Zakład Rybactwa Stawowego

Kontakt
Adres: 
05-500, Piaseczno 1, Żabieniec, ul. Instytutowa 10
Telefon: 
+48 22 756 20 44
+48 22 756 20 88
+48 22 756 74 86
Skład osobowy

Charakterystyka obszaru badań

Zakład Rybactwa Stawowego prowadzi prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie biologii, chowu i hodowli ryb w warunkach kontrolowanych i stawowych, których celem jest doskonalenie:

 • biotechnik kontrolowanego rozrodu, chowu i hodowli cennych gatunków ryb, głównie karpiowatych, w tym gatunków ginących i zagrożonych;
 • wprowadzania nowych gatunków ryb do akwakultury;
 • wdrażania i upowszechniania postępu naukowo-technicznego w dziedzinie akwakultury ryb karpiowatych;
 • metod czynnej ochrony zagrożonych gatunków ryb;
 • metod analizy produkcyjnych i pozaprodukcyjnych aspektów rybactwa stawowego.

 

Działalność usługowa

 • doradztwo, wykonywanie ekspertyz i opinii z dziedziny szeroko rozumianego rybactwa stawowego i akwakultury ryb karpiowatych;
 • testowanie przydatności pasz przemysłowych dla podchowywanych w warunkach kontrolowanych larw i stadiów młodocianych ryb karpiowatych;
 • produkcja i sprzedaż materiału zarybieniowego reofilnych ryb karpiowatych;
 • współpraca z okręgami Polskiego Związku Wędkarskiego i innymi ośrodkami rybackimi w zakresie produkcji materiału zarybieniowego ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych i stawach.

 

Realizowane projekty

 • 2002-2015: projekt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pt. „Ochrona populacji strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) na obszarze Mazowsza” (kierownik: prof. dr hab. Jacek Wolnicki; wykonawcy: dr inż. Rafał Kamiński, dr Justyna Sikorska).
 • 2004-obecnie: Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej pt. „Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli w roku …..” (wykonawcy: dr inż. Andrzej Lirski, dr Leszek Myszkowski, st. technik Jadwiga Zbrojkiewicz).
 • 2011-2014: projekt badawczy NCN nr DEC-2011/01/D/NZ9/00254 pt. „Opracowanie metod utrzymywania w warunkach kontrolowanych i wykorzystywania do rozrodu stada podstawowego strzebli błotnej Eupallasella percnurus oraz kriokonserwowania jej nasienia do celów czynnej ochrony gatunku” (kierownik: dr Justyna Sikorska; wykonawcy z ZRS: prof. dr hab. Jacek Wolnicki, dr inż. Rafał Kamiński).
 • 2012-2015: projekt badawczy NCN nr 2011/03/B/NZ8/02093 pt. „Eksploatacja agregacji zooplanktonu a dostosowanie u ryb strefy umiarkowanej i tropikalnej w aspekcie globalnego ocieplenia” (projekt Uniwersytetu Warszawskiego; wykonawca z ZRS: prof. dr hab. Jacek Wolnicki).
 • 2015-2018: projekt badawczy NCN nr 2014/15/B/NZ9/05240 pt. „Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku genów zagrożonego gatunku ryby, strzebli błotnej (Eupallasella percnurus)” (kierownik: prof. dr hab. Jacek Wolnicki; wykonawcy z ZRS: dr inż. Rafał Kamiński, dr Justyna Sikorska).

 

Wykaz ważniejszych publikacji naukowych

 1. Kaczmarczyk D., Wolnicki J. 2022 – Management of genetic variation in the gamete bank of the endangered lake minnow Eupallasella percnurus, using Genassemblage 2.2 software  – Animals 12, 3329.

 2. Radtke G., Wolnicki J., Kapusta A., Przybylski M., Kaczkowski Z. 2022 – Critical thermal maxima of three small-bodied fish species (Cypriniformes) of different origin and protection status – The Italian Journal of Zoology 89, 1: 1351-1361.

