dr inż. Grzegorz Radtke

Kontakt

Wykształcenie:

 • magister inżynier rybactwa śródlądowego na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie – rok 1988,
 • doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa w Instytucie Rybactwa Śródlądowego – rok 2005.

 

Zatrudnienie:

 • od 1988 - Instytut Rybactwa Śródlądowego Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego - Pracownia Rybactwa Rzecznego w Gdańsku, w 2003 roku przekształcony w Zakład Ryb Wędrownych – od roku 1994 asystent, od roku 2006 adiunkt.

 

Zainteresowania badawcze:

 • biologia ryb łososiowatych, w tym troci jeziorowej,
 • ocena efektywności naturalnego tarła ryb łososiowatych,
 • badania zespołów ryb w rzekach północnej Polski,
 • wpływ czynników środowiskowych na ichtiofaunę, renaturyzacja rzek,
 • występowanie chronionych gatunków ryb w północnej Polsce, w tym strzebli błotnej,
 • ocena tolerancji termicznej wybranych gatunków ryb słodkowodnych.

 

Ważniejsze publikacje:

 1. Dębowski P., Radtke G. 1994. Spływ i charakterystyka smoltów troci (Salmo trutta morpha trutta L.) w rzece Gnilnej (Pomorze). Roczn. Nauk. PZW 7: 39-50.
 2. Radtke G., Dębowski P. 1996. Skład ichtiofauny w wybranych małych ciekach północnej Polski. Roczn. Nauk. PZW 9: 123-132.
 3. Dębowski P., Radtke G. 1996. Wzrost i zagęszczenie młodocianej troci (Salmo trutta morpha trutta L.) w rzece Gnilnej (Pomorze). Roczn. Nauk. PZW 9: 51-62.
 4. Dębowski P., Radtke G.. 1998. Density and growth of young brown trout (Salmo trutta L.) in streams of Northern Poland versus habitat attributes. Pol. Arch. Hydrobiol. 45: 77-89.
 5. Radtke G. 1999. Distribution of lake trout in Wdzydze Lake. Arch. Pol. Fish. 7 (1): 129-140.
 6. Radtke G., Grochowski A. 1999. Ichtiofauna dorzecza Wierzycy. Roczn. Nauk. PZW 12: 113-133.
 7. Radtke G., Grochowski A., Woźniewski M. 2003. Ichtiofauna dorzecza Wdy. Roczn. Nauk. PZW 16: 33-64.
 8. Dębowski P., Radtke G., Cegiel K. 2004. Ichtiofauna dorzecza Pasłęki. Roczn. Nauk. PZW 17: 5-33.
 9. Radtke G. 2005. Preliminary field observations of lake trout (Salmo trutta m. lacustris L.) redd structure, and fry emergence in the upper Wda River system (northern Poland). Arch. Pol. Fish. 13 (1): 111-119.
 10. Radtke G., Witkowski A., Grochowski A., Dębowski P., Kotusz J. 2005. Odkrycie głowacza pręgopłetwego Cottus poecilopus Heckel, 1840 (Cottidae) w polskich przymorskich rzekach. Przegląd Zoologiczny XLIX, 3-4: 145-151.
 11. Hliwa P., Radtke G., Dębowski P., Grochowski P., Król J., Gancarczyk A., Gancarczyk J. 2006. Marking of vimba juveniles with visible implant elastomer tags. Acta Sci. Pol., Piscaria 5(1): 129-134.
 12. Radtke G., Dębowski P., Grochowski A. 2006. Ichtiofauna dorzecza Łupawy. Rocz. Nauk. PZW 19: 71-84.
 13. Radtke G., Grochowski A., Dębowski P. 2007. Ichtiofauna dorzecza Redy, oraz pozostałych małych cieków wpadających do Zatoki Gdańskiej. Rocz. Nauk. PZW 20: 83-110.
 14. Wolnicki J., Sikorska J., Kolejko M., Kamiński R., Radtke G. 2007. Newest discoveries of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) stations in Poland. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 4: 314-321.
 15. Radtke G. 2008. A simple trap for the capture new-emergent salmonid fry in streams. Arch. Pol Fish. 16 (1): 87-92.
 16. Radtke G. 2008. Some characteristics of lake trout Salmo trutta m. lacustris L. redds in the upper Wda River system (north Poland). Arch. Pol. Fish. 16/2: 119-134.
 17. Radtke G. 2009. Możliwości i metody aktywnej ochrony troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris) w zlewni jeziora Wdzydze - W: Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków (Red.) Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, D. Ulikowski. Wyd. IRŚ Olsztyn: 225-242.
 18. Bernaś R. Dębowski P., Bartel R., Radtke G., Miller M., Skóra M. 2009. Occurrence of  juvenile salmon, Salmo salar L. from natural spawning in the Słupia River (northern Poland). Arch. Pol. Fish. 17: 317-321.
