Zakład Rybactwa Stawowego

Kontakt
Adres: 
05-500, Piaseczno 1, Żabieniec, ul. Główna 48
Telefon: 
+48 22 756 20 44
+48 22 756 20 88
+48 22 756 74 86
Skład osobowy

Charakterystyka obszaru badań

Zakład Rybactwa Stawowego prowadzi prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie biologii, chowu i hodowli ryb w warunkach kontrolowanych i stawowych, których celem jest doskonalenie:

 • biotechnik kontrolowanego rozrodu, chowu i hodowli cennych gatunków ryb, głównie karpiowatych, w tym gatunków ginących i zagrożonych;
 • wprowadzania nowych gatunków ryb do akwakultury;
 • wdrażania i upowszechniania postępu naukowo-technicznego w dziedzinie akwakultury ryb karpiowatych;
 • metod czynnej ochrony zagrożonych gatunków ryb;
 • metod analizy produkcyjnych i pozaprodukcyjnych aspektów rybactwa stawowego.

 

Działalność usługowa

 • doradztwo, wykonywanie ekspertyz i opinii z dziedziny szeroko rozumianego rybactwa stawowego i akwakultury ryb karpiowatych;
 • testowanie przydatności pasz przemysłowych dla podchowywanych w warunkach kontrolowanych larw i stadiów młodocianych ryb karpiowatych;
 • produkcja i sprzedaż materiału zarybieniowego reofilnych ryb karpiowatych;
 • współpraca z okręgami Polskiego Związku Wędkarskiego i innymi ośrodkami rybackimi w zakresie produkcji materiału zarybieniowego ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych i stawach.

 

Realizowane projekty

 • 2002-2015: projekt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pt. „Ochrona populacji strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) na obszarze Mazowsza” (kierownik: prof. dr hab. Jacek Wolnicki; wykonawcy: dr inż. Rafał Kamiński, dr Justyna Sikorska).
 • 2004-obecnie: Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej pt. „Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli w roku …..” (wykonawcy: dr inż. Andrzej Lirski, dr Leszek Myszkowski, st. technik Jadwiga Zbrojkiewicz).
 • 2011-2014: projekt badawczy NCN nr DEC-2011/01/D/NZ9/00254 pt. „Opracowanie metod utrzymywania w warunkach kontrolowanych i wykorzystywania do rozrodu stada podstawowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus oraz kriokonserwowania jej nasienia do celów czynnej ochrony gatunku” (kierownik: dr Justyna Sikorska; wykonawcy z ZRS: prof. dr hab. Jacek Wolnicki, dr inż. Rafał Kamiński).
 • 2012-2015: projekt badawczy NCN nr 2011/03/B/NZ8/02093 pt. „Eksploatacja agregacji zooplanktonu a dostosowanie u ryb strefy umiarkowanej i tropikalnej w aspekcie globalnego ocieplenia” (projekt Uniwersytetu Warszawskiego; wykonawca z ZRS: prof. dr hab. Jacek Wolnicki).
 • 2015-2018: projekt badawczy NCN nr 2014/15/B/NZ9/05240 pt. „Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku genów zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej (Eupallasella percnurus)” (kierownik: prof. dr hab. Jacek Wolnicki; wykonawcy z ZRS: dr inż. Rafał Kamiński, dr Justyna Sikorska).

 

Wykaz ważniejszych publikacji naukowych z ostatniej dekady

1. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Liszewska E., Ciereszko A. 2015 – Short-term storage and cryopreservation of lake minnow (Eupallasella percnurus (Pallas, 1814)) sperm. Journal of Applied Ichthyology 31 (Suppl. 1): 75-78.

2. Dietrich G., Pecio A., Sikorska J., Wolnicki J., Słowińska J., Hliwa P., Kamiński R., Andronowska A., Ciereszko A. 2014 –  Semen biology of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) – Journal of Fish Biology 85: 446-455.

3. Korwin-Kossakowski M. 2014 – Physical changes in specimens of five species of Cyprinidae preserved in ethanol and frozen – Journal of Fish Biology 85: 736-751.

4. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Garcia V. 2013 – Effects of temperature on growth, survival and body composition in larvae of barbel, Barbus barbus (L.) – Aquaculture International 21: 829-841.

5. Myszkowski L. 2013 – Compensatory growth, condition and food utilisation in Barbus barbus juveniles reared at different feeding periodicities with a dry diet – Journal of Fish Biology 82: 347-353.

6. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2012 – Effects of photothermal manipulations on the artificial reproduction of barbel Barbus barbus (L.): a pilot study – Acta Ichthyologica et Piscatoria 42: 329-333.

7. Kamler E., Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2012 – Effects of diet and temperature on condition, proximate composition and three major macro elements, Ca, P and Mg, in barbel Barbus barbus juveniles – Reviews in Fish Biology and Fisheries 22: 767-777.

8. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2012 – Effect of different diets on body mineral content, growth and survival of barbel Barbus barbus  (L.) larvae reared under controlled conditions – Archives of Polish Fisheries 20: 3-10.

9. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – Preliminary characteristics of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.), semen – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 133-136.

10. Hliwa P., Wolnicki J., Król J., Sikorska J., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – State of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), gonads during pre-spawning season – preliminary results – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 137-143.

11. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J. 2011 – Physical and chemical water properties in water bodies inhabited by the endangered lake minnow,  Eupallasella percnurus (Pall.), in central Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 153-159.

12. Korwin-Kossakowski M. 2011 – Fish hatching strategies: a review – Reviews in Fish Biology and Fisheries 22: 225-240.

13. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2011 – Size and structure of a new lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) population established by translocations –  Archives of Polish Fisheries 19, 3: 195-200.

14. Kamiński R., Kamler E., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2010 – Condition, growth and food conversion in barbel, Barbus barbus (L.) juveniles under different temperature/ diet combinations – Journal of Thermal Biology 35: 422-427.

15. Myszkowski L., Kamler E., Kwiatkowski S. 2010 – Weak compensatory growth makes short-term starvation an unsuitable technique to mitigate body deformities of Tinca tinca juveniles in intensive culture – Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 3: 381-388.

16. Ostaszewska T., Dąbrowski K., Kamaszewski M., Grochowski P., Verri T., Rzepkowska M., Wolnicki J. 2010 – Effect of plant protein based diet supplemented with dipeptyde or free amino acids on PEPT1, PEPT2 expression and digestive tract morphology in common carp (Cyprinus carpio L.) – Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 157, 2: 158-169.

17. Sikorska J., Wolnicki J. 2010 – Cadmium and copper toxicity to tench Tinca tinca (L.) larvae after a short term exposure – Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 3: 417-423.

18. Turkowski K., Lirski A. 2010 – The economics of carp farms in Poland – Acta Ichthyologica et Piscatoria 40, 2: 137-143.

19. Wolnicki J., Radtke G. 2010 – Threats to existence of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas) sites in Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 7: 473-477.

20. Teletchea F., Fostier A., Kamler E., Gardeur J.-N., Le Bail P.-Y., Jalabert B., Fontaine P. 2009 – Comparative analysis of reproductive traits in 65 freshwater fish species: application to the domestication of new fish species – Reviews in Fish Biology and Fisheries 19: 403-430.

21. Teletchea F., Gardeur J.-N., Kamler E., Fontaine P. 2009 – The relationship of oocyte diameter and incubation temperature to incubation time in temperate freshwater fish species – Journal of Fish Biology 74: 652-668.

22. Wolnicki J., Radtke G. 2009 – Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) w Polsce – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 329-340.

23. Wolnicki J., Sikorska J. 2009 – Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas) na ziemiach polskich do końca XX wieku – Komunikaty Rybackie 2: 10-13.

24. Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2009 – Response of larval and juvenile rudd Scardinius erythrophthalmus (L.) to different diets under controlled conditions – Czech Journal of Animal Science 54, 7: 331-337.

25. Kamler E. 2008 – Resource allocation in yolk-feeding fish – Reviews in Fish Biology and Fisheries 18: 143-200.

26. Kamler E., Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008 – Fatty acid composition, growth and morphological deformities in juvenile cyprinid, Scardinius erythrophthalmus fed formulated diet supplemented with natural food – Aquaculture 278/1-4: 69-76.

