Zakład Rybactwa Jeziorowego

Kontakt
Adres: 
11-500 Giżycko, ul. Rajska 2
Telefon: 
+48 87 428 38 81
+48 87 500 000 788
Fax: 
+48 87 428 38 81
Skład osobowy

 

Tematyka badawcza

 • Ocena stanu ichtiofauny oraz ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie składu gatunkowego ryb i ich proporcji w różnych typach troficznych i rybackich jezior.
 • Prowadzenie obserwacji dotyczących liczebności populacji kormorana związanego z jeziorami, wielkości i składu gatunkowego jego diety oraz wpływu tego drapieżnika na ichtiofaunę i środowisko.
 • Monitoring stanu astakofauny – dynamika zmian liczebności i zasięgu występowania gatunków obcych oraz ich interakcji w stosunku do rodzimych gatunków raków.
 • Doskonalenie metod chowu i hodowli ryb i raków rodzimych w celu produkcji materiału obsadowego na potrzeby restytucji i introdukcji.
 • Efektywność zarybień różnymi gatunkami ryb przy zastosowaniu najnowszych metod znakowań materiału obsadowego i analizy uzyskanych zwrotów.
 • Ocena wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na strukturę i dynamikę zespołów orzęsków (Ciliata) w różnych troficznie i morfometrycznie jeziorach Pojezierza Mazurskiego.
 • Struktura i funkcjonowanie sieci troficznej pelagialu jezior w okresie zimowym.
 • Badania możliwości wykorzystania energii odnawialnej w wylęgarniach kontenerowych.

 

Realizowane projekty

 • „Monitoring i klasyfikacja ichtiofauny śródlądowej według Dyrektywy 2000/60/WE oraz bioty według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE w roku 2022”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierownik: Piotr Parasiewicz, termin realizacji: 2022.
 •  „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”, Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, kierownik: Dariusz Ulikowski, termin realizacji: 2020-2023.
 •  „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierownik: Dariusz Ulikowski, termin realizacji: 2019-2022.
 •  „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierownik: Piotr Parasiewicz, termin realizacji: 2019-2022.
 •  „Przeprowadzenie prac monitoringowo-badawczych w 2020 roku wybranych stanowisk w Wigierskim Parkiem Narodowym”, Wigierski Park Narodowy, kierownik: Dariusz Ulikowski, termin realizacji: 02.09-14.12.2020.
 •  „Analiza i ocena zasobności bazy żerowej rybołowa Pandion halaietus na obszarze 15 jezior Polski północno-wschodniej”, Dyrekcja Lasów Państwowych, kierownik: Andrzej Kapusta, termin realizacji: 2019.
 •  „Przeprowadzenie odłowów na trzech stanowiskach rzeki Czarna Hańcza i sporządzenie Raportu (Ekspertyzy) o stanie ichtiofauny”, Wigierski Park Narodowy i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., kierownik: Dariusz Ulikowski, termin realizacji: 2019.
 •  “Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej" Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, kierownik: Tomasz Czerwiński, termin realizacji: 2018-2022.
 •  „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2018-2019 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierownik: Łucjan Chybowski, termin realizacji: 2018-2020.
 • „Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu”.
 • „Ocena potrzeb i priorytetów wdrażania ciągłości morfologicznej rzek na obszarze dorzeczy w kontekście wymagań osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP”.
 • Projekt badawczy wykonywany na zlecenie GIOŚ (2011-2013): „Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – jeziora”.
 • Projekt badawczy wykonywany na zlecenie GIOŚ (2011-2012): „Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – rzeki”.
 • Projekt badawczy wykonany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2011-2015): „Monitoring efektów wdrażania „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) ”
 • Projekt badawczy wykonywany na zlecenie GIOŚ (2014-2016): „Badania ichtiofauny w latach 2014-2015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – jeziora”

 

Artykuły naukowe:

