Dział Informacji Naukowej, Promocji i Technologii Informacyjnej

Kontakt
Adres: 
10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 10
Telefon: 
+48 89 524 01 71
Skład osobowy

Działalność Działu Informacji Naukowej i Promocji (DINiP), polega na tworzeniu i udostępnianiu zasobów informacyjnych i bibliotecznych z zakresu rybactwa śródlądowego i nauk o środowisku słodkowodnym. DINiP pełni rolę głównego ośrodka dokumentacji literatury limnologiczno-rybackiej w Polsce, opracowując bibliografie oraz nowe rekordy do polskich (SIGŻ) i zagranicznych baz danych (ASFA, AGRIS).

Podstawowymi zadaniami DINiP są:

- prowadzenie specjalistycznej biblioteki naukowej;  zob. Biblioteka IRS

- udostępnianie zbiorów w czytelni; zob. Czytelnia IRS

- realizacja zadań z zakresu informacji naukowej; zob. Informacja Naukowa

- formalno-organizacyjne sprawy Rady Naukowej; zob. Rada Naukowa IRS

- sprawozdawczość, ocena parametryczna.

- działalność wydawnicza

Biblioteka IRŚ funkcjonująca od lipca 1951 r. posiada jeden z największych w Polsce księgozbiorów z zakresu rybactwa śródlądowego, ichtiologii, hydrobiologii i kierunków pokrewnych. Zgromadzono tu zbiory wielojęzyczne,  szczególnie w odniesieniu do czasopism. O unikatowym charakterze zbiorów bibliotecznych świadczy fakt, że dotyczą jednej tematyki tj. wód śródlądowych i rybactwa. Wiele książek i czasopism jest rzadko spotykanych w bibliotekach polskich lub wręcz są jedynymi egzemplarzami w Polsce, niektóre zostały wydane w XIX wieku.

Obecnie księgozbiór liczy blisko 16 000 woluminów druków zwartych (razem z placówkami 25 000), około 770 tytułów czasopism, 2000 pozycji rękopisów, 1500 operatów zagospodarowania jezior oraz prace doktorskie, normy, tematyczne zestawienia dokumentacyjne i fotokopie.         

Biblioteka IRS jest specjalistyczną biblioteką naukową, posiadającą filie w placówkach terenowych w Żabieńcu k. Warszawy, Giżycku i Gdańsku.

Tematyka zbiorów obejmuje: rybactwo śródlądowe, biologię ryb, systematykę i anatomię, choroby ryb, hodowlę, połowy, rybactwo stawowe, jeziorowe i rzeczne, gospodarkę na zbiornikach zaporowych, hydrobiologię, ekologię wód, ochronę wód i środowiska, wędkarstwo, akwarystykę, prawodawstwo rybackie, zanieczyszczenia i ochronę wód.

Zbiory są opracowane w formie katalogów druków zwartych (autorski i tematyczny wg haseł przedmiotowych) oraz kartoteki czasopism, rękopisów, operatów jeziorowych, prac doktorskich, norm i TZD. Utworzony został elektroniczny katalog czasopism biblioteki IRS na bazie oprogramowania WEBLIS.

Biblioteka udostępnia swe zbiory wg regulaminu (zob. Regulamin) od wtorku do piątku w godzinach 9 – 14.

Czytelnia IRŚ dostępna jest dla każdego kto korzysta ze zbiorów bibliotecznych IRS. Zbiory udostępniane są zgodnie z Regulaminem korzystania z biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Do dyspozycji czytelników są:

  • kartoteka autorska zawartości czasopism polskich i zagranicznych (do 1980 r.)
  • kartoteka tematyczna zawartości czasopism polskich i zagranicznych ułożona według UKD (do 1980 r.)
  • Bibliografia Polskiej Literatury z zakresu rybactwa śródlądowego (od 1985 r.; uaktualniana co roku)
  • Ekspres Informacja (bieżące rekordy z bazy SIGŻ-IR; dwumiesięcznik)

Usługi kserograficzne świadczone są na miejscu w Instytucie.

Godziny otwarcia czytelni: 9.00 – 14.00 (od wtorku do piątku).

Informacja naukowa w IRS - działalność z tego zakresu jest prowadzona od 1962 r.; opracowywaniu podlega cała literatura polska z zakresu rybactwa śródlądowego i nauk biologicznych o wodzie do polskich oraz wybranych międzynarodowych systemów informacji.  Do 1982 r. prowadzono dokumentację naukowo-techniczną w oparciu o karty dokumentacyjne. Pozostałością po tym okresie są katalogi: autorski, tematyczny i czasopiśmienniczy. W DINiP jest propagowana i udostępniana wiedza o istniejących źródłach informacji (tradycyjnych i elektronicznych), a jednocześnie udzielane są instrukcje, jak z nich korzystać.              