 19. Wolnicki J., Radtke G. 2009. Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65, 5: 329-340.
 20. Prus P., Wiśniewolski W., Szlakowski J., Borzęcka I., Buras P., Błachuta J., Dębowski P., Jelonek M., Klich M., Kukuła K., Ligięza J., Przybylski M., Radtke G., Witkowski A., Żurek R., 2009. Rozwój ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny – Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (EFI+). Nauka Przyr. Technol. 3, 3, #98, ss. 15.
 21. Radtke G. 2011. Comparison of seasonal activity of the lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), and crucian carp, Carassius Carassius (L.), in small water bodies in northern Poland. Arch. Pol. Fish. 19/3: 175-182.
 22. Radtke G., Wolnicki J., Kamiński R. 2011. Occurrence, threats and protection of the endangered lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Pomorskie Voivodeship in Poland. Arch. Pol. Fish. 19/3: 183-193.
 23. Radtke G., Bernaś R., Skóra M. 2012. Małe elektrownie wodne – duże problemy ekologiczne: przykłady z rzek północnej Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68(6): 424-434.
 24. Radtke G. 2013. Effects of substrate composition and water temperature on the emergence success of lacustrine brown trout Salmo trutta m. lacustris L. fry from natural redds. Folia Zoologica 62 (4): 247-256.
 25. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Morzuch J., Skóra M. 2015. Ichtiofauna systemu rzeki Brdy. Rocz. Nauk. PZW 28: 43-84.
 26. Radtke G., Bernaś R., Skóra M. 2015. Występowanie wędrownych i reofilnych gatunków ryb i minogów w rzekach północnej Polski w świetle historycznych materiałów do początku XX wieku. Rocz. Nauk. PZW 28: 123-149.
 27. Radtke G., Dobosz S. 2015. Charakterystyka termiczna wód Raduni zasilającej ośrodek hodowli ryb łososiowatych w Rutkach. Komunikaty Rybackie 4: 1-5.
 28. Radtke G., Dębowski P. 2016. Gniazda tarłowe troci z jeziora Wdzydze jako wskaźnik stanu jej populacji. Rocz. Nauk. PZW 29: 5-21.
 29. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Morzuch J., Skóra M. 2016. Ichtiofauna przyujściowych odcinków dopływów dolnej Wisły. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72 (5): 323-336.
 30. Stańczak K., Radtke G., Mierzejewska K., Kozłowski J., Gomułka P. 2016. An attempt to evaluation of the lake trout stocking effectiveness in Lake Wdzydze with the use of thermal shock as the method of the fish mass marking. Pol. J. Natur. Sc. 31 (2): 295-302.
 31. Prus P., Wiśniewolski W., Adamczyk M., Bernaś R., Borzęcka I., Buras P., Chybowski Ł., Dębowski P., Kozłowski W., Ligięza J., Mańko A., Morzuch M., Parasiewicz P., Radtke G., Rola J., Skóra M., Szlakowski J., Sidorski S., Traczuk P., Ulikowski D., Mikołajczyk T., Skowronek D., Szczerbik P., Mikołajczyk Ł., Błachuta J., Mazurek M., Pobudelski M., Klich M., Klich S., Depowski R., Przybylski M., Marszał L., Pietraszewski D., Zięba G., Janic B., Rechulicz J. Płaska W., Girsztowtt Z., Mazurkiewicz J., Andrzejewski W., Golski J., Kukuła K., Bylak A., Domogała J., Pilecka-Rapacz M., Czerniawski R., Cieślik Ł. Goździk I., Majewski K. 2016.Przewodnik metodyczny do monitoringu ichtiofauny w rzekach. Prus P., Wiśniewolski W. Adamczyk M. (red.) Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska 2016, 88 pp.
 32. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Morzuch J., Skóra M. 2017. Tarliska łososia, Salmo salar L., w dorzeczu Słupi. Rocz. Nauk. PZW 30: 5-20.
 33. Bernaś R., Dębowski P., Skóra M., Radtke G., Morzuch J., Kapusta A. 2017. Low mortality rate in silver eels (Anguilla anguilla L.) passing through a small hydropower station. Marine and Freshwater Research 68 (11): 2081-2086.
 34. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P. 2017. Występowanie, stan i zagrożenia wybranych, chronionych gatunków ryb i minogów w rzekach północnej Polski. [w]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. (Red.) R. Czerniawski, P. Bilski. Wyd. volumina.pl., Szczecin: 427-441.