 3. Wolnicki J., Sikorska J., Radtke G. 2022 – Protection of the endangered fish lake minnow, Eupallasella percnurus (Pallas, 1814), in the Natura 2000 network in Poland: Present status and perspectives – Fisheries & Aquatic Life 30: 125-137.
 4. Kamiński R., Sikorska J., Wolnicki J. 2021 – Extracorporeal acidic predigestion of commercial dry diets can reduce the incidence of body deformities in the stomachless fish crucian carp (Carassius carassius L.)  – Fisheries & Aquatic Life 29: 62-68.
 5. Kamiński R., Judycka S., Sikorska J., Wolnicki J. 2021 – Hormonal treatment with Ovopel increases sperm production in lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) – Fisheries & Aquatic Life 29: 50-53
 6. Sikorska J., Judycka S., Kamiński R., Wolnicki J. 2020 – Quality and quantity parameters of semen in endangered cyprinid fish lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), from six Polish populations – Fisheries & Aquatic Life 28: 200-204. doi: 10.2478/aopf-2020-0024
 7. Kazuń B., Małaczewska J., Kazuń K., Kamiński R., Adamek-Urbańska D., Żylińska-Urban J. 2020 –  Dietary administration of β-1,3/1,6-glucan and Lactobacillus plantarum improves innate immune response and increases the number of intestine immune cells in roach (Rutilus rutilus) – BMC Veterinary Research 16, 216.
 8. Kazuń B., Małaczewska J., Kazuń K., Kamiński R., Żylińska-Urban J. 2020 – Dietary supplementation with Lactobacillus plantarum and β-glucan affects immune parameters in the tench (Tinca tinca) fry – Polish Journal of Veterinary Sciences 23: 611-618.
 9. Kaczmarczyk D., Wolnicki J. 2020 – Genassemblage 2.0 software facilitates conservation of genetic variation of captively propagated species – Scientific Reports 10: 17871  doi.org/10.1038/s41598-020-74683-9
 10. Adamek M., Matras M., Dawson A., Piackova V., Gela D., Kocour M., Adamek J., Kaminski R., Rakus K., Bergmann S.M., Stachnik M., Reichert M., Steinhagen D. 2019  – Type I interferon responses of common carp strains with different levels of resistance to koi herpesvirus disease during infection with CyHV-3 or SVCV – Fish and Shellfish Immunology 87: 809-819.
 11. Sikorska J., Kondera E., Kamiński R., Ługowska K., Witeska M., Wolnicki J. 2018 – Effect of four rearing water temperatures on some performance parameters of larval and juvenile crucian carp, Carassius carassius, under controlled conditions – Aquaculture Research 49: 3874-3880.
 12. Korwin-Kossakowski M., Myszkowski L., Kamiński R. 2017 – A simple method to detect body morphological abnormalities in juvenile cyprinid fish – a case study on ide Leuciscus idus – Aquaculture International 25: 915-925.
 13. Kamiński R., Sikorska J., Polak-Juszczak L., Wolnicki J. 2017 – Effects of temperature on body chemical composition and incidence of deformities in juvenile tench, Tinca tinca (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae), fed a commercial dry diet and/or natural food – Acta Ichthyologica et Piscatoria 47: 63-71.
 14. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2017 – Combined effects of water temperature and daily food availability period on the growth and survival of tench (Tinca tinca) larvae – Aquaculture Research 48: 3809-3816.
 15. Kusznierz J., Paśko Ł., Maślak R. Pietras-Lebioda A., Borczyk B., Tagayev D., Sergiel A., Wolnicki J. 2017 – Broad-scale morphometric diversity in the lake minnow Eupallasella percnurus (Cyprinidae: Pisces) – Annales Zoologici Fennici 54: 357-371.
 16. Kamiński R., Sikorska J., Wolnicki J. 2017 – Diet and water temperature affect body deformities in juvenile tench Tinca tinca (L.) reared under controlled conditions – Aquaculture Research 48: 1327-1337. doi:10.1111/are.12974
 17. Hliwa P., Król J., Sikorska J., Wolnicki J., Dietrich G.J., Kamiński R., Stabińska A., Ciereszko A. 2017 – Gonadogenesis and annual reproductive cycles of an endangered cyprinid fish – lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) – Animal Reproduction Science 176: 40-50. doi: 10.2478/aopf-2021-0008
 18. Kaczmarczyk D., Wolnicki J. 2016 – Genetic diversity of the critically endangered lake minnow Eupallasella percnurus in Poland and its implications for conservation PLoS ONE 11(12), e0168191.
 19. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Liszewska E., Ciereszko A. 2015 – Short-term storage and cryopreservation of lake minnow (Eupallasella percnurus (Pallas, 1814)) sperm. Journal of Applied Ichthyology 31 (Suppl. 1): 75-78.
 20. Dietrich G., Pecio A., Sikorska J., Wolnicki J., Słowińska J., Hliwa P., Kamiński R., Andronowska A., Ciereszko A. 2014 –  Semen biology of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) – Journal of Fish Biology 85: 446-455.
 21. Korwin-Kossakowski M. 2014 – Physical changes in specimens of five species of Cyprinidae preserved in ethanol and frozen – Journal of Fish Biology 85: 736-751.
