ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (5)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ankietyzacji bezpośredniej wędkarzy w dorzeczu dolnej Parsęty z częstotliwością ustaloną przez zleceniodawcę, gromadzenie zebranych ankiet i ich wstępne opracowanie.

- nr sprawy: ZRW – S5/2020

oferty należy złożyć do dnia 05.06.2020r. do godziny 11:00