mgr inż. Piotr Traczuk

Kontakt
Telefon: 
+48 87 428 38 81

Wykształcenie:

2001 - Magister inżynier rybactwa śródlądowego – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa.

 

Przebieg zatrudnienia

2004 - 2008: Zakład Rybactwa Jeziorowego, specjalista,

od 2009: Zakład Rybactwa Jeziorowego, asystent,

 

Zainteresowania badawcze:

-         rybactwo jeziorowe,

-         biologia ryb i raków,

-         charakterystyka zespołów ichtiofauny,

-         modelowanie populacji ryb,

-         czynna i bierna ochrona ichtiofauny,

-         wpływ kormorana na ichtiofaunę,

-         wędkarstwo – charakterystyka i oddziaływanie na ekosystemy wodne.

 

Bieżąca problematyka badawcza:

-         obserwacje populacji kormorana związanej z jeziorami - dynamika wzrostu populacji, wielkość i składu diety oraz wpływ na stan ichtiofauny i środowisko jezior

-         bieżąca obserwacja stanu populacji raków: szlachetnego, błotnego, pręgowatego i sygnałowego,

-         kształtowanie zespołów ichtiofauny jezior w warunkach komercyjnej gospodarki rybackiej i na obszarach chronionych;

-         monitoring i ochrona ekosystemów wodnych,

-         ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

  • Krzywosz T., Ulikowski D., Traczuk P. 2006 – Estimated population abundance of catchable signal crayfish (Pacifastacus leniusculus (Dana)) and spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus (Raf.)) in Lake Pobłędzie (Northeastern Poland) – Archives of Polish Fisheries, 14: 141-146
  • Chybowski Ł., Krzywosz T., Białokoz W., Łastowska A., Traczuk P. 2007 – Ichtiofauna i astakofauna jeziora Oświn. Maszynopis IRS, ss. 16.
  • Krzywosz T., Traczuk P. 2009 – Skład diety kolonii kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis (L.) na Jeziorze Dobskim – Komun. Ryb. 2: 15-19.
  • Krzywosz T., Traczuk P., Ulikowski D. 2009 - The impact of raised water level on a winter anoxia lake on the population of narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus (Esch.) – Arch. Pol. Fish. 16(3): 85-88.
  • Krzywosz T. Szymkiewicz M, Traczuk P. 2009 - Rola zwierząt prawnie chronionych w rybactwie woj. warmińsko-mazurskiego. W. A. Wołos (red.) Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim. Wyd. IRS, Olsztyn: 163-178.
  • Białokoz W., Chybowski Ł., Krzywosz T., Traczuk P. 2009 – Ichtyofauna of the rivers in the Romincka Forest (Pregola River basin, northeastern Poland). Arch. Pol. Fisch. 17(2): 77-84.
  • Krzywosz T., Traczuk P. 2009 – Inwentaryzacja kolonii lęgowych kormorana czarnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2009 r. Maszynopis, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Urz. Woj. Olsztyn.

 

Opracowania o charakterze aplikacyjnym:

Operaty gospodarki rybackiej w obwodach rybackich.