 1. Ulikowski D., Traczuk P., Kalinowska K. 2022. Abundance and size structure of invasive brown bullhead, Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819), in a mesotrophic lake (north-eastern Poland). BioInvasions Records 11(1): 267-277.
 2. Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Ulikowski D., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2021. Under-ice environmental conditions, planktonic communities and ichthyofauna in dystrophic lakes. The European Zoological Journal 88:1, 340-351.
 3. Kapusta, A., Traczuk P., Chmieliński P., Kozłowski K. 2021. Length-weight relationship and morphometrics of Osmerus eperlanus populations from two lakes of northeastern Poland. Fisheries & Aquatic Life 29(3): 185-188.
 4. Napiórkowska-Krzebietke A., Kalinowska K., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2021. Persistent blooms of filamentous cyanobacteria in a cormorant-affected aquatic ecosystem: Ecological indicators and consequences. Ecological Indicators 124: 107421.
 5. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Ulikowski D., Kapusta A. 2021. Three crayfish species of different origin in a medium-sized river system: a new state of affairs. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 422, 26.
 6. Traczuk P., Ulikowski D., Kalinowska K. 2021. Stomach contents of the great cormorant Phalacrocorax carbo inhabiting northeastern Poland. Fisheries & Aquatic Life 29: 201-210.
 7. Ulikowski D., Traczuk P., Kapusta A., Kalinowska K. 2021. New records of alien monkey goby, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814), in the waters of the Great Masurian Lakes system (north-eastern Poland). BioInvasions Records 10 (4): 924-933.
 8. Kalinowska K., Jakubiec-Krześniak K., Chróst R.J. 2020. Changes in protistan abundance and bacterial activity in response to the addition of eukaryotic inhibitors to natural lake water. Fisheries & Aquatic Life 28: 52–61.
 9. Kalinowska K., Karpowicz M. 2020. Ice-on and ice-off dynamics of ciliates and metazooplankton in the Łuczański Canal (Poland). Aquatic Ecology 54: 1121–1134.
 10. Napiórkowska-Krzebietke A., Kalinowska K., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2020. Cyanobacterial blooms and zooplankton structure in lake ecosystem under limited human impact. Water 12, 1252.
 11. Kalinowska K., Ejsmont-Karabin J., Feniova I.Yu., Kostrzewska-Szlakowska I., Rzepecki M., Petrosyan V., Seleznev D.G. 2019. Effects of zebra mussels Dreissena polymorpha (Pallas) on the microbial loop in mesotrophic mesocosms. Inland Water Biology 12(1): 42–48.
 12. Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K. 2019. Comparison of ice-on and ice-off abiotic and biotic parameters in three eutrophic lakes. Ecological Research 34: 687–698.
 13. Feniova I., Dawidowicz P., Ejsmont-Karabin J., Gladyshev M., Kalinowska K., Karpowicz M., Kostrzewska-Szlakowska I., Majsak N., Petrosyan V., Razlutskij V., Rzepecki M., Sushchik N., Dzialowski A.R. 2018. Effects of zebra mussels on cladoceran communities under eutrophic conditions. Hydrobiologia 822:37–54.
 14. Karpowicz M., Kalinowska K. 2018. Vertical distribution of the relic species Eurytemora lacustris (Copepoda, Calanoida) in stratified mesotrophic lakes. Biologia 73: 1197-1204.
 15. Ulikowski D., Chybowski Ł. 2018. Lake Hańcza - A new site for signal crayfish (Pacifastacus leniusculus Dana) occurrence in Poland. Archives of Polish Fisheries 26(2): 141-147.
 16. Ulikowski D., Chybowski Ł., Traczuk P. 2018. Predation impact of common backswimmer (Notonecta glauca L.) on juvenile narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.). Aquaculture Research 49: 2072-2077.
 17. Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Hutorowicz J., Pyka J., Stawecki K., Kapusta A., Chybowski Ł. 2017. Microbial and classic food web components under ice in eutrophic lakes of different morphometry and fisheries management. Oceanological and Hydrobiological Studies 46 (3): 271-282.
 18. Traczuk P. Kapusta A. 2017. Great cormorant (Phalacrocorax carbo) predation on pikeperch (Sander lucioperca L.) in shallow eutrophic lakes in Poland. Archives of Polish Fisheries 25(2): 123-130.
 19. Ulikowski D., Chybowski Ł., Traczuk P., Ulikowska E. 2017. A new design of crayfish traps reduces escaping and improves opportunities for long-term catching. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17(2): 363-369.
