dr inż. Konrad Stawecki

Kontakt

 

Studia:

 • 1995-2000 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, kierunek: ochrona środowiska, specjalność zarządzanie środowiskiem
 • 2009-2010 - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – studia podyplomowe,  kierunek: informatyka, specjalność: administrowanie sieciami i systemami komputerowymi

 

Zainteresowania badawcze:

 • limnologia
 • ekologia i ochrona jezior
 • hydrochemia jezior o różnym stanie trofii
 • wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych
 • inżynieria akwakultury w zakresie hydrochemii, ze szczególnym uwzględnieniem recyrkulacyjnych obiegów zamkniętych (RAS)

 

Przebieg pracy naukowej:

 • 2003-obecnie – asystent, Zakład Hydrobiologii
 • 2000-2003 – specjalista inżynieryjno-techniczny, Zakład Hydrobiologii

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium doktoranckie w ramach projektu „RIM WiM – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur – wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów, w ramach POKL, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Limnologiczne

 

Udział w projektach badawczych:

 • 2011-2014 – współpraca w zespole realizującym projekt badawczy NCN NN306 699940 p.t. „Interaktywny atlas limnologiczny jako podstawa opracowania monografii jezior Polski”.
 • 2011-2014 – współpraca w zespole realizującym projekt badawczy NCN NN305 016940 p.t. „Ocena wpływu parametrów środowiskowych na kształtowanie się składu i aktywności zespołów mikroorganizmów w zbiornikach torfowiskowych”.
 • 2011-2014 – projekt pilotażowy realizowany w ramach Projektu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” p.t. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych”.
 • 2012-2014 – projekt realizowany w ramach Projektu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” p.t. „Zarybienie w 2012 roku wód dorzecza Wisły i Odry narybkiem węgorza europejskiego Anquilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”.
 • 2004-2006 – projekt badawczy nr 3 P04G 034 25 p.t. „Stan czystości środowiska wodnego górnego biegu Łyny i jego wpływ na ichtiofaunę”, współrealizacja zadania pod tytułem „Zmiany stanu trofii i zanieczyszczenia jezior”.

 

Udział w  realizacji  prac o charakterze aplikacyjnym:

 • 2011-2015 – Monitoring ekologiczny wód jezior konińskich i kanałów w obiegu chłodzenia Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin w latach 2011-2015 – umowa z ZE PAK S.A. w Koninie.
 • 2010-2012 – Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym – jeziora – umowa z GIOŚ w Warszawie.
 • 2010-2012 – Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka – umowa z OVE ARUP w Warszawie.
 • 2006-2010 –  Monitoring fizyko-chemiczny wód systemu podgrzanych jezior konińskich, umowa z ZE PAK S.A. w Koninie.

 

Szkolenia, kursy, działalność edukacyjna:

 • „Technologia w służbie społeczeństwu. Nowe oblicze spektrometrii mas LC-MS/MS”, seminarium naukowe, Olsztyn, 27.04.2014
 • „IC Tour: Chromatografia jonowa – teoretycznie i praktycznie” – szkolenie w zakresie chromatografii jonowej jako techniki analitycznej, Olsztyn, 22.01.2014
 • Udział w warsztatach tematycznych pn. „Opracowanie wytycznych Strategii rozwoju rybactwa w regionie Warmii i Mazur” odbywających się w ramach  konsultacji społecznych, Łańsk, 23-24 09. 2010
 • Udział w konferencji edukacyjno-naukowej „Jezioro Wigry”, Wigierski Park Narodowy, Stary Folwark, 21-22 05. 2009

