prof. dr hab. Jacek Wolnicki

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 74 86; +48 691 472 617

Wykształcenie

 • 1978, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, magister biologii
 • 1987, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor nauk przyrodniczych
 • 2005, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa; specjalność: akwakultura, ryby karpiowate
 • 2011, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, profesor nauk rolniczych

 

Przebieg zatrudnienia

 • 1996-2001: Zakład Rybactwa Stawowego, kierownik Pracowni Biologii i Chowu Ryb
 • 2001-2003: Zakład Rybactwa Stawowego, zastępca kierownika Zakładu
 • 2003-obecnie: Zakład Rybactwa Stawowego, kierownik Zakładu.

 

Główne zainteresowania badawcze

 • biologia ryb karpiowatych (Barbus barbus, Carassius carassius, Chondrostoma nasus, Tinca tinca, Vimba vimba i in.)
 • akwakultura – doskonalenie biotechnik rozrodu ryb karpiowatych i podchowu wczesnych ich stadiów w warunkach kontrolowanych, doskonalenie metod kontrolowanego wychowu i utrzymania stad podstawowych gatunków ryb karpiowatych cennych pod względem przyrodniczym i/lub gospodarczym
 • czynna ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków ryb karpiowatych, ze szczególnym uwzględnieniem strzebli błotnej Eupallasella percnurus

 

Członkostwo w radach naukowych i organizacjach

 • 2003-obecnie: Rada Naukowa IRS w Olsztynie
 • 2000-obecnie: Polskie Towarzystwo Rybackie
 • 2006-obecnie: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (od 2009 r. członek prezydium Zarządu Głównego, skarbnik), od 2004 roku członek Komisji Nagród im. Prof. Mariana Gieysztora (od 2012 r. Przewodniczący Komisji)

 

Działalność redakcyjna

 • 2006-obecnie: członek Komitetu Redakcyjnego (redaktor działu) w czasopiśmie naukowym Acta Ichthyologica et Piscatoria (Szczecin).
 • 2012-obecnie: członek Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa Fauna Słodkowodna Polski (kadencja 2012-2015), serii edytowanej przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.

 

Promotorstwo w przewodach doktorskich

 • 2010: promotor pracy doktorskiej mgr Justyny Sikorskiej (Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu) pt. „Metody przeciwdziałania negatywnym skutkom intensywnego żywienia starterami młodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych” (praca obroniona 22.02.2010 r.)

 

Granty

 • 1992-1994: projekt badawczy KBN nr 5 5470 91 02 pt. „Badania nad adaptacją laboratoryjnych biotechnik podchowu wylęgu ryb stawowych (szczupak, jaź, karp, lin) do warunków realizacyjnych skali półtechnicznej doświadczalnej podchowalni” (wykonawca).
 • 1997-1999: projekt badawczy KBN nr 5 P06E 009 10 pt. „Testy stresu jako pośrednia metoda oceny materiału zarybieniowego” (kierownik).
 • 1999-2001: projekt badawczy KBN nr 5 P06E 049 14 pt. „Przyspieszony wychów tarlaków cennych gatunków ryb karpiowatych od stadiów larwalnych w warunkach kontrolowanych” (główny wykonawca).
 • 2001-2004: projekt badawczy KBN nr 6 P04G 055 21 pt. „Biotechniki kontrolowanego rozrodu i wychowu materiału zarybieniowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Dybowski, 1916) oraz genetyczne podstawy jego wykorzystania do czynnej ochrony gatunku” (kierownik).
 • 2005-2008: projekt badawczy MEiN nr 2 P04G 116 29 pt. „Ocena stanu populacji strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) w ekosystemach wodnych Polesia Lubelskiego i program ochrony gatunku w tym regionie kraju” (wykonawca).
 • 2008-2011: projekt badawczy MNiSW nr N N311 2975 35 pt. „Wykorzystanie pokarmu naturalnego i temperatury wody do zapobiegania deformacjom szkieletu u młodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych” (wykonawca).
 • 2010-2013: projekt badawczy MNiSW nr N N311 3248 39 pt. „Określenie wielkości, struktury płciowej i wiekowej oraz zmienności genetycznej zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej Eupallasella percnurus, jako podstawa jej czynnej ochrony w Polsce” (kierownik).
 • 2011-2014: projekt badawczy NCN nr 2011/01/D/NZ9/00254 pt. „Opracowanie metod utrzymywania w warunkach kontrolowanych i wykorzystywania do rozrodu stada podstawowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus oraz kriokonserwowania jej nasienia do celów czynnej ochrony gatunku” (wykonawca).
 • 2015-2018: projekt badawczy NCN nr 2014/15/B/NZ9/05240 pt. „Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku genów zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej (Eupallasella percnurus)” (kierownik).