 20. Kalinowska K., Grabowska M. 2016. Autotrophic and heterotrophic plankton under ice in a eutrophic temperate lake. Hydrobiologia 777: 111-118.
 21. Siuda W., Chróst R. J., Kalinowska K., Ejsmont-Karabin J., Kiersztyn B. 2016. The role of planktonic organisms in urea metabolism in lakes of temperate zone – case study. Polish Journal of Ecology 64: 468-484.
 22. Kalinowska K., Ejsmont-Karabin J., Rzepecki M., Kostrzewska-Szlakowska I., Feniova I. Yu., Palash A., Dzialowski A. R. 2015. Impacts of large-bodied crustaceans on the microbial loop. Hydrobiologia 744: 115-125.
 23. Ulikowski D., Chybowski Ł., Traczuk P. 2015. Harmful impact of filamentous algae (Spirogyra sp.) on juvenile crayfish. Archives of Polish Fisheries 23(4): 223-226.
 24. Florczyk F., Mazurkiewicz J., Przybylska K., Ulikowski D., Szczepkowski M., Andrzejewski W., Golski J. 2014 – Growth performance, feed intake and morphology of juvenile European catfish, Silurus glanis (L.) fed diets containing different protein and lipid levels. Aquaculture International 22(1):205-214.
 25. Ulikowski D., Piotrowska I., Chybowski Ł., Krzywosz T., Traczuk P. 2014 – Interaction between juvenile narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz), and common water frog, Rana esculenta (L.), tadpoles or common blue damselfly, Enallagma cyathigerum (Charpentier), larvae during rearing under controlled conditions – Arch. Pol. Fish. 22(4): 257-264.
 26. Król J., Flisiak W., Urbanowicz P., Ulikowski D. 2014 – Growth, cannibalism, and survival relations in larvae of European catfish, Silurus glanis (Actinopterygii: Siluriformes: Siluridae)—attempts to mitigate sibling cannibalism – Acta Ichthyologica Et Piscatoria 44(3):191-199.
 27. Traczuk P., Chybowski Ł., Ulikowski D. 2014 - Prawne aspekty ochrony kormorana i strat rybackich. W: Zasady i uwarunkowania zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich – część II.  r. (Red.) M. Mickiewicz i A. Wołos. Wyd. IRS, Olsztyn: 99-114.
 28. Krzywosz T., Traczuk P., Ulikowski D. 2009 – The impact of raised water level on a winter anoxia lake on the population of narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus (Esch.) – Arch. Pol. Fish. 16(3): 85-88.
 29. Ulikowski D., Krzywosz T. 2009 – In vivo calibration of juvenile crayfish body length and weight with a photographic-computer method – Arch. Pol. Fish. 16(3): 89-93.
 30. Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Ulikowski D., Kowalska A. 2007 – Slaughter value and flesh characteristics of European catfish (Silurus glanis) fed natural and formulated feed under different rearing conditions – Eur. Food Res. Technol. 224: 453–459.
 31. Ulikowski D., Krzywosz T., Śmietana P. 2006 – A comparison of survival and growth in juvenile Astacus leptodactylus (Esch.) and Pacifastacus leniusculus (Dana) under controlled conditions – Bull. Fr. Pêche Piscic. 380-381: 1245-1253.
 32. Krzywosz T., Ulikowski D., Traczuk P. 2006 – Estimated polulation abundance of catchable signal crayfish (Pacifastacus leniusculus (Dana)) and spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus (Raf.)) in Lake Pobłędzie (northeastern Poland) – Arch. Pol. Fish. 14(1): 141-146.
 33. Ulikowski D., Krzywosz T. 2006 – Impact of supply frequency and the number of shelters on the growth and survival of juvenile narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) – Arch. Pol. Fish. 14(2): 51-67.
 34. Jankowska B., Zakęś Z., Żmijewski T., Ulikowski D., Kowalska A. 2005 – Fatty acids profile in dorsal and ventral sections of fillets from European catfish (Silurus glanis l.) fed various feeds - Arch. Pol. Fish. 13(1): 17-29.
 35. Ulikowski D., Krzywosz T. 2004 – The impact of photoperiod and stocking density on the growth and survival of narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) larvae – Arch. Pol. Fish. 12(1): 81-86.
 36. Ulikowski D. 2004 – European catfish (Silurus glanis L.) reproduction of outside of the spawning season – Arch. Pol. Fish. 12(2): 121-131.
 37. Chybowski Ł. 2014 - Morphometric differentiation in four populations of signal crayfish, Pacifastacus leniusculus (Dana), in Poland - Arch. Ryb. Pol. 22, 229 – 233.
 38. Chybowski Ł. 2013 - Absolute fecundity of two populations of signal crayfish, Pacifastacus leniusculus (Dana) - Arch. Ryb. Pol. 21, 357 – 362.