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 1. Kalinowska K, Napiórkowska-Krzebietke A., Ulikowski D., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K, Traczuk P. 2021 – Under-ice environmental conditions, planktonic communities and ichthyofauna in dystrophic lakes, The European Zoological Journal, 88:1, 340-351, DOI: https://doi.org/10.1080/24750263.2021.1889054
 2. Napiórkowska-Krzebietke A., Kalinowska K., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2021. Persistent blooms of filamentous cyanobacteria in a cormorant-affected aquatic ecosystem: Ecological indicators and consequences, Ecological Indicators, 124, 2021, 107421, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107421
 3. Ejsmont-Karabin J., Hutorowicz A., Kapusta A., Stawecki K., Tunowski J., Zdanowski B. 2020 – Rotifers in Heated Konin Lakes-A Review of Long-Term Observations – Water, 12(6), 1660, DOI: https://doi.org/10.3390/w12061660
 4. Napiórkowska-Krzebietke, A., Kalinowska, K., Bogacka-Kapusta, E., Stawecki, K., Traczuk, P. 2020 – Cyanobacterial Blooms and Zooplankton Structure in Lake Ecosystem under Limited Human Impact – Water, 12(5), 1252, DOI: https://doi.org/10.3390/w12051252
 5. Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K. 2019 – Comparison of ice-on and ice-off abiotic and biotic parameters in three eutrophic lakes – Ecol. Res. 34:687-698, DOI: https://doi.org/10.1111/1440-1703.12039
 6. Rożyński M., Hopko M., Stawecki K., Zakęś Z. 2018 – Impact of fish size, water temperature, and MS-222 concentration on inducing general anesthesia in pikeperch (Sander lucioperca) – Aquaculture Research, 49(8): 2774-2781, DOI: https://doi.org/10.1111/are.13738
 7. Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Hutorowicz J., Pyka J., Stawecki K., Kapusta A., Chybowski Ł. 2017 – Microbial and classic food web components under ice cover in eutrophic lakes of different morphometry and fisheries management – Oceanol. and Hydrobiol. St., 46(3): 271-282, DOI: https://doi.org/10.1515/ohs-2017-0029
 8. Rożyński M., Kapusta A., Demska-Zakęś K., Ziomek E., Szczerbowski A., Stawecki K., Zakęś Z. 2017 – Impact of two telemetry transmitter implantation incision suturing methods on the physiological state and condition of perch (Perca fluviatilis) – Arch. Pol. Fish. 2017 (25): 89-101, DOI: https://doi.org/10.1515/aopf-2017-0009
 9. Sitarek M., Napiórkowska-Krzebietke A., Mazur R., Czarnecki B., Pyka J.P., Stawecki K., Olech M., Sołtysiak S., Kapusta A. 2017 – Application of effective microorganisms technology as a lake restoration tool - a case study of Muchawka Reservoir – J. Elem., 22(2): 529-543, DOI: 10.5601/jelem.2016.21.2.1196
 10. Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K., Pyka J. P., Zdanowski B., Zębek E. 2016 – Phytoplankton and the physicochemical background in an assessment of the ecological and trophic conditions in vendace-type lakes – J. Elem., 21(1):159-172, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.891
 11. Napiórkowska–Krzebietke A., Stawecki K., Pyka J.P., Hutorowicz J., Zdanowski B. 2013 – Phytoplankton in Relation to Water Quality of a Mesotrophic Lake – Pol. J. Environ. Stud. 06/2013, 22(3): 793–800.
 12. Pyka J.P., Zdanowski B., Stawecki K. 2013 – Long-term trends in changes of the chemical composition of waters in lakes heated by electric Power Plants - Arch. Pol. Fish. 21: 343-355.
 13. Stawecki K., Zdanowski B., Pyka J.P. 2013 – Long-term changes in post-cooling water loads from Power Plants and thermal and oxygen conditions in stratified lakes - Arch. Pol. Fish. 21: 331-342.
 14. Zakęś Z., Hopko M., Kowalska A., Partyka K., Stawecki K. 2013 – Impact of feeding pikeperch Sander lucioperca (L.) feeds of different particle size on the results of the initial on–growing phase in recirculation systems – Arch. Pol. Fish. 21(1): 3–9.

 

Wydawnictwa zwarte (monografie)