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2004: medal Mazowieckiej Niezapominajki, przyznany za zasługi dla ochrony strzebli błotnej w województwie mazowieckim (wniosek wojewódzkiego Konserwatora Przyrody).
 • 2005: nagroda Dyrektora IRS za osiągnięcia naukowe w 2004 r.
 • 2006: nagroda Dyrektora IRS za osiągnięcia naukowe w 2005 r.
 • 2009: nagroda Dyrektora IRS za dorobek naukowy w 2008 r.
 • 2011: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2010 r.
 • 2012: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2011 r.
 • 2013: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2012 r.

 

Dorobek naukowy

Łącznie 294 publikacje (79 oryginalnych prac twórczych, 80 rozdziałów w wydawnictwach książkowych i 135 artykułów popularnonaukowych), 159 doniesień konferencyjnych (102 referaty i 57 posterów), redakcja 9 wydawnictw książkowych, redakcja 3 wydawnictw naukowych (Guest Editor w: Aquaculture International, 2006; Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2009; Archives of Polish Fisheries, 2011), 15 ekspertyz i opinii, tłumaczenie 5 książek o tematyce wędkarskiej lub przyrodniczej.

 

Wybrane publikacje naukowe

 1. Kamiński R., Sikorska J., Wolnicki J. 2021 – Extracorporeal acidic predigestion of commercial dry diets can reduce the incidence of body deformities in the stomachless fish crucian carp (Carassius carassius L.) – Fisheries & Aquatic Life 29: 62-68.
 2. Kamiński R., Judycka S., Sikorska J., Wolnicki J. 2021 – Hormonal treatment with Ovopel increases sperm production in lake minnow, Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) – Fisheries & Aquatic Life 29(1): 50-53. DOI 10.2478/aopf-2021-0006
 3. Kaczmarczyk D., Wolnicki J. 2020 – Genassemblage 2.0 software facilitates conservation of genetic variation of captively propagated species – Scientific Reports 10: 17871  doi.org/10.1038/s41598-020-74683-9.
 4. Sikorska J., Judycka S., Kamiński R., Wolnicki J. 2020 – Quality and quantity parameters of semen in endangered cyprinid fish lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), from six Polish populations – Fisheries & Aquatic Life 28: 200-204. doi: 10.2478/aopf-2020-0024
 5. Wolnicki J., Sikorska J. 2019 – Czynna ochrona strzebli błotnej Eupallasella percnurus w Polsce: skuteczna rewitalizacja siedliska na zanikającym stanowisku Barłożnia Wolsztyńska – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75, 4: 243-253.
 6. Wolnicki J., Kolasa Sz., Sikorska J. 2018 – Restytucja strzebli błotnej Eupallasella percnurus w Poleskim Parku Narodowym – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74, 2: 117-125.
 7. Sikorska J., Kondera E., Kamiński R., Ługowska K., Witeska M., Wolnicki J. 2018 – Effect of four rearing water temperatures on some performance parameters of larval and juvenile crucian carp, Carassius carassius, under controlled conditions – Aquaculture Research 49, 12: 3874-3880.
 8. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2017 – Combined effects of water temperature and daily food availability period on the growth and survival of tench (Tinca tinca) larvae – Aquaculture Research 48: 3809-3816.
 9. Kamiński R., Sikorska J., Wolnicki J. 2017 – Diet and water temperature affect body deformities in juvenile tench Tinca tinca (L.) reared under controlled conditions – Aquaculture Research 48: 1327-1337. doi:10.1111/are.12974
 10. Kamiński R., Sikorska J., Polak-Juszczak L., Wolnicki J. 2017 – Effects of temperature on growth, food utilization efficiency, body chemical composition and incidence of deformities in juvenile tench Tinca tinca (L.) fed a commercial starter and/or natural food – Acta Ichthyologica et Piscatoria 47 (1): 63-71.
 11. Kusznierz J., Paśko Ł., Maślak R. Pietras-Lebioda A., Borczyk B., Tagayev D., Sergiel A., Wolnicki J. 2017 – Broad-scale morphometric diversity in the lake minnow Eupallasella percnurus (Cyprinidae: Pisces) – Annales Zoologici Fennici 54: 357-371.
 12. Hliwa P., Król J., Sikorska J., Wolnicki J., Dietrich G.J., Kamiński R., Stabińska A., Ciereszko A. 2017 – Gonadogenesis and annual reproductive cycles of an endangered cyprinid fish – lake minnow Eupallasella percnurus  (Pallas, 1814) – Animal Reproduction Science 176: 40-50. doi: 10.2478/aopf-2021-0008
 13. Kaczmarczyk D., Wolnicki J. 2016 – Genetic diversity of the critically endangered lake minnow Eupallasella percnurus in Poland and its implications for conservation PLoS ONE 11(12), e0168191.