 39. Traczuk P.. 2013 - Charakterystyka kolonii lęgowych kormorana czarnego w północno-wschodniej Polsce. W: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 r. (Red.) M. Mickiewicz. Wyd. IRS, Olsztyn: 81-92.
 40. Białokoz W., Chybowski Ł. 2011 - Ichtiofauna. W: Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel - Jeziora. Ed. H. Soszka, Wyd. IRS, Olsztyn: 217-234.
 41. Krzywosz T., Traczuk P. 2011- Impact of the cormorant and angining catches on ichtiological biodiversity of lakes. W: (red. M. Jakun, G. Furgała-Selezniow, M. Woźniak, A. Wiśniewska) Water biodiversity assessment and protection. Wyd. University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 155-164.
 42. Krzywosz T., Traczuk P. 2011- Dla kogo hodujemy materiał zarybieniowy? – W: Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalewska. Wyd. IRS, Olsztyn: 325- 333.
 43. Krzywosz T., Traczuk P. 2010 – Wpływ kormorana czarnego na jeziora w rejonie Mazur. W: M. Mickiewicz (red.) Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2009 r. Wyd. IRS, Olsztyn: 133-142.
 44. Krzywosz T., Traczuk P., Ulikowski D. 2009 – The impact of raised water lever on a winter anoxia lake on the population narrow-clawed Astacus leptodactylus (Esch.). Arch. Pol. Fish. 17(2): 85-88.
 45. Białokoz W., Chybowski Ł., Zdanowski B., Wołos A. 2008 - Opracowanie i przetestowanie dla warunków polskich metody oceny stanu ekologicznego jezior w oparciu o badania ryb. Materiały IRS i GIOS, ss. 82.
 46. Krzywosz T., Białokoz W., Chybowski Ł. 2008 - Raki jeziora Hańcza. W: Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza – red. J. Kozłowski, P. Poczeczyński, B. Zdanowski. Wyd. IRS, Olsztyn: 115-119.
 47. Chybowski Ł. 2007 - Morphometrics, fecundity, density, and feeding intensity of the spinycheek crayfish Orconectes limosus (Raf.) in natural conditions - Arch. Ryb. Pol. 15, 3: 175-241.
 48. Chybowski Ł., Białokoz W., Krzywosz T. 2005 – Ryby (Pisces) i raki (Decapoda) jeziora Oświn. W „Jezioro Oświn i okolice”. Ed. Gromadzki M. i Wiśniewski J. R. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2005. 165-182.
 49. Białokoz W., Chybowski Ł., Hutorowicz A., Zdanowski B. 2004 – Zasoby przyrody i zasady ochrony jezior. W. Ekosystemy wodne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Ed. B. Zdanowski, A. Hutorowicz, W. Białokoz, Wyd. IRS, Olsztyn: 243-259.
 50. Juchno D., Chybowski Ł. 2003 - Histological analysis of gonad development in female spiny-cheek crayfish Orconectes limosus Raf. Arch. Pol. Fish. Vol. 11, Fasc 1: 69-78.
 51. Chybowski Ł., Juchno D. 2002 - Histological analysis of the annual cycle of gonad development in the male spiny-cheek crayfish Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Crustacea, Decapoda). Arch. Ryb. Pol. 10, 2: 241-253.
 52. Brylińska M., Chybowski Ł., Boguszewski A. 2002 – Reproductive biology of burbot, Lota lota lota, in Lake Hańcza Poland. Folia Zool. – 51(2): 141-148.
 53. Chybowski Ł. 2000 – Sumik afrykański, klarias Clarias gariepinus (Burchell, 1822). W Ed. Brylińska M. Ryby słodkowodne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, 360-362.
 54. Białokoz W., Chybowski Ł., Krzywosz T., 1999 - Ochrona ichtiofauny w wodach Wigierskiego Parku Narodowego. W: Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Ed. B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak, Wyd. IRS, ss. 557-562.
 55. Zdanowski B., Hutorowicz A., Tunowski J., Świątecki A., Olejnik G., Krzywosz T., Białokoz W., Chybowski Ł., Krzywosz W., Błocka B., Hutorowicz J., Robak A., Prusik S., Koprowska L., Ciemiński J., Węgleńska T., Lewandowski K and Jurkiewicz-Karnkowska E. 1999 – Ecological effects of long-term pressure of phytophagous and seston-feeding fish on the structure and functioning of the shallow Lake Warniak (Mazurian Lakeland, Poland). Acta Hydrobiol., 41 (1999), Suppl. 6, 29-47.
 56. Białokoz W., Chybowski Ł. 1997 - Ichtiofauna systemu rzeczno-jeziornego Czarnej Hańczy. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Stacja Bazowa Wigry. Ed. L. Krzysztofiak, PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 123-130.
 57. Białokoz W., Chybowski Ł., Krzywosz T. 1996 - Ginące gatunki raków w województwie suwalskim. Zoologica Poloniae, 41, suppl., s. 87-91.
 58. Chybowski Ł., Białokoz W., Krzywosz T. 1994 - Troć jeziorowa w wodach Suwalszczyzny. W: Aktualne problemy rybactwa jeziorowego, s. 141-149 - Wydawnictwo IRS, Olsztyn.

