IMMUNOVICTU

IMMUNOVICTU


 

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie realizuje projekt pt.: Innowacyjne metody poprawy jakości biologicznej i stanu zdrowotnego cennych gatunków ryb słodkowodnych, intensywnie żywionych paszami przemysłowymi w systemach recyrkulacyjnych, z wykorzystaniem nowatorskich technik suplementacji paszy niekonwencjonalnymi dodatkami z uwzględnieniem potrzeb i potencjału polskiej akwakultury, jej zasobooszczędności i konkurencyjności", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytet 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy; działania 2.1 “Innowacje”.

Umowa o dofinansowanie nr 00004-6521.1-OR1400002/22/23 została zawarta w dniu 03.02.2023 r.

Skład konsorcjum badawczego:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie PIB (lider)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (partner)

Kwota dofinansowania: 2 101 233,73 PLN

Okres realizacji operacji: 2023-2023

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy.

Skrócony opis operacji: Operacja IMMUNOVICTU składa się z dwóch głównych zadań badawczych: Zadania 1 pt. “Innowacyjna metoda poprawy jakości biologicznej i stanu zdrowotnego młodocianych ryb karpiokształtnych intensywnie żywionych paszą przemysłową w systemie recyrkulacyjnym z wykorzystaniem nowatorskiej techniki suplementacji paszy kwasem solnym” oraz Zadania 2 pt. “Stymulacja odporności ryb jesiotrowatych za pomocą preparatów pochodzenia naturalnego”. Celem badań jest wspieranie rozwoju polskiej akwakultury słodkowodnej poprzez opracowanie prostych metod suplementacji pasz komercyjnych w celu lepszego dostosowania ich do specyficznych wymagań cennych gatunków ryb, należących do rzędu karpiokształtnych (rodziny Cyprinidae, Leuciscidae i Tincidae) oraz rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae). Suplementacja pasz prowadzona będzie za pomocą niekonwencjonalnych, bezpiecznych i ekologicznych dodatków żywieniowych, poprawiających odporność ryb na choroby, zwiększających efektywność wykorzystania pasz na wzrost somatyczny, ograniczających problem występowania deformacji ciała u ryb i redukujących zanieczyszczenia środowiska, wywoływane przez intensywną akwakulturę. Do wzbogacania pasz będą używane kwasy nieorganiczne i organiczne oraz liście moringa (Moringa oleifera), gojnik (Sideritis scardica) i drożdże selenowe.

W skład obu zadań będzie wchodzić łącznie sześć doświadczeń żywieniowych, przeprowadzonych w systemach recyrkulacyjnych z wykorzystaniem komercyjnych pasz przemysłowych, poddanych nowatorskim technikom suplementacji niekonwencjonalnymi dodatkami żywieniowymi, które wymieniono powyżej. Wszystkie te dodatki działają stymulująco na układ odpornościowy ryb, ich wzrost i stan kondycyjny. Weryfikacja skuteczności stosowanych metod suplementacji będzie dokonana za pomocą analiz tempa wzrostu i stanu kondycyjnego ryb oraz wyrafinowanych analiz histologicznych przewodu pokarmowego, analizy aktywności enzymatycznej i odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Planowane/przewidywanie wyniki operacji/efekty: Uzyskane wyniki końcowe Operacji umożliwią zwiększenie intensywności podchowu młodych stadiów rozwojowych ryb z rzędu karpiokształtnych i rodziny jesiotrowatych, dzięki poprawie ich odporności, stymulacji ich wzrostu w połączeniu z ograniczeniem ryzyka występowania u nich deformacji ciała wskutek niedostatecznego wchłaniania w przewodzie pokarmowym niezbędnych składników pokarmowych. Istotnym elementem Operacji będą działania koncentrujące się na rozpowszechnieniu osiągnięć uzyskanych podczas realizacji projektu w środowisku rybackim (publikacje, konferencje) oraz wspieranie polskiej akwakultury słodkowodnej poprzez eliminację istotnych barier rozwojowych, takich jak występowanie deformacji ciała u ryb, monotonna dieta niedostosowana do potrzeb pokarmowych czy pogorszenie stanu kondycyjno-zdrowotnego ryb, pochodzących z warunków intensywnego podchowu.