27. Korwin-Kossakowski M. 2008 – The influence of temperature during the embryonic period on larval growth and development in carp, Cyprinus carpio L., and grass carp, Ctenopharyngodon idella (Val.): Theoretical and practical aspects – Archives of Polish Fisheries 16: 231-314.

28. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2008 – Mitigation of body deformities in juvenile cyprinids intensively fed dry formulated diet under controlled conditions – European Aquaculture Society Special Publication 37: 693-694.

29. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008 – Conservation of the imperilled cyprinid fish species, lake minnow (Eupallasella percnurus), in Poland – European Aquaculture Society Special Publication 37: 696-697.

30. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J. 2008 – Assessment of the size and structure of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) population inhabiting a small water body in Central Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 5, 2: 181-189.

31. Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2008 – Occurrence and conservation of the endangered cyprinid fish species, lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814), in the Mazowieckie Voivodeship in Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 5, 2: 190-198.

32. Witeska M., Kozińska A., Wolnicki J., Sikorska J., Kaminski R., Pruska A. 2007 – Diet-influenced Performance of Juvenile Common Carp (Cyprinus carpio L.) after Experimental Aeromonas Infection – The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh 59: 146-154.

33. Kamiński R., Kamler E., Korwin-Kossakowski M., Myszkowski L., Wolnicki J. 2006 – Effects of different incubation temperatures on the yolk-feeding stage of Eupallasella percnurus (Pallas) – Journal of Fish Biology 68: 1077-1090.

34. Kamler E., Myszkowski L., Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Does overfeeding affect tench Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 99-111.

35. Kamler E., Wolnicki J. 2006 – The biological background for the production of stocking material of 11 European rheophilic cyprinids. A review – Archiv für Hydrobiologie Suppl. 158/4 (Large Rivers 16, 4): 667-687.

36. Kusznierz J., Borsuk P., Kamiński R., Koper M., Myszkowski L., Popović D., Wolnicki J., Stanković A. 2006 – Low genetic variability among the lake minnow Eupallasella percnurus (Cypriniformes, Cyprinidae) populations in Poland – Fisheries Management and Ecology 13: 131-134.

37. Myszkowski, L., Kamiński, R., Kamler, E. 2006 – Compensatory growth and matter or energy deposition in Vimba vimba juveniles fed natural food or formulated diet – Folia Zoologica 55: 211-222.

38. Ostaszewska T., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Morphological changes of digestive structures in starved Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 113-126.

39. Sikorska J., Wolnicki J. 2006 – Cadmium toxicity to rudd, Scardinius erythrophthalmus (L.), larvae after short-term exposure – Archives of Polish Fisheries 14: 15-27.

40. Witeska M., Jezierska B., Wolnicki J. 2006 – Respiratory and hematological response of tench, Tinca tinca (L.) to a short-term cadmium exposure – Aquaculture International 14: 141-152.

41. Wolnicki J., Kolejko M., Sikorska J. 2006 – Present state of the occurrence of lake minnow  Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) in the Lubelskie Voivodeship (Poland) – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 3: 250-256.

42. Wolnicki J., Myszkowski L., Korwin-Kossakowski M., Kamiński R., Stanny L.A. 2006 – Effects of different diets on juvenile tench, Tinca tinca (L.), reared under controlled conditions – Aquaculture International 14: 89-98.

43. Kamler E. 2005 – Parent-egg-progeny relationships in teleost fishes: an energetics perspective – Reviews in Fish Biology and Fisheries 15: 399-421.

44. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Kusznierz J., Myszkowski L., Wolnicki J. 2005 – Response of a juvenile cyprinid, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas), to different diets – Aquaculture International 13: 479-486.

45. Popiołek M., Okulewicz J., Kusznierz J., Wolnicki J. 2005 – Nematodes found in endangered and poorly known cyprinid fish, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) – Helminthologia 42: 89 91.

46. Wolnicki J. 2005 – Intensywny podchów wczesnych stadiów ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych – Archives of Polish Fisheries 13, Suppl. 1: 5-87.