Zapytanie ofertowe nr 3/2021/ZO/JEZIORÓWKA pt. Usługa przygotowania i realizacji filmu dokumentalno-edukacyjnego o gospodarce rybackiej.

Projekt realizowany na podstawie umowy  nr 00003-6520.16-OR1500001/19 z dnia 29.12.2020 r.pt. Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych (JEZIORÓWKA) w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, działania 1.16 “Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny”

  1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 03.09.2021  r. do godziny 14:00, w zamkniętej kopercie na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 14:10.

  1. 2.       Koperta musi być oznaczona pieczęcią firmową Wykonawcy oraz treścią : „Zapytanie ofertowe nr 3 /2021/ ZO/ JEZIORÓWKA ”