 14. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Liszewska E., Ciereszko A. 2015 – Short-term storage and cryopreservation of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) sperm – Journal of Applied Ichthyology 31 (Suppl. 1): 75-78.
 15. Dietrich G., Pecio A., Sikorska J., Wolnicki J., Słowińska J., Hliwa P., Kamiński R., Andronowska A., Ciereszko A. 2014 – Characterization of lake minnow Eupallasella percnurus semen in relation to sperm morphology, regulation of sperm motility and interpopulation diversity – Journal of Fish Biology 85: 446-455. doi:10.1111/jfb.12435
 16. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Garcia V. 2013 – Effects of temperature on growth, survival and body composition in larvae of barbel, Barbus barbus (L.) – Aquaculture International 21: 829-841.
 17. Kamler E., Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2012 – Effects of diet and temperature on condition, proximate composition and three major macro elements, Ca, P and Mg, in barbel Barbus barbus juveniles – Reviews in Fish Biology and Fisheries 22: 767-777.
 18. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2012 – Effect of different diets on body mineral content, growth and survival of barbel Barbus barbus  (L.) larvae reared under controlled conditions – Archives of Polish Fisheries 20: 3-10.
 19. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2012 – Effects of photothermal manipulations on the artificial reproduction of barbel Barbus barbus (L.): a pilot study – Acta Ichthyologica et Piscatoria42: 329-333.
 20. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – Preliminary characteristics of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.), semen – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 133-136.
 21. Hliwa P., Wolnicki J., Król J., Sikorska J., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – State of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), gonads during pre-spawning season – preliminary results – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 137-143.
 22. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J. 2011 – Physical and chemical water properties in water bodies inhabited by the endangered lake minnow,  Eupallasella percnurus (Pall.), in central Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 153-159.
 23. Popiołek M., Kubizna J., Wolnicki J., Kusznierz J. 2011 – Parasites of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.): The state of knowledge and threats – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 167-173.
 24. Radtke G., Wolnicki J., Kamiński R. 2011 – Occurrence, threats and protection of the endangered lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Pomorskie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 183-193.
 25. Sikorska J., Wolnicki J. 2011 –  Occurrence, threats, and the need for active protection of the lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Wielkopolskie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 223-226.
 26. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2011 – Size and structure of a new lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) population established by translocations –  Archives of Polish Fisheries 19, 3: 195-200.
 27. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J., Radtke G. 2011 –  Lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in Poland – past and present occurrence and protection – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 217-222.
 28. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2011 – Occurrence, threats and active protection of the lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Mazowieckie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 209-216.
 29. Wolnicki J., Sikorska J., Kolejko M. 2011 – Lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Lubelskie Voivodeship in Poland – occurrence, threats, and protection – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 201-208.
 30. Sikorska J., Wolnicki J. 2010 – Cadmium and copper toxicity to tench Tinca tinca (L.) larvae after a short term exposure – Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 3: 417-423.
 31. Kamiński R., Kamler E., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2010 – Condition, growth and food conversion in barbel, Barbus barbus (L.) juveniles under different temperature/ diet combinations – Journal of Thermal Biology 35: 422-427.
