dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 43

Rozwój naukowy

2005 – Doktorat, dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: rybactwo, specjalność: biologia ryb. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Praca doktorska nt: „Relacje pomiędzy strukturą gatunkową zooplanktonu jeziornego i spektrum pokarmowym narybku w jeziorach Dołgie Wielkie i Gosławskie”. Promotor pracy: prof. dr hab. Bohdan Draganik.

2000 – Magister, inżynier, kierunek: ochrona środowiska, specjalność: zarządzanie środowiskiem. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Praca magisterska nt: „Współczynniki biocenotyczne zooplanktonu jeziora Gardno”. Promotor pracy: dr hab. Ewa Paturej, prof. UWM.

1995 – Matura, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

 

Praktyka zawodowa:

2006 – Instytut Rybactwa Śródlądowego, adiunkt

2006 – Instytut Rybactwa Śródlądowego, specjalista

2000-2005 – Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM, zajęcia dydaktyczne dla studentów z przedmiotu „Zanieczyszczenie i ochrona gleb”

 

Projekty:

2007-2009 – Program innowacyjny w zakresie badań nad restytucją jesiotra bałtyckiego i demonstracji uzyskanych wyników, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Szkolenia:

2006 – Warsztaty statystyczne „Statistica blisko ciebie” oraz „Statistica dla jakości” organizowane przez StatSoft Polska, Gdynia.

2006 – Seminarium statystyczne „Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych”, organizowane przez Polskie Towarzystwo Statystyczne i StatSoft Polska, Warszawa.

 

Zainteresowania badawcze:

  • Ekologia zooplanktonu
  • Dobowe zmiany rozmieszczenia zooplanktonu i ryb w jeziorach
  • Pokarm i strategie pokarmowe u ryb, interakcje ofiara-drapieżca

 

Problematyka badawcza:

  • Analiza czynników determinujących strukturę przestrzenną ugrupowań zooplanktonu (Rotifera i Crustacea) w różnych zbiornikach wodnych, z głównym naciskiem na wody podgrzewane i przymorskie oraz obserwacja migracji dobowych wioślarek (Cladocera) w różnych typach siedlisk litoralowych.
  • Zmienność odżywiania się wczesnych stadiów rozwojowych ryb wraz z ich rozwojem ontogenetycznym.
  • Występowanie i rozprzestrzenianie się obcych gatunków flory i fauny w podgrzewanych jeziorach konińskich.
  • Badania behawioru jesiotrów oraz ich zdolności adaptacyjnych do życia w warunkach naturalnych

 

Pełnione funkcje:

Asystent redaktora Archives of Polish Fisheries

Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

 

Wybrane publikacje

Kolman R., Kapusta A., Szczepkowski M., Duda A., Bogacka-Kapusta E. 2008 – Jesiotr bałtycki Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill. – Wyd. IRS, 73pp

Kapusta A., Bogacka-Kapusta E., Czarnecki B. 2008 – The significance of stone moroko, Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel), in the small-sized fish assemblages in the littoral zone of the heated Lake Licheńskie – Arch. Pol. Fish. 16: 49-62

Bogacka-Kapusta E.,Kapusta A.2007 – The diet of roach, Rutilus rutilus (L.), and bleak, Alburnus alburnus (L.) larvae and fry in the shallow littoral zone of a heated lake – Arch. Pol. Fish. 15: 401-413

Bogacka-Kapusta E. 2007 – Changes in the abundance, species richness, and size structure of zooplankton under the influence of environmental conditions in the shallow littoral zone of a heated lake – Arch. Pol. Fish. 15: 335-351

Paturej E., Bogacka-Kapusta E., Kapusta A. 2007 – Abundance and diversity of zooplankton in the littoral zone of Lake Licheńskie – Arch. Pol. Fish. 15: 353-367

Bogacka-Kapusta E., Kapusta A., Duda A., Szczepkowski M., Kolman R. 2007 – Evaluation of the suitability of samples collected in vivo for investigations of juvenile sturgeon stomach contents – Arch. Pol. Fish. 15: 165-170

Kapusta A., Bogacka E., Sobocki M. 2007 – Ichtiofauna jeziora lobeliowego; charakterystyka zespołu ryb z jeziora Dołgie Wielkie, Słowiński Park Narodowy – Parki nar. Rez. przyr. 26: 63-74

Bogacka E.,Paturej E. 2006 – Reakcja zespołów zooplanktonu na podwyższoną temperaturę wody w jeziorach będących pod wpływem zrzutu wód z elektrowni – Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 5: 111-120

Kapusta A., Bogacka E. 2006 – Diel variability in the occurrence of juvenile fish in the shallow littoral zone: do macrophytes impact the structure of fish assemblages? – Arch. Pol. Fish. 14: 301-308

