dr inż. Tomasz Czerwiński

Kontakt
Telefon: 
+48 89 524 10 58

wykształcenie

W roku 1992 ukończył  naukę w Państwowym Technikum Rybackim im. Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie. W roku 1993 rozpoczął studia na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, które ukończył w roku 1999, już na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, uzyskując dyplom magistra inżyniera w zakresie rybactwa śródlądowego.

Obecnie pracuje nad dysertacja doktorską pt. „Efektywność jeziorowych gospodarstw rybackich w świetle wskaźników produkcyjno-ekonomicznych i procesów marketingowych”, której promotorem jest doc. dr hab. Arkadiusz Wołos.

 

przebieg zatrudnienia

Od 1 lipca 1998 roku do 15 października 2000 roku pracował w Zakładzie Rybackim Energopol-Trade-Pasym Sp. z o.o.  na stanowisku ichtiologa.

Pracę w Zakładzie Bioekonomiki IRŚ w Olsztynie rozpoczął dnia 2 lipca 2001 roku, na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego, a następnie, w dniu 1 października 2002 roku został przekwalifikowany na stanowisko asystenta, na którym jest zatrudniony do chwili obecnej.

 

zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się głównie na szeroko pojętej gospodarce rybacko-wędkarskiej, w tym zwłaszcza na  aspektach ekonomicznego funkcjonowania gospodarstw rybackich. Bierze czynny udział  w pracach nad następującą tematyką:

- socjoekonomiczne aspekty wędkarstwa;

- wpływ stanu środowiska na ichtiofaunę;

- wpływ wielostronnego użytkowania na stan ekosystemów jezior w Polsce;

- analiza rynków sektora rybactwa śródlądowego - konsumenci ryb, wędkarze, beneficjenci innych form działalności (szeroko rozumiany wypoczynek);

- określenie roli marketingu  w rozwoju sektora rybactwa  oraz innych podmiotów nie związanych bezpośrednio z produkcją rybacką.

Wymieniona problematyka badawcza realizowana jest w ramach tematu statutowego Zakładu Bioekonomiki Rybactwa, jak i w ramach projektów badawczych finansowanych m.in. przez Komitet Badań Naukowych, Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

udział w projektach badawczych

- Projekt badawczy Nr 5 PO6E 054 10  pt. „Intensywne zagospodarowanie wędkarskie zbiorników wodnych w celu wzrostu produkcji rybackiej i jej rentowności”.

- Projekt badawczy Nr 5 PO6J 017 14 pt. „Ekonomiczne skutki procesu eutrofizacji oraz analiza i ocena metod przeciwdziałania tym skutkom w rybactwie śródlądowym”.

- Projekt badawczy Nr 3 PO6Z 005 25 pt. „Waloryzacja pozaprodukcyjnej funkcji kompleksowej gospodarki rybacko-wędkarskiej i ocena roli tej gospodarki w procesie ekorozwoju”.

- Projekt realizowany w latach 1997-2005 zatytułowany „Monitoring i ocena produkcyjnych, ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań rozwoju rybactwa jeziorowego”, dofinansowywany przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

- Wspólnie z Zakładem Rybactwa Jeziorowego oraz Zakładem Hydrobiologii realizował ostatni etap realizacji projektu pt. „Opracowanie i przetestowanie dla warunków polskich metody oceny stanu ekologicznego jezior w oparciu o badania ryb” na podstawie umowy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska Nr 56/2006/F.

- W 2008 roku koordynator projektu:  „Poprawa stanu wiedzy i przejrzystości w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w wodach śródlądowych” (00058-61533-OR1400002/07) w ramach Sektorowego Programu  Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.

 

osiągnięcia organizacyjne

Z osiągnięć organizacyjnych należy wymienić przede wszystkim udział w Krajowych Konferencjach Rybackich Użytkowników Jezior, rzek i Zbiorników Zaporowych, a także czynny udział w innych konferencjach i seminariach dotyczących szeroko rozumianej problematyki rybactwa śródlądowego.

 

ważniejsze publikacje naukowe

Czerwiński T., 2002. – Inne przychody a formy promocji i reklamy stosowane w rybactwie -  W: Stan rybactwa jeziorowego w 2001 roku (Red. A Wołos), Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 45-54.

Czerwiński T., Wołos A. 2003. - Struktura przychodów a inwestycje rybackie i pozarybackie. - W: Stan rybactwa jeziorowego w 2002 roku. (red. A. Wołos), Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 41-50.

Mickiewicz M., Wołos A., Czerwiński T. 2008 - Jeziorowe łowiska specjalne jako produkt

wędkarski. Zasady organizacji i zarządzania w przypadku jeziorowych łowisk specjalnych - Komunikaty Rybackie 4: 1-6. 

Wołos A., Mickiewicz M., Czerwiński T. 2009 - Gospodarka węgorzowa w jeziorach

polskich. Cz. 1. Gospodarka węgorzowa w jeziorach dorzecza Wisły w  latach 1973-2004 - Komunikaty Rybackie 1: 5-9.

Wołos A., Mickiewicz M., Czerwiński T. 2009 - Gospodarka węgorzowa w jeziorach

polskich. Cz. 2. Gospodarka węgorzowa w jeziorach dorzecza Odry w  latach 1973-2004 - Komunikaty Rybackie 2: 1-5.

Wołos A., Mickiewicz M., Czerwiński T. 2009 - Gospodarka węgorzowa w jeziorach

polskich. Cz. 3. Gospodarka węgorzowa w jeziorach dorzecza Pregoły i jeziorach przymorskich w  latach 1973-2004 - Komunikaty Rybackie 3: 1-6.

Wołos A., Mickiewicz M., Czerwiński T. 2009 - Gospodarcze odłowy węgorza i zarybienia

węgorzem jezior Polski w latach 1995-2007 - Komunikaty Rybackie 4: 2-7.

Czerwiński T. 2009 – Problemy kłusownictwa w województwie warmińsko-mazurskim  – W: Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego w województwie warmińsko-mazurskim (red. A. Wołos), Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 155-161.

Czerwiński T. 2009 – Sektorowe programy operacyjne w zakresie rybactwa  – W: Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego w województwie warmińsko-mazurskim (red. A. Wołos), Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 329-340.

Czerwiński T., Wołos A., Mickiewicz M., 2009 – Ocena słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz potencjału rozwoju gospodarki jeziorowej w województwie warmińsko-mazurskim – W: Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego w województwie warmińsko-mazurskim (red. A. Wołos), Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 217-218.

 

ważniejsze opracowania o charakterze aplikacyjnym (ekspertyzy, opinie):

Autorstwo i/lub współautorstwo licznych operatów rybackich i operatów wodnoprawnych, strategii, ekspertyz i opinii dla organów administracji rządowej i samorządowej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Nieruchomości Rolnych, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie).