mgr inż. Iwona Piotrowska

Kontakt
Telefon: 
+48 87 427 91 04

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2007- obecnie Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych

 

ZAKRES PRAC

Prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie chowu i hodowli ryb jesiotrowatych oraz innych gatunków ryb, obejmujące w szczególności:

  • doskonalenie metod kontrolowanego rozrodu ryb jesiotrowatych,
  • doskonalenie i wdrażanie metod chowu i hodowli ryb jesiotrowatych,
  • badania związane z restytucją jesiotra, a zwłaszcza z tworzeniem stad tarłowych i doskonaleniem technik wychowu materiału zarybieniowego,
  • badania podstawowe z zakresu biologii, stanowiące teoretyczne podstawy nowych metod hodowli ryb.                    

 

WYKSZTAŁCENIE

2001-2006 magister inżynier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rybactwa Śródlądowego

2013-2014 studia podyplomowe, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Zarządzanie projektami badawczymi

 

CERTYFIKATY I SZKOLENIA ZAWODOWE

8.03.2016: Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA obejmujący szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.

12.10-16.10.2015: Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA obejmujący szkolenie dla osób odpowiedzialny za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, szkolenie dla osób wykonujących procedury, szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach.

5.07.2014: Certified Project Managment Associate IPMA Level D

 

PROJEKTY

Temat: „Zachowanie oryginalnych czystych populacji siei szlachetnej w Zakładzie Hodowli Ryb Jesiotrowatych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Pieczarkach”, projekt realizowany w ramach PO RYBY 2007-2013, umowa 00020-61713-OR1400036/09/10 z dnia 30 marca 2010/IRS Olsztyn. Wykonawca.

Temat: „Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, umowa Nr 00005-61724-OR400003/10/11 /IRS Olsztyn. Wykonawca.

Temat: „Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb - możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, /Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie, Polskiej Akademii Nauk /IRS Olsztyn. Wykonawca.

Tytuł: „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych”. Projekt realizowany w ramach Środka „3.5. Projekty pilotażowe” objętego osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi – Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” (umowa NR 00004-61724-OR1400001/09/11).  Wykonawca

Tytuł: "Innowacyjna technologia rozrodu i podchowu narybku sandacza w warunkach recyrkulacyjnych", projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wykonawca.

Temat: „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, termin realizacji: 2019-2022. Wykonawca.

Temat: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Wykonawca.

Tytuł: Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)". Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, działania 1.13 “Innowacje”. Wykonawca

Tytuł: Program Doradztwa Rybackiego „Rozradzanie, wylęgarnictwo, podchów ryb i zarybianie” Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytet 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”,  w zakresie działania: 2.2 „Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury”. Wykonawca

 

PUBLIKACJE

M. Kozłowski, M. Szczepkowski, K. Wunderlich, I. Piotrowska, Z. Zakęś 2009 – Efekty podchowu juwenalnego sandacza (Sander lucioperca) w różnych typach basenów – Komun. Ryb. 6: 6-10.

M. Szczepkowski, Z. Zakęś, M. Kozłowski, I. Piotrowska, B. Szczepkowska, K. Wunderlich. Wpływ stosowania dużych zagęszczeń obsad wylęgu sandacza (Sander lucioperca) na efekty jego podchowu w skali półtechniczne. Komun. Ryb. 1 (2009): 1-4.

I. Piotrowska, B. Szczepkowska, M. Kozłowski, K. Wunderlich, M. Szczepkowski. Wpływ rodzaju żywego pokarmu na wyniki podchowu larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill). Komun. Ryb. 2 (2010): 1-4.

M. Kozłowski, Z. Zakęś, M. Szczepkowski, K. Wunderlich, I. Piotrowska, B. Szczepkowska. Impact of light intensity on the results of rearing juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.), in recirculating aquaculture systems. Arch. Pol. Fish. 18 (2010): 77-84.

K. Wunderlich, M. Szczepkowski,  M. Kozłowski, B. Szczepkowska, I. Piotrowska Wpływ dodatku paszowego MIK-1 na wybrane wskaźniki hodowlane młodocianej siei (Coregonus lavaretus L.). Komun. Ryb. 5 (2010): 9-12

M. Szczepkowski, B. Szczepkowska, I. Piotrowska. Inpact of higher stocking density of juvenile Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus Mitchill, on fish growth, oxygen consumption, and ammonia excretion. Arch. Pol. Fish. 19 (2011): 59-67.

 M. Szczepkowski, Z. Zakęś, B. Szczepkowska, I. Piotrowska. Effect of a grading on the survival, growth and cannibalism in pikeperch (Sander lucioperca L.) larvae during intensive culture in RAS. Czech J. Anim. Sci.56 (2011) (11): 483-489.

K. Wunderlich, B. Szczepkowska, M. Szczepkowski, M. Kozłowski, I. Piotrowska. Impact of daily feed rations for juvenile common whitefish Coregonus lavaretus (L.), on rearing indicators and oxygen requirements. Arch. Pol. Fish. 19 (2011): 23-30.

