dr inż. Konrad Stawecki

Kontakt

magister inżynier ochrony środowiska, specjalność: zarządzanie ochroną środowiska

 

Studia:

 • 1995-2000 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, kierunek: ochrona środowiska
 • 2009-2010 - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – studia podyplomowe,  kierunek: informatyka, specjalność: administrowanie sieciami i systemami komputerowymi

 

Zainteresowania badawcze:

 • limnologia
 • ekologia i ochrona jezior
 • hydrochemia jezior o różnym stanie trofii
 • wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych
 • inżynieria akwakultury w zakresie hydrochemii, ze szczególnym uwzględnieniem recyrkulacyjnych obiegów zamkniętych (RAS)

 

Przebieg pracy naukowej:

 • 2003-obecnie – asystent, Zakład Hydrobiologii
 • 2000-2003 – specjalista inżynieryjno-techniczny, Zakład Hydrobiologii

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium doktoranckie w ramach projektu „RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów, w ramach POKL, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Limnologiczne

 

Udział w projektach badawczych:

 • 2011-2014 – współpraca w zespole realizującym projekt badawczy NCN NN306 699940 p.t. „Interaktywny atlas limnologiczny jako podstawa opracowania monografii jezior Polski”.
 • 2011-2014 – współpraca w zespole realizującym projekt badawczy NCN NN305 016940 p.t. „Ocena wpływu parametrów środowiskowych na kształtowanie się składu i aktywności zespołów mikroorganizmów w zbiornikach torfowiskowych”.
 • 2011-2014 – projekt pilotażowy realizowany w ramach Projektu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” p.t. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych”.
 • 2012-2014 – projekt realizowany w ramach Projektu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” p.t. „Zarybienie w 2012 roku wód dorzecza Wisły i Odry narybkiem węgorza europejskiego Anquilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”.
 • 2004-2006 – projekt badawczy nr 3 P04G 034 25 p.t. „Stan czystości środowiska wodnego górnego biegu Łyny i jego wpływ na ichtiofaunę”, współrealizacja zadania pod tytułem „Zmiany stanu trofii i zanieczyszczenia jezior”.

 

Udział w  realizacji  prac o charakterze aplikacyjnym:

 • 2011-2015 – Monitoring ekologiczny wód jezior konińskich i kanałów w obiegu chłodzenia Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin w latach 2011-2015 – umowa z ZE PAK S.A. w Koninie.
 • 2010-2012 – Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – jeziora – umowa z GIOŚ w Warszawie.
 • 2010-2012 – Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka – umowa z OVE ARUP w Warszawie.
 • 2006-2010 –  Monitoring fizyko-chemiczny wód systemu podgrzanych jezior konińskich, umowa z ZE PAK S.A. w Koninie.

 

Szkolenia, kursy, działalność edukacyjna:

 • „Technologia w służbie społeczeństwu. Nowe oblicze spektrometrii mas LC-MS/MS”, seminarium naukowe, Olsztyn, 27.04.2014
 • „IC Tour: Chromatografia jonowa – teoretycznie i praktycznie” – szkolenie w zakresie chromatografii jonowej jako techniki analitycznej, Olsztyn, 22.01.2014
 • Udział w warsztatach tematycznych pn. „Opracowanie wytycznych Strategii rozwoju rybactwa w regionie Warmii i Mazur” odbywających się w ramach  konsultacji społecznych, Łańsk, 23-24 09. 2010
 • Udział w konferencji edukacyjno-naukowej „Jezioro Wigry”, Wigierski Park Narodowy, Stary Folwark, 21-22 05. 2009

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 1. Napiórkowska–Krzebietke A., Stawecki K., Pyka J.P., Hutorowicz J., Zdanowski B. 2013 – Phytoplankton in Relation to Water Quality of a Mesotrophic Lake – Pol. J. Environ. Stud. 06/2013, 22(3): 793–800.
 2. Pyka J.P., Zdanowski B., Stawecki K. 2013 – Long-term trends in changes of the chemical composition of waters in lakes heated by electric Power Plants - Arch. Pol. Fish. 21: 343-355.
 3. Stawecki K., Zdanowski B., Pyka J.P. 2013 – Long-term changes in post-cooling water loads from Power Plants and thermal and oxygen conditions in stratified lakes - Arch. Pol. Fish. 21: 331-342.
 4. Zakęś Z., Hopko M., Kowalska A., Partyka K., Stawecki K. 2013 – Impact of feeding pikeperch Sander lucioperca (L.) feeds of different particle size on the results of the initial on–growing phase in recirculation systems – Arch. Pol. Fish. 21(1): 3–9.

 

Monografie:

 1. Z akwakultury do natury. Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych – opracowanie wieloautorskie pod redakcją Zdzisława Zakęsia i Mirosława Szczepkowskiego, Wyd. IRŚ, Olsztyn 2015, 224 s.
 2. Zakęś Z., Stawecki K., Pyka J.P. 2015 –  Wspomaganie dojrzewania biofiltrów w systemach recyrkulacyjnych, [W:] Zakęś, Z. Demska-Zakęś K., Kowalska A. (red.), Podchowy organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy, Wyd. IRŚ, 11-22.