 35. Radtke G., Bernaś R., Płąchocki D., Prus P., Wiśniewolski W. 2018. Czy tama we Włocławku ciągle wpływa na ichtiofaunę dolnej Wisły? – Niektóre dane ichtiologiczne i środowiskowe. Rocz. Nauk. PZW, 31: 21-56.
 36. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P. 2019. Ichtiofauna systemu rzeki Drwęcy. Rocz. Nauk. PZW, 32, 5-56.
 37. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P. 2019. Występowanie obcych, inwazyjnych gatunków ryb w rzekach północnej Polski. [w]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. (Red.) R. Czerniawski, P. Bilski. Wyd. volumina.pl., Szczecin: 169-182.
 38. Bernaś R., Wąs A., Dębowski P., Radtke G. 2019. Zabudowa hydrotechniczna, przepływ genów i model gospodarowania – przypadek troci, Salmo trutta L. [w]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. (Red.) R. Czerniawski, P. Bilski. Wyd. volumina.pl., Szczecin: 125-134.
 39. Dębowski P., Bernaś R., Radtke G., Skóra M., Morzuch J. 2019. Monitoring wstępujących węgorzy w Polsce. [w]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. (Red.) R. Czerniawski, P. Bilski. Wyd. volumina.pl., Szczecin: 135-144.
 40. Bernaś R., Wąs-Barcz A., Radtke G. 2019. Age and growth of sea trout, Salmo trutta L., from new commercial catches in the lower Vistula River. Fisheries & Aquatic Life 27/2: 72-79.
 41. Kaczmarczyk D., Wolnicki J., Kaminski R., Sikorska J., Radtke G. (2019). Genetic variability of the endangered fish lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.) in populations newly established by translocations in Poland. Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XVI European Congress of Ichthyology. doi: 10.3389/conf.fmars.2019.07.00143
 42. Radtke G., Kuczyński T. 2020. A handy trap for capturing of the adult river lamprey in streams. Fisheries & Aquatic Life, 28: 195-199
 43. Lejk A.M., Radtke G. 2021. Effect of marking Salmo trutta lacustris L. larvae with alizarin red S on their subsequent growth, condition, and distribution as juveniles in a natural stream. Fisheries Research, 234: 1-8
 44. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P., Kapusta A., Ulikowski D. 2021. Three crayfish species of different origin in a medium-sized river system: a new state of affairs. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 422, 26.
 45. Lejk A.M, Smoliński Sz., Radtke G., Martyniak A. 2021. Higher growth variability and stronger responses to temperature changes of wild than hatchery-reared sea trout (Salmo trutta L.). Ecology and Evolution 11, 15, 10207-10224.
 46. Wolnicki J., Radtke G. 2021. Obszar Natura 2000 Lubieszynek PLH220074 – największa krajowa ostoja zagrożonej wyginięciem strzebli błotnej, Eupallasella percnurus (Pall.). Komunikaty Rybackie 2: 11-15
 47. Radtke G., Bernaś R., Dębowski P. 2021. Monitoring efektywności tarła wędrownych ryb łososiowatych w rzekach północnej Polski. [w]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. (Red.) R. Czerniawski, P. Bilski. Wyd. volumina.pl., Szczecin: 221-235.
 48. Bernaś R., Wąs-Barcz A., Poćwierz-Kotus A., Dębowski P., Radtke G. 2021. Nowe badania z zakresu genetyki populacyjnej i genomiki polskich populacji troci wędrownej Salmo trutta i łososia atlantyckiego Salmo salar. [w]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. (Red.) R. Czerniawski, P. Bilski. Wyd. volumina.pl., Szczecin: 21-41.
 49. Dębowski P., Bernaś R., Radtke G., Święcki W. 2021. Monitoring funkcjonowania przepławek w dorzeczu Drawy z wykorzystaniem technologii RFID. [w]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. (Red.) R. Czerniawski, P. Bilski. Wyd. volumina.pl., Szczecin: 57-72.
 50. Bernaś R., Wąs-Barcz A., Árnyasi M., Dębowski P., Radtke G., Poćwierz-Kotus A., Berrebi P. 2021. Evidence of unidirectional gene flow in a fragmented population of Salmo trutta L. Scientific Reports 11: 23417.