 

Monografie i artykuły popularno-naukowe:

 1. Traczuk P., Ulikowski D., Kalinowska K., Kapusta A. 2022. Ogólny przegląd zagadnień dotyczących kormorana. Przegląd Rybacki 2 (182): 4-8.
 2. Ulikowski D., Traczuk P., Kalinowska K. 2022. Charakterystyka populacji inwazyjnego gatunku sumika karłowatego Ameiurus nebulosus w mezotroficznym jeziorze Jegocinek (Polska północno-wschodnia). Komunikaty Rybackie 1 (186): 14-19.
 3. Ulikowski D., Traczuk P., Kalinowska K. 2022. Monitoring ichtiofauny jeziornej. Wiadomości Hydrobiologiczne 221(25): 1-4.
 4. Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Ulikowski D., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2021. Zimowy kontra letni plankton i ichtiofauna jezior dystroficznych na tle warunków środowiskowych. Komunikaty Rybackie 2 (181): 27–32.
 5. Kapusta A., Bogacka-Kapusta E., Czarkowski T.K., Czarnecki B., Duda A., Hutorowicz J., Jarmołowicz S., Napiórkowska-Krzebietke A., Prusińska M., Stawecki K., Traczuk P., Wiszniewski G. 2021. Czy typ użytkowania rybackiego ma wpływ na strukturę zespołów ryb w jeziorach północnej Polski. W: Kowalska A., Wołos A. (red.) Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2020 roku w świetle uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i środowiskowych. IRS, Olsztyn: 99-110.
 6. Kapusta A., Bogacka-Kapusta E., Czarkowski T.K., Czarnecki B., Duda A., Hutorowicz J., Jarmołowicz S., Napiórkowska-Krzebietke A., Prusińska M., Stawecki K., Traczuk P., Wiszniewski G. 2021. Czy typ użytkowania rybackiego ma wpływ na strukturę zespołów ryb w jeziorach północnej Polski. Komunikaty Rybackie 6 (185): 25-30.
 7. Kapusta A., Czarnecki B., Duda A., Hutorowicz J., Jarmołowicz S., Napiórkowska-Krzebietke A., Prusińska M., Stawecki K., Wiszniewski G., Bogacka-Kapusta E., Traczuk P. 2021. Struktura zespołów ryb w mezotroficznych i eutroficznych jeziorach w północnej Polsce. Komunikaty Rybackie 5 (184): 8-12.
 8. Napiórkowska-Krzebietke A., Kalinowska K., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2021. Wpływ kolonii kormoranów na funkcjonowanie ekosystemu jeziora Warnołty. Komunikaty Rybackie 2 (181): 22–27.
 9. Szkudlarek M., Ulikowski D., Łuczyński M.J., Szczerbowski A., Kapusta A., Szczepkowski M., Kalinowska K., Kwiatkowski M. 2021. Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej – założenia i wybrane elementy realizacji projektu. W: Kowalska A., Wołos A. Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2020 roku w świetle uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i środowiskowych. IRS, Olsztyn, 169-179.
 10. Ulikowski D., Kalinowska K., Traczuk P., Kapusta A., Stawecki K., Kozłowski M., Czerniawski R., Mazurkiewicz J., Rechulicz J., Kozłowski K., Stabiński R. 2021. Deficyty tlenowe w jeziorach Polski w 2020 roku. W: Kowalska A., Wołos A. Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2020 roku w świetle uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i środowiskowych. IRS, Olsztyn, 111-122.
 11. Ulikowski D., Kalinowska K., Traczuk P., Kapusta A., Stawecki K., Kozłowski M., Czerniawski R., Mazurkiewicz J., Rechulicz J., Kozłowski K., Stabiński R. 2021. Niedobory tlenu w wodach jezior Polski w 2020 roku. Komunikaty Rybackie 6(185): 19–25.