M. Szczepkowski, Z. Zakęś, A. Kapusta, B. Szczepkowska, M. Hopko, S. Jarmołowicz, A. Kowalska, M. Kozłowski, K. Partyka, I. Piotrowska, K. Wunderlich. Growth and survival in earthen ponds of different sizes of juvenile pike reared in recirculating aquaculture systems. Arch. Pol. Fish. 20 (2012): 267-274.

M. Kozłowski, M. Szczepkowski, I. Piotrowska, K. Wunderlich, B. Szczepkowska. Impact of feed ration on growth, feed conversion, and variation in body weights of juvenile pike, Esox lucius L., reared in a recirculating aquaculture system. Arch. Pol. Fish. 20 (2012): 145-152.

I. Piotrowska, B. Szczepkowska, M. Kozłowski, K.Wunderlich, M. Szczepkowski. Results of the larviculture of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) fed different types of diets.  Arch. Pol. Fish. 21(2013): 53-61.

A. Kapusta, K. Partyka, B. Szczepkowska, S. Jarmołowicz, M. Hopko, I. Piotrowska,  A. Kowalska, Z. Zakęś. Impact of diet and culture conditions on the body shape of crucian carp (Carassius carassius L.). Journal of Applied Animal Research. 4 (2013): 462-469.

M. Kozłowski, M. Szczepkowski, I. Piotrowska, K. Wunderlich, A. Szczerbowski. Effect of various feed ration on growth parameters of European perch Perca fluviatilis (L.) reared in a recirculating aquaculture system. Arch. Pol. Fish. 21( 2013): 283-291.

Szczepkowska B., Szczepkowski M., Piotrowska I. Impact of feed rations on growth, selected body parameters and maturation of vendace, Coregonus albula L., reared in RAS. Arch. Pol. Fish. 22 (2014): 145-150.

Ulikowski D., Piotrowska I., Chybowski Ł., Krzywosz T., Traczuk P. Interaction between juvenile narrow-claw crayfish, Astacusleptodactylus (Eschscholtz), and common water frog, Rana esculenta (L.), tadpoles or common blue damselfly, Enallagma cyathigerum (Charpentier), larvae during rearing under controlled conditions. Arch. Pol. Fish. 22 (2014): 257-264.

Kozłowski M., Szczepkowski M., Wunderlich K., Szczepkowska B., Piotrowska I. Polyculture of juvenile stages of pikeperch (Sander lucioperca L.) and sterlet (Acipenser ruthenus L.) in recirculating systems. Arch. Pol. Fish. 22 (2014): 237-242.

Zakęś Z., Szczepkowski M., Szczepkowska B., Kowalska A., Kapusta A., Jarmołowicz S., Piotrowska I., Kozłowski M., Partyka K., Wunderlich K., Hopko M. Effects of stocking earthen ponds with pikeperch (Sander lucioperca (L.)) fingerlings reared in recirculating aquaculture systems – effects of fish size and presence of predators. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(2015) (1): 5-11.

Szczepkowski M., Zakęś Z., Szczepkowska B., Piotrowska I., Kozłowski M., Wunderlich K., Kapusta A. Tag retention, growth rate, and survival of juvenile pike tagged with visible implant elastomer and coded wired tags. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21 (2015) (1): 12-16.

Kozłowski M., Szczepkowski M., Wunderlich K., Piotrowska I., Szczepkowska B. Effect of visible implant elastomers (VIE) on the growth, survival, and tag retention in juvenile Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) in laboratory conditions. Aquaculture Research 48 (2017): 1849–1855.       

Piotrowska I., Szczepkowska B., Szczepkowski M., Kozłowski M. Assessment of the impact of the timing of first feeding with live and formulated feeds on the survival and growth of larvae Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus Mitchill) in recirculating systems. Fish. Aquat. Life 26 (2018) (2): 111-120.

Kozłowski M., Szczepkowski M., Piotrowska I., Szczepkowska B. Impact of feed ration on the growth and body weight variation in pikeperch (Sander lucioperca L.) at different life stages in a recirculating aquaculture system. Fish. Aquat. Life 26 (2018): 201-210.

Kozłowski M., Szczepkowski M., Piotrowska I., Szczepkowska B. Effect of visible implant elastomers (VIE) and coded wire tags (CWT) on the growth, survival, and tag retention of juvenile European whitefish (Coregonus lavaretus).  Fish. Aquat. Life 27 (2019) (2): 64 – 71.

Kozłowski M., Piotrowska I., Szczepkowska B. Effect of feed pellet size and tank water level on growth performance in juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.), reared in a recirculating system. Fish. Aquat. Life  29 (2021) (2): 88 – 99.

Piotrowska I., Szczepkowska B., Kozłowski M Influence of the size and form of Artemia sp. nauplii on the growth and survival of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus Mitchill) larvae. Fish. Aquat. Life  29 (2021) (2): 69 – 79.

Kozłowski M., Piotrowska I. Effect of size grading on growth, survival, and cannibalism in larval and juvenile pike, Esox lucius (L.), reared in recirculating systems. Aquaculture International (2022) DOI: 10.1007/s10499-022-00899-3