakęś Z. 2013. Impact of diet and culture conditions on the body shape of crucian carp (Carassius carassius L.). Journal of Applied Animal Research, 41(4): 462-469.
 • Bogacka-Kapusta E., Kapusta A. 2013. Spatial and Diurnal Distribution of Cladocera in Beds of Invasive Vallisneria spiralis and Open Water in Heated Lake. Acta Zoologica Bulgarica, 65(2), 225-231.

2012

 • Szczepkowski M., Zakęś Z., Kapusta A., Szczepkowska B., Hopko M., Jarmołowicz S., Kowalska A., Kozłowski M., Partyka K., Piotrowska I., Wunderlich K. 2012. Growth and survival in earthen ponds of different sizes of juvenile pike reared in recirculating aquaculture systems. Archives of Polish Fisheries, 20(4): 267-274.
 • Kapusta A., Morzuch J., Bogacka-Kapusta A., Pająkowski J. 2012. Ichtiofauna jeziora Mukrz w rezerwacie przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(6): 435-442.
 • Kapusta A., Brylewski A.C., Bogacka-Kapusta A., Martyniak A. 2012. Charakterystyka ichtiofauny rzeki Kirsny (dorzecze Łyny). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 31(3): 51-61.
 • Zdanowski B., Kapusta A. 2012. Editorial. For the 20th anniversary issue of the Archives of Polish Fisheries. Archives of Polish Fisheries, 20(3): 155-156.
 • Bogacka-Kapusta E., Jabłońska-Barna I., Duda A., Wiszniewski G., Kapusta A., Kolman R. 2012. Charakterystyka diety juwenalnych jesiotrów ostronosych (Acipenser oxyrinchus). Komunikaty Rybackie, 4(129): 8-10.

2011

 • Kapusta A., Morzuch J., Kolman R. 2011. Movement and habitat use of juvenile Atlantic sturgeon in Wisłoka River (southern Poland). Archives of Polish Fisheries, 19(3): 95-103.
 • Kapusta A., Skóra M., Duda A., Morzuch J., Kolman R. 2011. Distribution and growth of juvenile Atlantic sturgeon released into Drwęca and Wisłoka rivers (Poland). Archives of Polish Fisheries, 19(3): 69-76.
 • Bogacka-Kapusta E., Wiszniewski G., Duda A., Kapusta A. 2011. Feeding of hatchery-reared juvenile Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, released into the Drwęca River. Archives of Polish Fisheries, 19(3): 113-117.
 • Bielecki A. Kapusta A., Cichocka J.M. 2011. Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, infected by the parasitic leech, Caspiobdella fadejewi (Epshtein) (Hirudinea; Piscicolidae), in the Drwęca River. Archives of Polish Fisheries,. 19(3): 87-93.
 • Fieszl J., Bogacka-Kapusta E., Kapusta A., Szymańska E., Martyniak A. 2011. Feeding ecology of sterlet Acipenser ruthenus L. in Hungarian section of the Danube River. Archives of Polish Fisheries, 19(3): 105-111.
 • Kolman, R., Kapusta, A., Duda, A. and Wiszniewski, G. 2011. Review of the current status of the Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill 1815, in Poland: principles, previous experience, and results. Journal of Applied Ichthyology, 27: 186-191.

2010

 • Bartel R., Bradauskas B., Ikonen E., Mitans A., Borowski W., Garbacik-Wesołowska A., Witkowski A., Błachuta J., Morzuch J., Bernaś R., Kapusta A. 2010. Patterns of river lamprey size and sex ratio in the Baltic Sea basin. Archives of Polish Fisheries, 18: 247-255.
 • Kapusta A., Morzuch J., Partyka K., Bogacka-Kapusta E. 2010. First record of brown bullhead, Ameiurus nebulosus (Lesueur), in the Łyna River drainage basin (northeast Poland). Archives of Polish Fisheries, 18: 261-265.
 • Kapusta A., Kolman R., Duda A. 2010. Wzrost i rozsiedlenie jesiotrów atlantyckich Acipenser oxyrinchus Mitchill wprowadzanych do Drwęcy. Komunikaty Rybackie 6(119): 6-8.
 • Bogacka-Kapusta A., Kapusta A. 2010. Feeding strategies and resource utilization of 0+ perch, Perca fluviatilis L., in littoral zones of shallow lakes. Archives of Polish Fisheries, 18: 163-172.
 • Morzuch J. Kapusta A. 2010. Management of fish populations in lobelia lakes in the vicinity of Bytów (northern Poland). Archives of Polish Fisheries, 18: 101-113.
 • Partyka K., Kapusta A., Kowalska A., Jarmołowicz S., Hopko M., Zakęś Z. 2010. Wpływ diety na cechy biometryczne juwenilnego karasia pospolitego Carassius carassius (L.). Komunikaty Rybackie 3(116): 1-5.
 • Kapusta A., Bogacka-Kapusta E., Morzuch J. 2010. Dobowa zmienność składu gatunkowego i zagęszczenia ryb w litoralu. Przyczyny i konsekwencje. Komunikaty Rybackie 1(114): 1-5.

