prof. dr hab. Jacek Wolnicki

Kontakt
Telefon: 
+48 22 756 74 86; +48 691 472 617

Wykształcenie

 • 1978, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, magister biologii
 • 1987, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor nauk przyrodniczych
 • 2005, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa; specjalność: akwakultura, ryby karpiowate
 • 2011, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, profesor nauk rolniczych

 

Przebieg zatrudnienia

 • 1996-2001: Zakład Rybactwa Stawowego, kierownik Pracowni Biologii i Chowu Ryb
 • 2001-2003: Zakład Rybactwa Stawowego, zastępca kierownika Zakładu
 • 2003-obecnie: Zakład Rybactwa Stawowego, kierownik Zakładu.

 

Główne zainteresowania badawcze

 • biologia ryb karpiowatych (Barbus barbus, Carassius carassius, Chondrostoma nasus, Tinca tinca, Vimba vimba i in.)
 • akwakultura – doskonalenie biotechnik rozrodu ryb karpiowatych i podchowu wczesnych ich stadiów w warunkach kontrolowanych, doskonalenie metod kontrolowanego wychowu i utrzymania stad podstawowych gatunków ryb karpiowatych cennych pod względem przyrodniczym i/lub gospodarczym
 • czynna ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków ryb karpiowatych, ze szczególnym uwzględnieniem strzebli błotnej Eupallasella percnurus

 

Członkostwo w radach naukowych i organizacjach

 • 2003-obecnie: Rada Naukowa IRS w Olsztynie
 • 2000-obecnie: Polskie Towarzystwo Rybackie
 • 2006-obecnie: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (od 2009 r. członek prezydium Zarządu Głównego, skarbnik), od 2004 roku członek Komisji Nagród im. Prof. Mariana Gieysztora (od 2012 r. Przewodniczący Komisji)

 

Działalność redakcyjna

 • 2006-obecnie: członek Komitetu Redakcyjnego (redaktor działu) w czasopiśmie naukowym Acta Ichthyologica et Piscatoria (Szczecin).
 • 2012-obecnie: członek Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa Fauna Słodkowodna Polski (kadencja 2012-2015), serii edytowanej przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.

 

Promotorstwo w przewodach doktorskich

 • 2010: promotor pracy doktorskiej mgr Justyny Sikorskiej (Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu) pt. „Metody przeciwdziałania negatywnym skutkom intensywnego żywienia starterami młodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych” (praca obroniona 22.02.2010 r.)

 

Granty

 • 1992-1994: projekt badawczy KBN nr 5 5470 91 02 pt. „Badania nad adaptacją laboratoryjnych biotechnik podchowu wylęgu ryb stawowych (szczupak, jaź, karp, lin) do warunków realizacyjnych skali półtechnicznej doświadczalnej podchowalni” (wykonawca).
 • 1997-1999: projekt badawczy KBN nr 5 P06E 009 10 pt. „Testy stresu jako pośrednia metoda oceny materiału zarybieniowego” (kierownik).
 • 1999-2001: projekt badawczy KBN nr 5 P06E 049 14 pt. „Przyspieszony wychów tarlaków cennych gatunków ryb karpiowatych od stadiów larwalnych w warunkach kontrolowanych” (główny wykonawca).
 • 2001-2004: projekt badawczy KBN nr 6 P04G 055 21 pt. „Biotechniki kontrolowanego rozrodu i wychowu materiału zarybieniowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Dybowski, 1916) oraz genetyczne podstawy jego wykorzystania do czynnej ochrony gatunku” (kierownik).
 • 2005-2008: projekt badawczy MEiN nr 2 P04G 116 29 pt. „Ocena stanu populacji strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) w ekosystemach wodnych Polesia Lubelskiego i program ochrony gatunku w tym regionie kraju” (wykonawca).
 • 2008-2011: projekt badawczy MNiSW nr N N311 2975 35 pt. „Wykorzystanie pokarmu naturalnego i temperatury wody do zapobiegania deformacjom szkieletu u młodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych” (wykonawca).
 • 2010-2013: projekt badawczy MNiSW nr N N311 3248 39 pt. „Określenie wielkości, struktury płciowej i wiekowej oraz zmienności genetycznej zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej Eupallasella percnurus, jako podstawa jej czynnej ochrony w Polsce” (kierownik).
 • 2011-2014: projekt badawczy NCN nr 2011/01/D/NZ9/00254 pt. „Opracowanie metod utrzymywania w warunkach kontrolowanych i wykorzystywania do rozrodu stada podstawowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus oraz kriokonserwowania jej nasienia do celów czynnej ochrony gatunku” (wykonawca).
 • 2015-2018: projekt badawczy NCN nr 2014/15/B/NZ9/05240 pt. „Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku genów zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej (Eupallasella percnurus)” (kierownik).

