KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE

Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego

w Olsztynie

 

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowiska dyrektora instytutu badawczego
(Dz. U. Nr 215, poz. 1412)

 

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie
   do udziału w konkursie
:

 1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 4. posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 5. nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 2. koncepcji rozwoju Instytutu w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
 4. oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Rybactwa Śródlądowego:

 1. Statut Instytutu;
 2. Regulamin organizacyjny Instytutu;
 3. Sprawozdanie z działalności Instytutu w 2014 r.;
 4. Sprawozdanie finansowe Instytutu za 2014 r.

będą udostępnione do wglądu osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu, w Olsztynie 10-719, przy ul. M. Oczapowskiego 10 (I piętro pokój 105) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. od 29.04.2015.r. do ostatniego dnia składania zgłoszeń, tj. do 28.05.2015 r., po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II.1 oraz pkt II.3 – II.6 niniejszego ogłoszenia.

 

IV    Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora IRS”, w Sekretariacie Instytutu (I piętro pokój 106) lub przesłać listem poleconym na adres Instytutu, wskazany powyżej w pkt III.

 

V       Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu.

 

VI    Wyniki konkursu Rada Naukowa IRS poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu w terminie 7 dni od dnia zakończenia II etapu konkursu.