 12. Ulikowski D., Traczuk P., Kapusta A., Kalinowska K. 2021. Nowe doniesienie o występowaniu babki szczupłej, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814), w wodach kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich. Komunikaty Rybackie 4 (183): 44–48.
 13. Ejsmont-Karabin J., Kalinowska K., Karpowicz M. 2020. Structure of ciliate, rotifer and crustacean communities in lake systems of northeastern Poland. W: Korzeniewska E., Harnisz M. (red.) Polish river basins and lakes – Part II: Biological status and water management. The Handbook of Environmental Chemistry 87, Springer Nature Switzerland: 77–101. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12139-6_4
 14. Kapusta A., Porębski Ł., Kalinowska K., Mickiewicz M., Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K., Ulikowski D. 2020. Ocena zasobności bazy żerowej rybołowa Pandion haliaetus w jeziorach Polski północno-wschodniej. Komunikaty Rybackie 3 (176): 15–17.
 15. Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Hutorowicz J., Pyka J., Stawecki K., Kapusta A., Chybowski Ł., Traczuk P., Ulikowski D. 2019. Autotroficzne i heterotroficzne organizmy planktonowe towarzyszące zakwitom sinicowym w jeziorze Warnołty. W: K. Wittbrodt, T. Janecki T. (red.) Mazurski Park Krajobrazowy - różnorodność biologiczna i kulturowa. LABRITA, Kętrzyn, 16–27.
 16. Kapusta A., Perkowski J., Traczuk P. Hesse T., Woźniak J., Strzałkowski J., Dobrowolski M. 2019. Porównanie różnych metod połowów ryb do określenia składu gatunkowego oraz struktury ilościowej ichtiofauny jezior. W: Mickiewicz M. (red.), Wołos A. (red.) Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2018 roku. Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe. IRS, Olsztyn: 65-73.
 17. Kapusta A., Traczuk P., Czarkowski T.K., Czarnecki B., Śliwa A. 2019. Występowanie certy Vimba vimba w Wielkich Jeziorach Mazurskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (2): 142–145.
 18. Kapusta A., Perkowski J., Strzałkowski Ł., Woźniak J., Dobrowolski M., Traczuk P., Heese T. 2019. Porównanie wyników trzech metod połowu ryb wykorzystanych do oceny składu gatunkowego i struktury ilościowej zespołu ryb. Komunikaty Rybackie 5 (172): 13-17.
 19. Ulikowski D., Chybowski Ł., Kalinowska K. 2019. Anomalie sielawowe – nietypowe zachowania pokarmowe i przyducha letnia – wpływ ocieplenia klimatu? W: Mickiewicz M., Wołos A. (red.) Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2018 roku. Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe. IRS, Olsztyn, 47–63.
 20. Ulikowski D., Chybowski Ł., Kalinowska K. 2019. Możliwy wpływ ocieplenia klimatu na nasilenie się zjawiska przyduchy letniej w jeziorach i anomalie w zachowaniu pokarmowym sielawy. Komunikaty Rybackie 4: 5–12.
 21. Napiórkowska-Krzebietke A., Kalinowska K., Traczuk P., Bogacka-Kapusta E., Kapusta A. 2018. Instytut Rybactwa Śródlądowego podczas Nocy Naukowców – FUSION NIGHT. Komunikaty Rybackie 5/2018: 43-44.
 22. Traczuk P., Chybowski Ł., Ulikowski D. 2018. Wpływ kormorana na ichtiofaunę i gospodarkę rybacką. W: Wołos A. (red.) Działania prośrodowiskowe w racjonalnej gospodarce rybackiej. IRS, Olsztyn: 119-128.