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2004: medal Mazowieckiej Niezapominajki, przyznany za zasługi dla ochrony strzebli błotnej w województwie mazowieckim (wniosek wojewódzkiego Konserwatora Przyrody).
 • 2005: nagroda Dyrektora IRS za osiągnięcia naukowe w 2004 r.
 • 2006: nagroda Dyrektora IRS za osiągnięcia naukowe w 2005 r.
 • 2009: nagroda Dyrektora IRS za dorobek naukowy w 2008 r.
 • 2011: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2010 r.
 • 2012: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2011 r.
 • 2013: nagroda Dyrektora IRS za upowszechnianie osiągnięć naukowych w liczących się czasopismach w 2012 r.

 

Dorobek naukowy

Łącznie 294 publikacje (79 oryginalnych prac twórczych, 80 rozdziałów w wydawnictwach książkowych i 135 artykułów popularnonaukowych), 159 doniesień konferencyjnych (102 referaty i 57 posterów), redakcja 9 wydawnictw książkowych, redakcja 3 wydawnictw naukowych (Guest Editor w: Aquaculture International, 2006; Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2009; Archives of Polish Fisheries, 2011), 15 ekspertyz i opinii, tłumaczenie 5 książek o tematyce wędkarskiej lub przyrodniczej.

 

Wybrane publikacje naukowe

 1. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Garcia V. 2013 – Effects of temperature on growth, survival and body composition in larvae of barbel, Barbus barbus (L.) – Aquaculture International 21: 829-841.
 2. Kamler E., Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2012 – Effects of diet and temperature on condition, proximate composition and three major macro elements, Ca, P and Mg, in barbel Barbus barbus juveniles – Reviews in Fish Biology and Fisheries 22: 767-777.
 3. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2012 – Effect of different diets on body mineral content, growth and survival of barbel Barbus barbus  (L.) larvae reared under controlled conditions – Archives of Polish Fisheries 20: 3-10.
 4. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2012 – Effects of photothermal manipulations on the artificial reproduction of barbel Barbus barbus (L.): a pilot study – Acta Ichthyologica et Piscatoria42: 329-333.
 5. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – Preliminary characteristics of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.), semen – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 133-136.
 6. Hliwa P., Wolnicki J., Król J., Sikorska J., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – State of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), gonads during pre-spawning season – preliminary results – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 137-143.
 7. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J. 2011 – Physical and chemical water properties in water bodies inhabited by the endangered lake minnow,  Eupallasella percnurus (Pall.), in central Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 153-159.
 8. Popiołek M., Kubizna J., Wolnicki J., Kusznierz J. 2011 – Parasites of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.): The state of knowledge and threats – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 167-173.
 9. Radtke G., Wolnicki J., Kamiński R. 2011 – Occurrence, threats and protection of the endangered lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Pomorskie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 183-193.
 10. Sikorska J., Wolnicki J. 2011 –  Occurrence, threats, and the need for active protection of the lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Wielkopolskie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 223-226.
 11. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2011 – Size and structure of a new lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) population established by translocations –  Archives of Polish Fisheries 19, 3: 195-200.
 12. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J., Radtke G. 2011 –  Lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in Poland – past and present occurrence and protection – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 217-222.
 13. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2011 – Occurrence, threats and active protection of the lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Mazowieckie Voivodeship in Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 209-216.
 14. Wolnicki J., Sikorska J., Kolejko M. 2011 – Lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), in Lubelskie Voivodeship in Poland – occurrence, threats, and protection – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 201-208.
 15. Sikorska J., Wolnicki J. 2010 – Cadmium and copper toxicity to tench Tinca tinca (L.) larvae after a short term exposure – Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 3: 417-423.