 32. Ostaszewska T., Dąbrowski K., Kamaszewski M., Grochowski P., Verri T., Rzepkowska M., Wolnicki J. 2010 – Effect of plant protein based diet supplemented with dipeptyde or free amino acids on PEPT1, PEPT2 expression and digestive tract morphology in common carp (Cyprinus carpio L.) – Comparative Biochemistry and Physiology, Part A157, 2: 158-169.
 33. Wolnicki J., Radtke G. 2010 – Threats to existence of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas) sites in Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 7: 473-477.
 34. Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2009 – Response of larval and juvenile rudd Scardinius erythrophthalmus (L.) to different diets under controlled conditions – Czech Journal of Animal Science 54, 7: 331-337.
 35. Wolnicki J., Radtke G. 2009 – Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) w Polsce – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 329-340.
 36. Wolnicki J., Sikorska J. 2009 – Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas) na ziemiach polskich do końca XX wieku – Komunikaty Rybackie 2: 10-13.
 37. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J. 2008 – Assessment of the size and structure of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) population inhabiting a small water body in Central Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 5, 2: 181-189.
 38. Kamler E., Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008 – Fatty acid composition, growth and morphological deformities in juvenile cyprinid, Scardinius erythrophthalmus fed formulated diet supplemented with natural food – Aquaculture 278/1-4: 69-76.
 39. Witeska M., Kozińska A., Wolnicki J., Sikorska J., Kaminski R., Pruska A. 2007 – Diet-influenced Performance of Juvenile Common Carp (Cyprinus carpio L.) after Experimental Aeromonas Infection – The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh59: 146-154.
 40. Kamiński R., Kamler E., Korwin-Kossakowski M., Myszkowski L., Wolnicki J. 2006 – Effects of different incubation temperatures on the yolk-feeding stage of Eupallasella percnurus (Pallas) – Journal of Fish Biology 68: 1077-1090.
 41. Kamler E., Myszkowski L., Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Does overfeeding affect tench Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 99-111.
 42. Kamler E., Wolnicki J. 2006 – The biological background for the production of stocking material of 11 European rheophilic cyprinids. A review – Archiv für Hydrobiologie Suppl. 158/4 (Large Rivers 16, 4): 667-687.
 43. Kusznierz J., Borsuk P., Kamiński R., Koper M., Myszkowski L., Popović D., Wolnicki J., Stanković A. 2006 – Low genetic variability among the lake minnow Eupallasella percnurus (Cypriniformes, Cyprinidae) populations in Poland – Fisheries Management and Ecology 13: 131-134.
 44. Ostaszewska T., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Morphological changes of digestive structures in starved Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 113-126.
 45. Sikorska J., Wolnicki J. 2006 – Cadmium toxicity to rudd, Scardinius erythrophthalmus (L.), larvae after short-term exposure – Archives of Polish Fisheries 14: 15-27.
 46. Witeska M., Jezierska B., Wolnicki J. 2006 – Respiratory and hematological response of tench, Tinca tinca (L.) to a short-term cadmium exposure – Aquaculture International 14: 141-152.
 47. Wolnicki J., Kolejko M., Sikorska J. 2006 – Present state of the occurrence of lake minnow  Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) in the Lubelskie Voivodeship (Poland) – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 3: 250-256.
 48. Wolnicki J., Myszkowski L., Korwin-Kossakowski M., Kamiński R., Stanny L.A. 2006 – Effects of different diets on juvenile tench, Tinca tinca (L.), reared under controlled conditions – Aquaculture International 14: 89-98.
 49. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Kusznierz J., Myszkowski L., Wolnicki J. 2005 – Response of a juvenile cyprinid, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas), to different diets – Aquaculture International 13: 479-486.
 50. Popiołek M., Okulewicz J., Kusznierz J., Wolnicki J. 2005 – Nematodes found in endangered and poorly known cyprinid fish, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) – Helminthologia 42: 89‑91.
 51. Wolnicki J. 2005 – Intensive rearing of early stages of cyprinid fish under controlled conditions – Archives of Polish Fisheries 13, Suppl. 1: 5-87.