 22. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Garcia V. 2013 – Effects of temperature on growth, survival and body composition in larvae of barbel, Barbus barbus (L.) – Aquaculture International 21: 829-841.
 23. Myszkowski L. 2013 – Compensatory growth, condition and food utilisation in Barbus barbus juveniles reared at different feeding periodicities with a dry diet – Journal of Fish Biology 82: 347-353.
 24. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2012 – Effects of photothermal manipulations on the artificial reproduction of barbel Barbus barbus (L.): a pilot study – Acta Ichthyologica et Piscatoria 42: 329-333.
 25. Kamler E., Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2012 – Effects of diet and temperature on condition, proximate composition and three major macro elements, Ca, P and Mg, in barbel Barbus barbus juveniles – Reviews in Fish Biology and Fisheries 22: 767-777.
 26. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2012 – Effect of different diets on body mineral content, growth and survival of barbel Barbus barbus  (L.) larvae reared under controlled conditions – Archives of Polish Fisheries 20: 3-10.
 27. Dietrich G., Wolnicki J., Słowińska M., Sikorska J., Hliwa P., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – Preliminary characteristics of lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.), semen – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 133-136.
 28. Hliwa P., Wolnicki J., Król J., Sikorska J., Kamiński R., Ciereszko A. 2011 – State of lake minnow, Eupallasella percnurus (Pall.), gonads during pre-spawning season – preliminary results – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 137-143.
 29. Kamiński R., Wolnicki J., Sikorska J. 2011 – Physical and chemical water properties in water bodies inhabited by the endangered lake minnow,  Eupallasella percnurus (Pall.), in central Poland – Archives of Polish Fisheries 19, 3: 153-159.
 30. Korwin-Kossakowski M. 2011 – Fish hatching strategies: a review – Reviews in Fish Biology and Fisheries 22: 225-240.
 31. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2011 – Size and structure of a new lake minnow Eupallasella percnurus (Pall.) population established by translocations –  Archives of Polish Fisheries 19, 3: 195-200.
 32. Kamiński R., Kamler E., Wolnicki J., Sikorska J., Wałowski J. 2010 – Condition, growth and food conversion in barbel, Barbus barbus (L.) juveniles under different temperature/ diet combinations – Journal of Thermal Biology 35: 422-427.
 33. Myszkowski L., Kamler E., Kwiatkowski S. 2010 – Weak compensatory growth makes short-term starvation an unsuitable technique to mitigate body deformities of Tinca tinca juveniles in intensive culture – Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 3: 381-388.
 34. Ostaszewska T., Dąbrowski K., Kamaszewski M., Grochowski P., Verri T., Rzepkowska M., Wolnicki J. 2010 – Effect of plant protein based diet supplemented with dipeptyde or free amino acids on PEPT1, PEPT2 expression and digestive tract morphology in common carp (Cyprinus carpio L.) – Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 157, 2: 158-169.
 35. Sikorska J., Wolnicki J. 2010 – Cadmium and copper toxicity to tench Tinca tinca (L.) larvae after a short term exposure – Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 3: 417-423.
 36. Turkowski K., Lirski A. 2010 – The economics of carp farms in Poland – Acta Ichthyologica et Piscatoria 40, 2: 137-143.
 37. Wolnicki J., Radtke G. 2010 – Threats to existence of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas) sites in Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 7: 473-477.
 38. Teletchea F., Fostier A., Kamler E., Gardeur J.-N., Le Bail P.-Y., Jalabert B., Fontaine P. 2009 – Comparative analysis of reproductive traits in 65 freshwater fish species: application to the domestication of new fish species – Reviews in Fish Biology and Fisheries 19: 403-430.
 39. Teletchea F., Gardeur J.-N., Kamler E., Fontaine P. 2009 – The relationship of oocyte diameter and incubation temperature to incubation time in temperate freshwater fish species – Journal of Fish Biology 74: 652-668.
 40. Wolnicki J., Radtke G. 2009 – Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) w Polsce – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 329-340.
 41. Wolnicki J., Sikorska J. 2009 – Występowanie strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas) na ziemiach polskich do końca XX wieku – Komunikaty Rybackie 2: 10-13.
 42. Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2009 – Response of larval and juvenile rudd Scardinius erythrophthalmus (L.) to different diets under controlled conditions – Czech Journal of Animal Science 54, 7: 331-337.