 16. Kamiński R., Kamler E., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2010 – Condition, growth and food conversion in barbel, Barbus barbus (L.) juveniles under different temperature/ diet combinations – Journal of Thermal Biology 35: 422-427.
 17. Ostaszewska T., Dąbrowski K., Kamaszewski M., Grochowski P., Verri T., Rzepkowska M., Wolnicki J. 2010 – Effect of plant protein based diet supplemented with dipeptyde or free amino acids on PEPT1, PEPT2 expression and digestive tract morphology in common carp (Cyprinus carpio L.) – Comparative Biochemistry and Physiology, Part A157, 2: 158-169.
 18. Wolnicki J., Radtke G. 2010 – Threats to existence of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas) sites in Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 7: 473-477.
 19. Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2009 – Response of larval and juvenile rudd Scardinius erythrophthalmus (L.) to different diets under controlled conditions – Czech Journal of Animal Science 54, 7: 331-337.
 20. Wolnicki J., Radtke G. 2009 – Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) w Polsce – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 329-340.
 21. Wolnicki J., Sikorska J. 2009 – Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas) na ziemiach polskich do końca XX wieku – Komunikaty Rybackie 2: 10-13.
 22. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J. 2008 – Assessment of the size and structure of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) population inhabiting a small water body in Central Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 5, 2: 181-189.
 23. Kamler E., Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008 – Fatty acid composition, growth and morphological deformities in juvenile cyprinid, Scardinius erythrophthalmus fed formulated diet supplemented with natural food – Aquaculture 278/1-4: 69-76.
 24. Witeska M., Kozińska A., Wolnicki J., Sikorska J., Kaminski R., Pruska A. 2007 – Diet-influenced Performance of Juvenile Common Carp (Cyprinus carpio L.) after Experimental Aeromonas Infection – The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh59: 146-154.
 25. Kamiński R., Kamler E., Korwin-Kossakowski M., Myszkowski L., Wolnicki J. 2006 – Effects of different incubation temperatures on the yolk-feeding stage of Eupallasella percnurus (Pallas) – Journal of Fish Biology 68: 1077-1090.
 26. Kamler E., Myszkowski L., Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Does overfeeding affect tench Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 99-111.
 27. Kamler E., Wolnicki J. 2006 – The biological background for the production of stocking material of 11 European rheophilic cyprinids. A review – Archiv für Hydrobiologie Suppl. 158/4 (Large Rivers 16, 4): 667-687.
 28. Kusznierz J., Borsuk P., Kamiński R., Koper M., Myszkowski L., Popović D., Wolnicki J., Stanković A. 2006 – Low genetic variability among the lake minnow Eupallasella percnurus (Cypriniformes, Cyprinidae) populations in Poland – Fisheries Management and Ecology 13: 131-134.
 29. Ostaszewska T., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Morphological changes of digestive structures in starved Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 113-126.
 30. Sikorska J., Wolnicki J. 2006 – Cadmium toxicity to rudd, Scardinius erythrophthalmus (L.), larvae after short-term exposure – Archives of Polish Fisheries 14: 15-27.
 31. Witeska M., Jezierska B., Wolnicki J. 2006 – Respiratory and hematological response of tench, Tinca tinca (L.) to a short-term cadmium exposure – Aquaculture International 14: 141-152.
 32. Wolnicki J., Kolejko M., Sikorska J. 2006 – Present state of the occurrence of lake minnow  Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) in the Lubelskie Voivodeship (Poland) – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 3: 250-256.
 33. Wolnicki J., Myszkowski L., Korwin-Kossakowski M., Kamiński R., Stanny L.A. 2006 – Effects of different diets on juvenile tench, Tinca tinca (L.), reared under controlled conditions – Aquaculture International 14: 89-98.
 34. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Kusznierz J., Myszkowski L., Wolnicki J. 2005 – Response of a juvenile cyprinid, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas), to different diets – Aquaculture International 13: 479-486.
 35. Popiołek M., Okulewicz J., Kusznierz J., Wolnicki J. 2005 – Nematodes found in endangered and poorly known cyprinid fish, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) – Helminthologia 42: 89‑91.
 36. Wolnicki J. 2005 – Intensive rearing of early stages of cyprinid fish under controlled conditions – Archives of Polish Fisheries 13, Suppl. 1: 5-87.