Od 1982 r. pod egidą Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR), z którą łączy IRS wieloletnia współpraca, powstał ogólnopolski, skomputeryzowany System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ). Od 1988 r., rozpoczęto tworzenie bazy SIGŻ-IR, która obecnie liczy ponad 17000 rekordów zawierających opisy różnorodnych  publikacji z zakresu rybactwa śródlądowego i nauk o środowisku słodkowodnym i co roku jest zasilana ok. 500 nowoopracowanymi rekordami.     

Wydruk danych wprowadzonych do bazy SIGŻ-IR ukazuje się w postaci kwartalnika abstraktowego „Ekspress Informacja”, oraz w wersji on-line  (http://www.infish.com.pl/wydawnictwo/Express/Express_inf.html

Począwszy od lat 90-tych, w DINiP opracowywane są rekordy do ogólnoświatowych systemów informacji:

AGRIS (Agricultural Information System) – w ramach współpracy z CBR   www.cbr.edu.pl 

ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Information System) -  w ramach współpracy z MIR w Gdyni www.mir.gdynia.pl

        

Elektroniczne źródła informacji naukowej (bazy danych i portale internetowe)

EBSCO –  www.ebsco.host

przynależność do konsorcjum EBSCO pozwala na korzystanie z baz danych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Możliwy jest dostęp do czasopism pełno-tekstowych z różnym zakresem chronologicznym, z różnych dziedzin nauki. Przy pełnych tekstach występuje embargo, zakaz korzystania z bieżących numerów (6 lub 12 miesięcy), ale jednocześnie roczniki archiwalne sięgają lat odległych. Samodzielni pracownicy naukowi IRS korzystają z baz EBSCO za pomocą własnego adresu IP.

AGRIS – on-line za pośrednictwem CBR www.cbr.edu.pl

ASFA –  on line za pośrednictwem MIR lub na CD www.mir.gdynia.pl/ 

SIBROL - baza, która zawiera informacje o badaniach naukowych prowadzonych w IRS dla potrzeb rybactwa śródlądowego (w ramach współpracy z CBR w Warszawie)  (http://www.cbr.edu.pl/sibrol.htm)       

PSJC www.psjc.icm.edu.pl  (Baza abstraktowa polskich czasopism naukowych)

AGORA (www.aginternetwork.org)

DOAJ (www.doaj.org). 

Statystyki połowowe opracowywane przez FAO www.fao.org/fi/statist/statist.asp

Baza faktograficzna  FreshwaterLife:  www.freshwaterlife.org

Międzynarodowy portal biblioteczny  MetaLib  http://www.ucl.ac.uk/Library/metalib.shtml

Międzynarodowy portal rybacki tworzony pod egidą FAO „oneFish” www.onefish.org

Na stronach internetowych CBR  www.cbr.edu.pl znaleźć można informacje dotyczące rolnictwa, w tym także rybactwa.

Łącze AgroWeb na stronach CBR zawiera dział Fishery,              

                         

Bibliografie

DINiP sprawuje funkcję głównego ośrodka bibliograficznego polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego. Pierwsza bibliografia, która ukazała się w 1961 r. zawierała publikacje pracowników i osób współpracujących z IRS, a od 1988 r. w opublikowanych bibliografiach uwzględniono publikacje naukowe, popularnonaukowe i popularne obejmujące całą literaturę polską dotyczącą wód śródlądowych i nauk związanych w szerokim zakresie tematycznym ze środowiskiem wodnym. W 2007 r. Bibliografię polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego” zastąpiliśmy Bibliografią limnologiczno-rybacką zwierającą  prace naukowe  opublikowane   w monografiach i innych drukach zwartych, które ukazały się w Polsce w latach 2003-2005.  Zmiana zawartości bibliografii została podyktowana faktem, że czasopisma są szczegółowo opracowywane do baz danych elektronicznych.

Działalność wydawnicza:

Dział Informacji Naukowej i Promocji (DINiP) prowadzi działalność wydawniczą w zakresie upowszechniania wyników badań naukowych Instytutu: redakcję czasopism, książek, wydawnictw niskonakładowych (materiałów konferencyjnych, instruktażowych, kartograficznych itp.) przygotowanie do druku, opracowanie graficzne publikacji dystrybucję czasopism i książek dokumentację fotograficzną (do celów badawczych i publikacyjnych) dokumentację batymetryczną i morfometryczną jezior Polski małą poligrafię (ksero, inne nietypowe publikacje, oprawy itp.) Ponadto w Dziale Wydawnictw prowadzi się nadzór informatyczny nad komputerami i siecią komputerową IRS.