 43. Kamler E. 2008 – Resource allocation in yolk-feeding fish – Reviews in Fish Biology and Fisheries 18: 143-200.
 44. Kamler E., Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008 – Fatty acid composition, growth and morphological deformities in juvenile cyprinid, Scardinius erythrophthalmus fed formulated diet supplemented with natural food – Aquaculture 278/1-4: 69-76.
 45. Korwin-Kossakowski M. 2008 – The influence of temperature during the embryonic period on larval growth and development in carp, Cyprinus carpio L., and grass carp, Ctenopharyngodon idella (Val.): Theoretical and practical aspects – Archives of Polish Fisheries 16: 231-314.
 46. Sikorska J., Wolnicki J., Kamiński R. 2008 – Mitigation of body deformities in juvenile cyprinids intensively fed dry formulated diet under controlled conditions – European Aquaculture Society Special Publication 37: 693-694.
 47. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008 – Conservation of the imperilled cyprinid fish species, lake minnow (Eupallasella percnurus), in Poland – European Aquaculture Society Special Publication 37: 696-697.
 48. Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J. 2008 – Assessment of the size and structure of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) population inhabiting a small water body in Central Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 5, 2: 181-189.
 49. Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2008 – Occurrence and conservation of the endangered cyprinid fish species, lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814), in the Mazowieckie Voivodeship in Poland – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 5, 2: 190-198.
 50. Witeska M., Kozińska A., Wolnicki J., Sikorska J., Kaminski R., Pruska A. 2007 – Diet-influenced Performance of Juvenile Common Carp (Cyprinus carpio L.) after Experimental Aeromonas Infection – The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh 59: 146-154.
 51. Kamiński R., Kamler E., Korwin-Kossakowski M., Myszkowski L., Wolnicki J. 2006 – Effects of different incubation temperatures on the yolk-feeding stage of Eupallasella percnurus (Pallas) – Journal of Fish Biology 68: 1077-1090.
 52. Kamler E., Myszkowski L., Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Does overfeeding affect tench Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 99-111.
 53. Kamler E., Wolnicki J. 2006 – The biological background for the production of stocking material of 11 European rheophilic cyprinids. A review – Archiv für Hydrobiologie Suppl. 158/4 (Large Rivers 16, 4): 667-687.
 54. Kusznierz J., Borsuk P., Kamiński R., Koper M., Myszkowski L., Popović D., Wolnicki J., Stanković A. 2006 – Low genetic variability among the lake minnow Eupallasella percnurus (Cypriniformes, Cyprinidae) populations in Poland – Fisheries Management and Ecology 13: 131-134.
 55. Myszkowski, L., Kamiński, R., Kamler, E. 2006 – Compensatory growth and matter or energy deposition in Vimba vimba juveniles fed natural food or formulated diet – Folia Zoologica 55: 211-222.
 56. Ostaszewska T., Korwin-Kossakowski M., Wolnicki J. 2006 – Morphological changes of digestive structures in starved Tinca tinca (L.) juveniles – Aquaculture International 14: 113-126.
 57. Sikorska J., Wolnicki J. 2006 – Cadmium toxicity to rudd, Scardinius erythrophthalmus (L.), larvae after short-term exposure – Archives of Polish Fisheries 14: 15-27.
 58. Witeska M., Jezierska B., Wolnicki J. 2006 – Respiratory and hematological response of tench, Tinca tinca (L.) to a short-term cadmium exposure – Aquaculture International 14: 141-152.
 59. Wolnicki J., Kolejko M., Sikorska J. 2006 – Present state of the occurrence of lake minnow  Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) in the Lubelskie Voivodeship (Poland) – Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 3: 250-256.
 60. Wolnicki J., Myszkowski L., Korwin-Kossakowski M., Kamiński R., Stanny L.A. 2006 – Effects of different diets on juvenile tench, Tinca tinca (L.), reared under controlled conditions – Aquaculture International 14: 89-98.
 61. Kamler E. 2005 – Parent-egg-progeny relationships in teleost fishes: an energetics perspective – Reviews in Fish Biology and Fisheries 15: 399-421.
 62. Kamiński R., Korwin-Kossakowski M., Kusznierz J., Myszkowski L., Wolnicki J. 2005 – Response of a juvenile cyprinid, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas), to different diets – Aquaculture International 13: 479-486.
 63. Popiołek M., Okulewicz J., Kusznierz J., Wolnicki J. 2005 – Nematodes found in endangered and poorly known cyprinid fish, lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) – Helminthologia 42: 89 91.
 64. Wolnicki J. 2005 – Intensywny podchów wczesnych stadiów ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych – Archives of Polish Fisheries 13, Suppl. 1: 5-87.