 

Ważniejsze opracowania o charakterze aplikacyjnym:

 1. Dębowski P., Radtke G. 1998. Restytucja ryb wędrownych w Polsce. Cz.II Kontrola wyników restytucji wędrownych ryb łososiowatych, Salmonidae. Ekspertyza wykonana dla MOŚZNiL.
 2. Gromadzki M., Bartel R., Radtke G., Sikora A. 1998. Operat ochrony fauny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Opracowanie dla Zarządu Parku Krajobrazowych w Gdańsku.
 3. Radtke G. 2000. Restytucja ryb wędrownych - wstępne prace rozpoznawcze nad trocią jeziorową na jej endemicznych obszarach. Ekspertyza dla MOŚZNiL.
 4. Grochowski A., Radtke G. 2000. Stan i zagrożenia ichtiofauny potoków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Maszynopis dla TPK.
 5. Radtke G., Grochowski A. 2000. Ichtiofauna cieków Słowińskiego Parku Narodowego. Maszynopis dla SPN.
 6. Radtke G. 2003. Ocena ichtiofauny wód powierzchniowych obszaru RZGW Gdańsk. Ekspertyza wykonana dla Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego ATEKO w Gdańsku.
 7. Radtke G. 2007. Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym i jego okolicy. Opracowanie dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie, 10 s.
 8. Radtke G. 2008. Ocena oddziaływania na ichtiofaunę przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zabezpieczenie powodziowe Żuław” w tym na obszarach Natura 2000. Dla Biura Projektów i Wdrożeń Proekologicznych „Proeko” Gdańsk.
 9. Radtke G. 2008. Opinia n/t warunków budowy przepławki na jazie w Grzybowskim Młynie. Dla Zarządu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie.
 10. Wolnicki J., Radtke G. 2008. Ekspertyza na temat występowania stanowisk strzebli błotnej w korytarzu budowanej autostrady A1 na odcinku Grudziądz-Toruń. Dla Skanska NDI JV.
 11. Radtke G. 2009. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy małej elektrowni wodnej koło Borska „Wda-kanał Wdy” (gm. Karsin) w zakresie oddziaływania na ichtiofaunę. Dla Biura Projektów i Wdrożeń proekologicznych PROEKO w Gdańsku.
 12. Radtke G. 2009. Ekspertyza na temat występowania priorytetowych gatunków ryb w sieci Natura 2000 na obszarze województwa pomorskiego. Dla Ministerstwa Środowiska – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 13. Radtke G. 2011. Analiza ichtiologiczna pod kątem obszarów Natura 2000 na podstawie oceny oddziaływania na środowisko oraz pozwolenia na budowę wydanych dla Elektrowni Północ. Dla Fundacji ClientEarth Poland.
 14. Radtke G. 2012. Ocena potencjalnego wpływu zrzutu ścieków oczyszczonych na wody odbiorników pod względem ichtiofauny dla poszczególnych wariantów koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie południowej części Gminy Kościerzyna. (Dla ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. w Kościerzynie).
 15. Radtke G. 2013. Opinia na temat wpływu na ichtiofaunę dolnej Wisły inwestycji „Elektrownia Północ”, w świetle Raportów OOŚ, oraz decyzji administracyjnych. Dla Stowarzyszenia - Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
 16. Radtke G. 2014. Opinia ichtiologiczna dotycząca projektowanych prac p.n. „Przystosowanie koryta rzeki Wierzycy do przeprowadzenia wód wezbraniowych w km. 105.00 – 135.00. (dla RZGW w Gdańsku)
 17. Radtke G. 2022. Wpływ funkcjonowania małych elektrowni wodnych na środowisko życia ryb w rzekach. W: Raport Regulacyjny „Małe Elektrownie Wodne w Polsce”. UN Global Compact Network Poland.