 23. Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Kalinowska K., Kapusta A., Ulikowski D., Czarkowski T., Czerwiński T., Traczuk P., Czarnecki B. 2017. Europejska Noc Naukowców po raz kolejny w Olsztynie, czyli FUSION 2NIGHT i udział Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Komunikaty Rybackie 5/2017: 35-38.
 24. Ulikowski D., Chybowski Ł., Traczuk P., Piotrowska I. 2017. Wpływ presji kijanek żab, larw ważek oraz bujnego porostu glonów nitkowatych na przeżywalność i wzrost oraz utratę szczypiec młodocianych raków w warunkach kontrolowanych. W: Zakęś Z., Demska-Zakęś K. (red.) Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury. IRS, Olsztyn: 195-209.
 25. Chybowski Ł., Ulikowski D., Traczuk P. 2016. Astakofauna Narwiańskiego PN. W: Banaszuk P., Wołkowycki D. (red.) Narwiański Park Narodowy – krajobraz, przyroda, człowiek. Białystok, 145-147.
 26. Traczuk P.,Chybowski Ł., Ulikowski D., Kapusta A. 2016. Kormoran czarny (Phalocrocorax carbo) w północno-wschodniej Polsce – podsumowanie dziesięciu lat badań. W: Rybactwo i wędkarstwo w 2015 r. (Red.) Mickiewicz M., Wołos A. Wyd. IRS, Olsztyn: 89-102.
 27. Ulikowski D., Chybowski Ł., Traczuk P., Ulikowska E. 2016. Wylęgarnictwo i akwakultura suma europejskiego (Silurus glanis L.) - przegląd wybranych zagadnień. W: Zakęś Z., Demska-Zakęś K. (red.) Wylęgarnictwo, podchowy ryb i zarybienia. IRS, Olsztyn, 9-18.
 28. Kozłowski J., Kozłowski K., Dynowski P., Pęksa Ł., Traczuk P., Walter K., Żelazkowski M. 2015. Ichtiofauna wybranych jezior Tatrzańskiego Parku Narodowego. (Red.) M. Mickiewicz i A. Wołos. Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2014 roku. IRS Olsztyn. s. 239-249.
 29. Ulikowski D., Chybowski Ł., Traczuk P. 2015. Podchów raków - wyzwania, osiągnięcia, perspektywy. W: Podchów organizmów wodnych – wyzwania, osiągnięcia, perspektywy. (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, Wyd. IRŚ Olsztyn: 87-96.

 

Opracowania o charakterze aplikacyjnym:

 • Plany ochrony ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Borów Tucholskich i Narwiańskiego Parku Narodowego;
 • Plany ochrony ekosystemów wodnych rezerwatów przyrody jezior: Hańcza, Dobskie, Pogubie Wielkie, Nidzkie i Kolno;
 • Analizy ichtiofauny i wytyczne prowadzenia gospodarki rybackiej do planów ochrony rezerwatów przyrody jezior: Hańcza, Dobskie, Pogubie Wielkie, Nidzkie i Kolno;
 • Programy restrukturyzacji zakładów wchodzących w skład Gospodarstw Rybackich Zasobu Skarbu Państwa;
 • Projekt badawczy wykonany na zlecenie GIOŚ (2006-2008): „Opracowanie i testowanie Jeziorowego Indeksu Rybnego (LFI) do oceny stanu ekologicznego jezior Polski”;
 • Polsko-norweski projekt badawczy (2008-2010): „Development and validation methods for integrated assessment of ecological status of rivers and lakes to suport river basin management plans” (Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu).
 • Projekt badawczy wykonywany na zlecenie GIOŚ (2014-2016): „Badania ichtiofauny w latach 2014-2015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – jeziora”.