 1. Kapusta A., Bogacka-Kapusta E., Czarkowski T.K., Czarnecki B., Duda A., Hutorowicz J., Jarmołowicz S., Napiórkowska-Krzebietke A., Prusińska M., Stawecki K., Traczuk P., Wiszniewski G. 2021. Czy typ użytkowania rybackiego ma wpływ na strukturę zespołów ryb w jeziorach północnej Polski? – W: Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2020 roku w świetle uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i środowiskowych (Red.) A. Kowalska, A. Wołos, Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 99-109.
 2. Ulikowski D., Kalinowska K., Traczuk P., Kapusta A., Stawecki K., Kozłowski M., Czerniawski R., Mazurkiewicz J., Rechulicz J., Kozłowski K., Stabiński R. 2021. Deficyty tlenowe w jeziorach Polski w 2020 roku – W: Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2020 roku w świetle uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i środowiskowych (Red.) A. Kowalska, A. Wołos, Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 111-122.
 3. Napiórkowska-Krzebietke A., Zdanowski B., Bajkiewicz-Grabowska E., Stawecki K., Czarnecki B. 2020 – The Great Masurian Lakes: Hydrological Regime and Summer Phytoplankton – In: Polish River Basins and Lakes, Part I. The Handbook of Environmental Chemistry 86 (Ed.) E. Korzeniewska, M. Harnisz, Springer, Cham: 209-230.
 4. Zdanowski B., Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K., Świątecki A., Babko R., Bogacka-Kapusta E., Czarnecki B., Kapusta A. 2020 – Heated Konin Lakes: Structure, Functioning, and Succession – In: Polish River Basins and Lakes, Part I. The Handbook of Environmental Chemistry 86 (Ed.) E. Korzeniewska, M. Harnisz, Springer, Cham: 321-349.
 5. Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Bogacka-Kapusta E., Hutorowicz J., Pyka J., Stawecki K., Kapusta A., Chybowski Ł., Traczuk P., Ulikowski D. 2019 –  Autotroficzne i heterotroficzne organizmy planktonowe towarzyszące zakwitom sinicowym w jeziorze Warnołty. W: K. Wittbrodt, T. Janecki T. (red.) – Mazurski Park Krajobrazowy różnorodność biologiczna i kulturowa. LABRITA, Kętrzyn: 15–26.
 6. Zakęś, Z., Szczepkowski M, Rożyński M., Kozłowski M., Szczepkowska B., Kapusta A., Stawecki K., Szczerbowski A., Piotrowska I. 2018 – Wylęgarnictwo a gospodarka rybacka rybami drapieżnymi w wodach otwartych –  W: Działania prośrodowiskowe w racjonalnej gospodarce rybackiej (Red.) A. Wołos, Wyd. IRS, Olsztyn: 9-26.
 7. Z akwakultury do natury. Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych – opracowanie wieloautorskie pod redakcją Zdzisława Zakęsia i Mirosława Szczepkowskiego, Wyd. IRŚ, Olsztyn 2015, 224 s.
 8. Zakęś Z., Stawecki K., Pyka J.P. 2015 –  Wspomaganie dojrzewania biofiltrów w systemach recyrkulacyjnych, [W:] Zakęś, Z. Demska-Zakęś K., Kowalska A. (red.), Podchowy organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy, Wyd. IRŚ, 11-22.

 

Artykuły popularno-naukowe

 1. Kapusta A., Bogacka-Kapusta E., Czarkowski T.K., Czarnecki B., Duda A., Hutorowicz J., Jarmołowicz S., Napiórkowska-Krzebietke A., Prusińska M., Stawecki K., Traczuk P., Wiszniewski G. 2021. Czy typ użytkowania rybackiego ma wpływ na strukturę zespołów ryb w jeziorach północnej Polski?, Komunikaty Rybackie, 6: 26-30.
 2. Ulikowski D., Kalinowska K., Traczuk P., Kapusta A., Stawecki K., Kozłowski M., Czerniawski R., Mazurkiewicz J., Rechulicz J., Kozłowski K., Stabiński R. 2021. Niedobory tlenu w wodach jezior Polski w 2020 roku, Komunikaty Rybackie, 6: 19-25.
 3. Kapusta A,. Czarnecki B., Duda A., Hutorowicz J., Jarmołowicz S., Napiórkowska-Krzebietke, Prusińska M., Stawecki K., Wiszniewski G., Bogacka-Kapusta E., Traczuk P. 2021. Struktura zespołów ryb w mezotroficznych i eutroficznych jeziorach północnej Polski, Komunikaty Rybackie 5: 8-12.
 4. Kapusta A., Porębski Ł., Mickiewicz M., Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K. 2020. Ocena zasobności bazy żerowej rybołowa Pandion haliaetus w jeziorach Polski północno-zachodniej, Komunikaty Rybackie 4: 29-33.
 5. Kapusta A., Porębski Ł., Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K., Ulikowski D. 2020. Ocena zasobności bazy żerowej rybołowa Pandion haliaetus w jeziorach Polski północno-wschodniej, Komunikaty Rybackie 3: 15-20.
 6. Kalinowska K., Napiórkowska-Krzebietke A.,  Ulikowski D., Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2021. Zimowy kontra letni plankton i ichtiofauna jezior dystroficznych na tle warunków środowiskowych, Komunikaty Rybackie 2: 27-32.
 7. Napiórkowska-Krzebietke A., Kalinowska K.,  Bogacka-Kapusta E., Stawecki K., Traczuk P. 2021. Wpływ kolonii kormoranów na funkcjonowanie ekosystemu jeziora Warnołty, Komunikaty Rybackie 2: 22-26.