Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych

Kontakt
Adres: 
Rutki, 83-330 Żukowo
Telefon: 
+48 58 681 84 27
Skład osobowy
Kierownik:

Obszar Badań:

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych prowadzi prace hodowlane i genetyczne na rybach łososiokształtnych mających na celu:

 • poprawę wartości użytkowej pstrągów tęczowych w celu zwiększenie tempa wzrostu i żywotności  w warunkach intensywnego chowu;
 • manipulacje chromosomowe u ryb łososiowatych;
 • aktywną ochronę zagrożonych wyginięciem ryb łososiokształtnych poprzez wychów stad tarłowych charakteryzujących się naturalnym poziomem zmienności genetycznej;
 • dokonywanie oceny nowych typów urządzeń i technologii hodowli;
 • dokonywanie oceny wartości produkcyjnej nowych pasz dla ryb zimnolubnych;
 • zastosowanie i doskonalenie metod profilaktyki chorób ryb łososiowatych w praktyce hodowlanej.

Problematyka badawcza

W Zakładzie realizowane są dwa  statutowe programy badawcze pod tytułem:  

1. „Doskonalenie technik hodowlanych dla aktywnej ochrony cennych gatunków ryb”. 

2. „Manipulacje genomowe na rybach łososiowatych”

W ramach prowadzonych prac badawczych na pstrągu tęczowym Zakład posiada następujące szczepy:                                                                                                          

 - szczep Rutki wiosennego tarła, który jest rezultatem prowadzonej przez  5  pokoleń selekcji rodzinowej,

 - szczep Outbred, który stanowi populację zachowawczą puli genowej 5 różnych szczepów które dały początek prowadzonej selekcji szczepu Rutki,  

 - szczep USA pochodzący z populacji selekcyjnej prowadzonej przez firmę TROUTLODGE

Na bazie tych szczepów z wykorzystaniem metod gynogenezy i androgenezy tworzone są rodziny zinbredowane. Rodziny te  różne genetycznie zostaną wykorzystane do tworzenia i oceny wartości użytkowej powtarzalnych populacji krzyżówkowych (heterozyjnych F1).

W ramach prowadzonych prac badawczych mających na celu  zabezpieczenie istnienia zagrożonych populacji z zachowaniem ich oryginalnych cech, utworzono i utrzymywane są zgodnie z zasadami genetyki stada tarlaków:  lipienia, siei, pstrąga potokowego i zimowej troci wiślanej.                              

Wyposażenie

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach korzysta z wody rzeki Raduni w ilości 450l/sek. Jakość wody odpowiada  I  klasie czystości o temperaturze  w zakresie od 0 do 21oC w ciągu roku  i zawartością tlenu pomiędzy 100 - 115% (dotleniana przy pomocy generatora tlenu).

Wylęgarnia wyposażona jest w różnego rodzaju aparaty wylęgowe z możliwością inkubacji 2,5 mln ikry jednorazowo. Istnieje możliwość inkubacji ikry oddzielnie od każdej z 300 sztuk samic.

W hali podchowowej znajduje się:

 • 80 plastikowych basenów o powierzchni 1 m2 każdy
 • 120 plastikowych basenów – 4 m2 każdy
 • 24 betonowych basenów – 9 m2 każdy

Na zewnątrz  znajdują się:

 • 32 baseny betonowe o powierzchni 9 m2 każdy
 • 20 stawów podłużnych – 20 m2 każdy
 • 16 rotacyjnych stawów – 56 m2 każdy
 • 6 stawów tarlakowych o łącznej powierzchni 700 m2.
 • 2 osadniki oczyszczające wody poprodukcyjne

Zakład posiada laboratorium z podstawowym wyposażeniem oraz sprzęt do indywidualnego znakowania ryb znaczkami mikroprocesowymi PIT.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

1. Dobosz S., Goryczko K., Kohlmann K., Korwin Kossakowski M. 1999. The yellow color

    inheritance in rainbow trout. Jour. Hered. 90(2): 312-315.

2. Dobosz S., Kohlmann K., Goryczko K. and Kuźmiński H. 2000. Growth  and vitality in    

    yellow forms of rainbow trout. J. Appl. Ichthyol. 16: 117-120.

3. Babiak I., Glogowski J., Goryczko K., Dobosz S., Kuzminski H., Strzeżek J.,  

    Demianowicz  W. 2001. Effect of extender composition and equilibration time on  

    fertilization ability and    ezymatic activity of rainbow trout cryopreserved spermatozoa.  

