Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – ASYSTENTA

DYR. 022-19/2015

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko asystenta w Zakładzie Bioekonomiki w Olsztynie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.  Posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo;

2. Co najmniej dwuletni okres zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym w jednostce naukowej;

3. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej trzech recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych lub zagranicznych oraz w monografiach;

4.  Znajomość podstawowych metod i parametrów w analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw rybackich;

5.   Znajomość podstawowych metod i parametrów w analizie odłowów gospodarczych i zarybień;

6.   Znajomość podstawowych metod i parametrów w badaniach presji i połowów wędkarskich;

7.  Znajomość metod statystyki matematycznej w badaniach nad gospodarką rybacką i jej efektywnością oraz wędkarskim użytkowaniem wód śródlądowych;

8.   Znajomość prawnych aspektów tworzenia operatów rybackich;

9.  Doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych nad presją i połowami wędkarskimi na dużych zbiornikach wodnych;

10.  Biegła obsługa pakietu Office;

11.  Prawo jazdy – kategoria B.

 

Wykaz dokumentów  wymaganych od kandydata:

1)       Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko;

2)       CV wraz z opisem dotychczasowych badań;

3)       Kwestionariusz osobowy;

4)       Odpis dyplomu;

5)       Wykaz publikacji;

6)       Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego z jednostki naukowej.

7)  Oświadczenie o następującej treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie   danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. postępowania”.

 

        Dokumenty należy złożyć:

        Dział ds. Pracowniczych

        Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

        ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 17 marca 2015 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Podpisał

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski