Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn

DYR.Zam.Publ.-12/2020. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż urządzeń do eksperymentalnego chowu i hodowli ryb, z wykorzystaniem zintegrowanej multitroficznej technologii akwakultury (IMTA) typu „pond-in-pond” („staw w stawie”) dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu IRS Olsztyn, w ramach projektu innowacyjnego PO Rybactwo i Morze „STAWPROPLUS" (ARMIR umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR0700001/17/20), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz) Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części. Część I - dostawa i montaż 3 urządzeń, wraz z przeszkoleniem użytkowania urządzeń hodowlanych. Część II - dostawa i montaż 7 urządzeń hodowlanych wraz z przeszkoleniem użytkowania urządzeń hodowlanych. Realizacja części II jest uzależniona od otrzymania środków z projektu unijnego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest złącznikiem nr 3 do SIWZ. Termin składania oferty do dnia 30.06.2020r. do godz. 10:00