Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb na potrzeby realizacji projektu REGA dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

DYR.Zam.Publ.-15/2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do identyfikacji ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert upływa dnia  24.07.2020r. do godz. 10:00