Kapusta A., Bogacka E., Sobocki M. 2005 – Ichthyofauna of the Pomeranian lobelia-lake Lake Dołgie Wielkie – Bull. Sea Fish. Inst. 2: 57-62

Kapusta A., Bogacka E. 2003 – Characteristics of the structure of ichtyofauna assemblages in the littoral of lobelia-lake lake Dołgie Wielkie and the analysis of fisheries catches – Arch. Pol. Fish. 11: 265-275

Paturej E., Bogacka E. 2001 – Zmiany w ekosystemie jeziora Gardno spowodowane działalnością gospodarczą – Inżynieria Środowiska 382: 509-518

Paturej E., Bogacka E.2001 – Specyfika ekologiczna wybranych jezior przymorskich. In: Gospodarowanie zasobami naturalnymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju (Ed.) W. Karczmarek. Wyd. Pol. Tow. Geofiz. Oddział Warszawski, 65-69

 

Konferencje, zjazdy, sympozja

Bogacka-Kapusta E., Kapusta A., Wiszniewski G. 2009. Feeding of newly-stocked juveniles of Acipenser oxyrinchus in the Drwęca river (Poland). In: 6th International Symposium on Sturgeon, Harmonizing the relationships between Human Activities and Nature: the Case of Sturgeons, Book of Abstracts, Posters, 25-31 October, Wuhan, China, p. 9

Bogacka-Kapusta E., Kapusta A. 2009. Dobowa zmienność występowania Cladocera w litoralu jeziora zdominowanego przez egzotyczny gatunek makrofita, In: XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich, 9-12 września, Lublin, s. 144

Kapusta A., Bogacka-Kapusta E. 2009. Czynniki wpływające na sezonowe zmiany zespołów juwenalnych ryb w litoralu płytkiego jeziora. In: XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich, 9-12 września, Lublin, s. 9 (aneks)

Kolman R.V., Kapusta A., Duda A., Bogacka-Kapusta E. 2008. Restitution of Baltic sturgeon (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill), plans and first results. In: XXXII Scientific Conference on Fisheries and Aquaculture, International Workshop on Sturgeon Conservation and Breeding, 15-16 May, Szarvas, Hungary

Kolman R.V., Kapusta A., Duda A., Bogacka-Kapusta E. 2008. Restitutsya baltiyskogo osetra Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill – obosnovaniya i perveye rezul’taty. In: Międzynarodowa konferencja naukowa Innovatsii v nauke i obrazovanii, 21-23 października, Kaliningrad, s. 96-98

Bogacka E., Paturej E. 2006. Reakcja zespołów zooplanktonu na podwyższoną temperaturę wody w jeziorach będących pod wpływem zrzutu wód z elektrowni. 25-26 września, Nitra-Kraków, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENVIRO

Kapusta A., Wilkońska H., Bogacka E. 2006. Długoterminowe zmiany w ichtiofaunie podgrzanych jezior konińskich: gatunki rodzime i introdukowane. In: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września, Toruń, s. 117

Kapusta A., Bogacka E., Czarnecki B. 2006. Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) w jeziorach konińskich: rozprzestrzenianie się nowego gatunku ryby w jeziorach przestrzennie izolowanych. In: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września, Toruń, s. 116

Kapusta A., Bogacka E., Wilkońska H. 2006. Wpływ występowania egzotycznego gatunku hydrofita Vallisneria spiralis L. na strukturę i obfitość zespołów ryb 0+ w litoralu jeziora o podwyższonej termice. In: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września, Toruń, s. 115

Bogacka E., Kapusta A. 2006. Konkurencja czy specjalizacja pokarmowa? In: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września, Toruń, s. 75

Bogacka E., Kapusta A. 2006. Intensywność żerowania wczesnych stadiów rozwojowych okonia w jeziorach różniących się termiką wody. In: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006, Toruń, s. 74

Paturej E., Bogacka E. 2004. Współczynniki biocenotyczne zgrupowań bezkręgowców w zbiorniku słonawowodnym. In: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku. (Eds.) W. Florek, J. Kaczmarczyk. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 7-9 czerwca, Słupsk-Ustka, s. 7

Paturej Bogacka E., Hutorowicz A., Hutorowicz. J. 2003. Zróżnicowanie zooplanktonu w humusowym jeziorze Smolak na tle warunków środowiskowych. In:: XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 9-12 września, Warszawa, s. 13

Paturej E., Bogacka E. 2001. Zmiany w ekosystemie jeziora Gardno spowodowane działalnością gospodarczą. In: Kształtowanie i ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENVIRO, 15-16 listopada, Nitra-Kraków

Paturej E., Bogacka E. 2001. Specyfika hydrologiczna i ekologiczna wybranych jezior przybrzeżnych. In: Gospodarowanie zasobami naturalnymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Ogólnopolska Konferencja Naukowa 10-12 października, Mierki, s. 65-69.