2009

 • Kapusta A., Morzuch J., Duda A., Wiszniewski G., Kolman R. 2009. Implantacja nadajników telemetrycznych u ryb. Jak to robimy u juwenalnych jesiotrów. Komunikaty Rybackie 2(109): 6-9.

2008

 • Fredrich F., Kapusta A., Ebert M., Duda A., Gessner J. 2008. Migratory behaviour of young sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, in the Oder River drainage. Preliminary results of a radio telemetric study in the Drawa River, Poland. Archives of Polish Fisheries, 16:105-117.
 • Kapusta A., Bogacka-Kapusta E., Czarnecki B. 2008. The significance of stone moroko, Pseudorasbora parva (Temmick and Schlegel), in the small-sized fish assemblages in the littoral zone of the heated Lake Licheńskie. Archives of Polish Fisheries, 16:49-62.

2007

 • Tereshchenko V.G., Kapusta A., Wilkońska H., Strelnikova A.P. 2007. Long-therm changes in 0+ fish assemblages in the littoral zone of heated lakes. II. Species structure of ichthyofauna. Archives of Polish Fisheries, 15:431-443.
 • Tereshchenko V.G., Kapusta A., Wilkońska H., Strelnikova A.P. 2007. Long-therm changes in 0+ fish assemblages in the littoral zone of heated lakes. I. Diversity, evenness and dynamic phase portrait of species structure. Archives of Polish Fisheries, 15:415-430.
 • Draganik B., Wyszyński M., Kapusta A. 2007. Observations on the occurrence of twaite shad [Alosa fallax (Lacépède, 1803)] in the southern Baltic sea. Žuvininkystė Lietuvoje VII: 11-27.
 • Paturej E., Bogacka-Kapusta E., Kapusta A. 2007. Abundance and diversity of zooplankton in the littoral zone of Lake Licheńskie. Archives of Polish Fisheries. 15:353-367.
 • Kapusta A., Bogacka E., Sobocki M. 2007. Ichtiofauna jeziora lobeliowego; charakterystyka zespołu ryb w jeziorze Dołgie Wielkie, Słowiński Park Narodowy. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26: 63-74.
 • Bogacka-Kapusta E., Kapusta A. 2007. The diet of roach, Rutilus rutilus (L.), and bleak, Alburnus alburnus (L.) larvae and fry in the shallow littoral zone of a heated lake. Archives of Polish Fisheries, 15:401-413.
 • Wilkońska H., Kapusta A. 2007. Spatial and temporal variation in small fish occurrence in shallow habitats of the Vistula Lagoon (Southern Baltic Sea). Acta Zoologica Lituanica 17: 203-212.
 • Kapusta A., Czarkowski T. 2007. Multi-mesh gillnets in investigations of the ichthyofauna of different littoral habitats in a deep lake. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, series Fisheries, vol. 10/4
 • Bogacka-Kapusta B., Kapusta A., Duda A, Szczepkowski M., Kolman R. 2007. Evaluation of the suitability of samples collected in vivo for investigations of juvenile sturgeon stomach contents. Archives of Polish Fisheries, 15:165-170.
 • Czarkowski T.K., Martyniak A., Kapusta A., Wójcik A., Bowszys M., Wziątek B, Szymańska U., Kozłowski J. 2007. Feeding ecology of vendace, Coregonus albula (L.), in Lake Wigry (northeastern Poland). Archives of Polish Fisheries, 15: 117-128.

2006

 • Kapusta A., Bogacka E. 2006. Diel variability in the occurrence of juvenile fish in the shallow littoral zone: do macrophytes impact the structure of fish assemblages? Archives of Polish Fisheries, 14: 301-308.
 • Hutorowicz A., Dziedzic J., Kapusta A. 2006. Nowe stanowisko Vallisneria spiralis (Hydrocharitaceae) w jeziorach konińskich (Pojezierze Kujawskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica13(1): 89-94.

2005

 • Kapusta A., Bogacka E., Sobocki M. 2005. Ichthyofauna of the Pomeranian lobelia-lake Lake Dołgie Wielkie. Bulletin Sea Fisheries Institute 165(2): 45-50.
 • Hutorowicz A., Kapusta A., Krzywosz T., Hutorowicz J. 2005. The ichthyofauna of the dystrophic Lake Smolak (northern Poland) in light of selected physical and chemical water conditions thirty years after conclusion of liming and fertilization. Archives of Polish Fisheries, 13: 207-225.

2004

 • Kapusta A. 2004. Relationship between the abundance of larvae and juvenile stage assemblages and the occurrence of macrophytes in the shallow littoral of Lake Licheńskie. Archives of Polish Fisheries, 12: 163-176.

2003

 • Kapusta A., Bogacka E. 2003. Characteristics of the structure of ichthyofauna assemblages in the littoral of the lobelia-lake Lake Dolgie Wielkie and the analysis of fisheries catches. Archives of Polish Fisheries, 11: 265-275.