    Theriogenology 56:177- 192.

4. Babiak I., Glogowski J., Dobosz S., Kuzminski H. and Goryczko K., 2002. Semen from

    rainbow   trout produced using cryopreserved spermatozoa in more suitable for

    cryopreservation.  Journal of Fish Biology 60: 561-570.

5. Babiak I., Dobosz S., Goryczko K., Kuzminski H., Brzuzan P., Ciesielski S.,  2002.       

    Androgenesis in rainbow trout using cryopreserved spermatozoa: the effect of processing   

    and   biological factors. Theriogenology 57: 1229-1249.

6. Siwicki A., Dobosz S., Goryczko K., Kuźmiński H, Kohlmann K., Trapkowska S., Kazuń   

    B. 2003. Cell-mediated immunity in yellow forms of rainbow trout. Polish Journal of 

    Veterinary Sciences V6 no3 Suppl. 49-50.

7. Ocalewicz K., Babiak I.,Dobosz S.,Nowaczyk J.Goryczko K.2004  The stability

    telomereless chromosome fragments in adult androgenetic ainbow trout. Journal of

    Experimental Biology 207: 2229-2236.

8.Wojtczak M., Kowalski R., Dobosz S., Goryczko K., Kuźmiński H., Glogowski J.,    

    Ciereszko  A.,2004.Assesment of water tubidity for evaluation of rainbow trout  

    Oncorhynchus  mykiss egg quality. Aquaculture 242: 617-624.

9. Dębowski P., Dobosz S., Grudniewska J., Kuźmiński H. 2005. Fecundity and egg size  

    in sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) in pond condition. Arch. Pol. Fish. 13:  227-234.

10. Dębowski P., Dobosz S., Grudniewska J., Kuźmiński H. 2006. Impact of egg size and    

    origin on the course and period of sea trout (Salmo trutta L.) hatching. Arch.  Pol. Fish. 14: 

    41-51.

11. Ocalewicz, K., Babiak, I., Kasprzycka, B., Dobosz, S., Kuzminski, H., Goryczko, K.   

    2007. Occurrence of two forms of Y chromosome in rainbow trout (Oncorhynchus

     mykiss) males from Rutki strain. Aquaculture 270: 546-551.

12. Wojtczak M., Dietrich G.J., Słowińska M., Dobosz S., Kuźmiński H., Ciereszko A.2007.   

    Ovarian fluid pH enhances motility parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)  

    spermatozoa. Aquaculture 270: 259-264.

13. Dobosz  S. 2007. Xantoric variety of rainbow trout: studies of inheritance and breeding

    value. Arch. Pol. Fish. 15, Fasc. 1; 5-69.

14. Brzuzan P., Woźny M., Ciesielski S., Łuczyński M. K., Góra M., Kuźmiński H.,

    Dobosz S. 2009. Microcystin-LR induced apoptosis and mRNA expression of p53 and

    cdkn1a in liver of whitefish (Coregonus lavaretus L.). Toxicon, 54: 170-183.

15. Ciereszko A., Wojtczak M., Dietrich G.J., Kuźmiński H., Dobosz S. 2009. A lack of

    consistent relationship between distribiution of lipid dropleds and eggs quality in

    hatchery-raised rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture 289: 150-153.

16. Ocalewicz K., Dobosz S. 2009. Karyotype variation in the albino rainbow trout

    (Oncorhynchus mykiss (Walbaum)). Genome, 52: 347-352.

17. Ocalewicz K., Dobosz S., Kuźmiński H., Goryczko K. 2009. Formation of

    chromosome aberrations in androgenetic rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J. Fish

    Biol. 75: 2373-2379.

 

Działalność usługowa:

 • sprzedaż ikry i narybku pstrąga tęczowego populacji samiczych
 • sprzedaż selektów pstrąga tęczowego
 • współpraca z licznymi gospodarstwami w ramach umów wdrożeniowych oraz doradztwa związanego z hodowlą ryb łososiowatych
 • współpraca z okręgami Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie produkcji materiału zarybieniowego lipienia i pstrąga potokowego
 • współpraca z Zespołem ds. zarybiania (produkcja i zarybianie sieją wędrowną, produkcja zimowej troci wiślanej)
 • współpraca z uczelniami (praktyki studenckie, prace magisterskie, prace doktorskie) i instytutami dla prowadzenia wspólnych badań
 • testowanie pasz komercyjnych
 • wykonywanie ekspertyz i opinii.