Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-22/12. Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas szkolenia pt.: „Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
(Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-21/12 Usługa druku i dostawy książki pt. „Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku” wydanej przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-20/12. Dostawa zagranicznych czasopism naukowych w 2013 roku dla Biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

DYR.Zam.Publ.-19/12 Roboty budowlane - budowa poletka ociekowego (filtracyjnego) na osady wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 162/3 w Borkowie należącej do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa woj. pomorskie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.
Załącznik Nr 9 do SIWZ - plan zagospodarowania działki nr 162/3, nie mieszczący się objętościowo jako załącznik na stronie, wyślemy drogą elektroniczną po przysłaniu zapotrzebowania na adres e-mail: lechdoro@infish.com.pl.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-18/12. Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z sezonu 2011/2012 realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-17/12 Dostawa nadajników telemetrii akustycznej i radiowej w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.16/12 - Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-15/12 Dostawa aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

Zamówienie z wolnej ręki - dostawa

DYR.Zam.Publ.-14/12 Sprzedaż i dostawa 2 kg zapłodnionej ikry jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach Projektu pilotażowwgo w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień, realizowany z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr Umowy 00005-61724- OR1400003/10/11)

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-11/12 Usługa druku i dostawy czasopism naukowych: „Komunikaty Rybackie” i „Archives of Polish Fisheries” wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.